Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LEYKAM TISKARNA D.O.O.
Sedež ali naslov: MIKLAVŠKA CESTA 61
Poštna številka: 2311
Kraj: HOČE
Matična številka: 5845033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. MATIČNI PODATKI O DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE POGODB O ZAPOSLITVI, ZA POTREBE ZDRAVSTVENEGA IN POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, ZA STATISTIČNO RAZISKOVANJE IN ZA UREJANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTVA, DAVČNA ŠTEVILKA, EMŠO, DELOVNE NALOGE, STATUS INVALIDNE OSEBE, DRŽAVA ROJSTVA, STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, DATUM NASTOPA ZAPOSLITVE, PREJŠNJA ZAPOSLITEV, DELOVNA DOBA, VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA, IZMENSKO DELO, DELOVNO MESTO, TARIFNI RAZRED, PLAČILNI RAZRED, ŠOLSKA IZOBRAZBA, ŠTEVILKA OSEBNIH DOKUMENTOV, STALNOST, PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH IN NJIHOVA EMŠO
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZZZS, SPIZ, SODIŠČA, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, ZAVAROVALNICA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OGNJEVARNA, ZAKLENJENA KOVINSKA OMARA, RAČUNALNIKI Z VEČSTOPENJSKO ZAŠČITO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: GA NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: VSI, KI VSTOPAJO V PODJETJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: VAROVANJE - NADZOR VSTOPA
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 DNI
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: VIDEO POSNETEK
 • Uporabniki zbirke: VODSTVO PODJETJA
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: RAČUNALNIKI Z VEČSTOPENJSKO ZAŠČITO
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: GA NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PLAČAH IN O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI V PODJETJU LEYKAM TISKARNA D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UREJANJE PRAVIC DELAVCEV, KI IZHAJAJO IZ PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Evidenca o stroški dela vsebuje naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – EMŠO, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – datum nastopa dela, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; za ostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; – izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; – prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. V evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca se dnevno vpisujejo naslednji podatki: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVCI PODJETJA LEYKAM TISKARNA D.O.O. DUER,ZZZS, SPIZ IN SODIŠČA.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SO HRANJENI V ZAKLENJENI OMARI V RAČUNOVODSTVU PODJETJA IN NA RAČUNALNIKIH Z VEČSTOPENJSKO ZAŠČITO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI IN JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: GA NI
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam