Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Sedež ali naslov: Mariborska cesta 7
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 2213818000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na MFDPŠ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:  osebno ime (ime, priimek),  datum rojstva, če nima EMŠO,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  enotna matična številka občana,  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča(ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),,  izobrazba,  invalidnost,  kategorija invalidnosti  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):  vrsta delovnega dovoljenja,  datum izdaje delovnega dovoljenja,  datum izteka delovnega dovoljenja,  številka delovnega dovoljenja,  organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:  datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,  datum nastopa dela,  vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas,  poklic, ki ga opravlja delavec,  strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  število ur tedenskega rednega delovnega časa,  razporeditev delovnega časa,  kraj, kjer delavec opravljal delo,  ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:  datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci ______________________ (ime in priimek pooblaščenega delavca),  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v osebnih mapah v zaklenjeni omari v tajništvu upravljalca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač , nadomestil plač  uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu  osebno ime (ime, priimek),  datum rojstva,  enotna matična številka občana,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini  davčna številka,  državljanstvo,  naslov stalnega prebivališča,  naslov začasnega prebivališča,  izobrazba,  invalidnost,  kategorija invalidnosti  ali je delavec delno upokojen,  ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu  ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca  plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;  zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač,  izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;  neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plača, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:  prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;  plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci _____________________________,  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve,  Statistični urad RS,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:  urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač,  uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu:  osebno ime (ime, priimek),  datum rojstva,  naziv delovnega mesta. b) podatki o izrabi delovnega časa  podatki o številu ur,  skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,  opravljene ure v času nadurnega dela,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,  neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,  število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem,oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci _____________________________(ime in priimek),  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  Zavod RS za zaposlovanje,  Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve,  Statistični urad RS,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako,da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PRIJAVLJENIH ZA VPIS IN VPISANIH ŠTUDENTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006, 64/2008)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visoke šole in ministrstva pristojnega za visoko šolstvo. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek),  spol,  datum, kraj, občin in država rojstva,  stalno in začasno prebivališče,  enotna matična številka občana,  državljanstvo,  predhodno pridobljena izobrazba,  način študija,  drugi podatki po posebnih predpisih.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci _____________________________(ime in priimek),  pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. OSEBNI KARTON

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/2006, 64/2008)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visoke šole in ministrstva pristojnega za visoko šolstvo. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  vpisni list s prilogami (srednješolsko spričevalo, kopija diplome,..),  prijavnica na izpit oz. zapisnik o izpitu;  odjavnica,  zapisnik disciplinske komisije (izrekanje sankcij),  zapisnik študijske komisije (športniki, študenti s posebnimi potrebami),  dokazila o študiju v tujini.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci _____________________________(ime in priimek),  pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZAPISNIK O IZPITU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visoke šole in ministrstva pristojnega za visoko šolstvo. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  vpisna številka,  ime in priimek,  kraj prebivališča,  način študija (redni, izredni),  vrsta študija (UN, VS, MAG, DR, SPEC),  letnik,  študijski program,  leto prvega vpisa,  oblika preverjanja znanja (izpit-pisni, ustni, komisijski, kolokvij, nastop),  učna enota iz katere se opravlja izpit,  učitelj,  datum in ura izpita,  datum zadnjega opravljanja preverjanja,  število pristopov,  predhodno opravljene obveznosti (da-seminarska naloga, kolokvij, nastop, drugo, ne),  ocena.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci fakultete,  pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA IZDANIH DOKUMENTOV O KONČANEM DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM IZOBRAŽEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visoke šole in ministrstva pristojnega za visoko šolstvo. Za potrebe statističnih analiz – identiteta študenta ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  prijava teme za diplomsko/magistrsko nalogo/doktorsko disertacijo,  sklep o imenovanju mentorja,  zapisnik o zagovoru diplomskega/magistrskega dela/ doktorske disertacije,  sklep o diplomiranju/magistriranju/doktoriranju,  izpis opravljenih izpitov z ocenami,  prijavnice na izpite.
 • Uporabniki zbirke:  pooblaščeni delavci _____________________________(ime in priimek) fakultete,  pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Računalniki in druga strojna oprema, na katerih se hranijo ali obdelujejo osebni podatki, morajo biti ne glede na delovni čas varovani tako, da je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam