Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOBANKA D.O.O.
Sedež ali naslov: PREVALE 9, TRZIN
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 2364956000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izdanih predračunih, avansnih računih in računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke / kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdaja predračunov, avansnih računov in računov, vodenje evidence plačnikov / neplačnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, - številka predračuna / avansnega računa / računa, - datum izdaje predračuna / avansnega računa / računa, - zapadlost predračuna / računa, - znesek predračuna / računa, - datum plačila predračuna / računa, - plačani znesek predračuna / računa, - razlika med plačnim in neplačanim zneskom predračuna / računa
 • Uporabniki zbirke: Ni drugih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju in v računalniški obliki. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Evidenca strank popkovnične krvi in popkovnice

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke / kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, - statistična obdelava, - segmentacija kupcev, - obveščanje kupcev o rezultatih testov, uspešnosti postopka, - pošiljanje vabil na dogodke, - pisno anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -- številka pogodbe, - datum pogodbe, - ime in priimek matere, - ime in priimek očeta, - ulica in hišna številka, poštna številka in pošta matere, - ulica in hišna številka, poštna številka in pošta očeta, - telefonska številka matere in očeta, -elektronski naslov matere in očeta, - davčna številka matere in očeta, - EMŠO številka matere in očeta, - ID številka seta za odvzem, - predvideni rok rojstva, - datum rojstva, - ime in priimek otroka, - številka certifikata.
 • Uporabniki zbirke: Slovenija-transplant
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Evidenca strank popkovnične krvi in popkovnice - statistika

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke / kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, - statistična obdelava, - obveščanje strank o rezultatih testov, uspešnosti postopka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - unikatna ID številka stranke - predvideni rok rojstva, - datum in ura rojstva, - način rojstva, - teža in spol otroka, -število predhodnih nosečnosti, - število porodov ter način poroda, - zapleti pri porodu, - oseba ki je odvzela biološki vzorec, - porodnišnica, - datum in ura shranjevanja, - shranjeni volumen, - število in viabilnost celic, - krvna skupina.
 • Uporabniki zbirke: Slovenija-transplant.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Mapa stranke popkovnične krvi in popkovnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/Kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, - statistična obdelava, - obveščanje strank o rezultatih testov, uspešnosti postopka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - pogodbena dokumentacija, - transportna dokumentacija, - rezultati obdelave in testiranj, - anamneza, - poročilo Slovenija Transplant - dvojnik certifikata.
 • Uporabniki zbirke: Slovenija-transplant
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in kolektivnih pogodbah, - urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, - izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva in/ali EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, številka transakcijskega računa, kontaktni podatki delavca, življenjepis; - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta delovnega razmerja, plačilni razred, višina plače, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, število dni dopusta; - beleženje prisotnosti na delu, bolniške odstotnosti, dopusta - podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. - napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; - zapisnik o preizkusih praktičnega znanja delavcev oziroma potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za varno delo in za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodskega servisa, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Davčna uprava RS, pooblaščeni zdravnik, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v osebni mapi zaposlenega v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva in/ali EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki; - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca; - podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; - podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki v breme zavarovanca; - potni nalogi: relacija, naloga, prevoženi kilometri, datum odhoda, datum prihoda, ura odhoda, ura prihoda; - podatki o izrabi dopusta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodskega servisa, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v osebni mapi zaposlenega v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto ter osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - kadrovanje, - izbira kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o kandidatu: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, izobrazba, kontaktni podatki, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih inštitutcij, dokazila o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca izvajalcev po avtorskih, podjemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz avtorskih, podjemnih, najemnih pogodb, pogodb o osebnem dopolnilnem delu in drugih pogodb - hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje - hramba podatkov po davčnih predpisih - obračun in izplačilo pogodbenih izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina plačila (honorarja).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodskega servisa, Zavod RS za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o nagrajencih in sodelujočih v nagradnih igrah in drugih promocijskih aktivnostih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih aktivnostih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izvedba nagradne igre in promocijskih aktivnosti, - podelitev nagrade in prijava DURS.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Biometrični podatki

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in zunanji sodelavci, ki vstopajo v prostore laboratorija Biobanke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - višja stopnja varnosti ljudi in bioloških vzorcev - dejavnost podjetja - varnost premoženja - varovanje tajnih podatkov - varovanje poslovnih skrivnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: prepoznava obraza
 • Uporabniki zbirke: Ni drugih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovnih prostorih podjetja Biobanka. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca strank zobki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti - statistična obdelava - segmentacija kupcev - obveščanje kupcev o rezultatih testiranj, uspešnosti postopka - pošiljanje obvestil, vabil na dogodke - pisno anketiranje
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - številka in datum pogodbe - ime in priimek ter naslov zakonitega zastopnika - ime in priimek ter naslov darovalca - datum rojstva zakonitega zastopnika - datum rojstva darovalca - davčna številka in EMŠO zakonitega zastopnika in darovalca - telefonska številka in elektronski naslov darovalca - telefonska številka in elektronski naslov zakonitega zastopnika - unikatna ID številka stranke - donorski center - predviden datum odvzema biološkega vzorca - datum odvzema biološkega vzorca
 • Uporabniki zbirke: Slovenija-transplant
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca strank zobki - statistika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti - statistična obdelava - obveščanje strank o rezultatih testov, uspešnosti postopka
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - unikatna ID številka stranke - datum in ura odvzema biološkega vzorca - številka zoba - spol darovalca - oseba, ki je opravila odvzem biološkega vzorca - datum in ura shranjevanja biološkega vzorca
 • Uporabniki zbirke: Slovenija- transplant
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Splošen opis zavarovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Mapa stranke zobki

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti - statistična obdelava - obveščanje strank o rezultatih testov, uspešnosti postopka
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - pogodbena dokumentacija - transportna dokumentacija - rezultati obdelave in testiranj - anamneza - poročilo Slovenija-transplant - dvojnik certifikata
 • Uporabniki zbirke: Slovenija-transplant
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v zavarovanih prostorih podjetja Biobanka, in sicer na papirju, v računalniški obliki in na oddaljeni lokaciji. Postopke in ukrepe za zavarovanje podrobno določa interni Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam