Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Ljudska univerza Radovljica
Sedež ali naslov: Kranjska cesta 4
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 5052858000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in soc. varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posam. delavca, plačani prispevki v breme zavarovanca
 • Uporabniki zbirke: zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje, zavod za zaposlovanje, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, statistični urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v prostorih LUR.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Ljudski univerzi Radovljica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema soc. zavarovanja in soc. varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov,EMŠO, davčna št, rojstni podatki, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, statistični urad
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se hrani v ločenem prostoru v ognjevarni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni sodelavci na Ljudski univerzi Radovljica, ki sklenejo pogodbo o delu, avtorsko ali drugo pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del na podlagi sklenjenih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek,naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun in banka, predmet pogodbe, trajanje dela in višina plačila
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka teh podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ZBIRKE PODATKOV O UDELEŽENCIH IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNI ŠOLI TER POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti udeležencev izobraževanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o udeležencu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka), izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ljudske univerze Radovljica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, ki so shranjene v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki udeležencev se povezujejo s Centralno evidenco v izobraževanju odraslih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ZBIRKE PODATKOV O UDELEŽENCIH UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE IN DRUGIH NEFORMALNIH IZOBRAŽEVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci neformalnih izobraževanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Univerze za tretje življenjsko obdobje in za potrebe nacionalnih in mednarodnih projektov.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu s pravili projektov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, stopnja izobrazbe, status, prebivališče, telefonska številka, elektronski naslov na katero je mogoče posredovati nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ljudska univerze Radovljica, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija je hranjena v zaklenjeni ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz, identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, telefonska številka in elektronski naslov na katero je mogoče posredovati nujna sporočila, podatki o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja, podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ljudske univerze Radovljica pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Dostop imajo samo pooblaščeni delavci Ljudske univerze Radovljica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam