Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO
Sedež ali naslov: VRANSKO 134
Poštna številka: 3305
Kraj: VRANSKO
Matična številka: 1695703000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št, 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmeraj, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari,....Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določnei v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 4. 4. 2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člena Zakona o evidencah na področju dela in socilane varnsoti (Uradni list RS,št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in varovanja zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, podatki o izobraževanjih iz varstva pri delu in opravljenih preizkusih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, izvajalci usposabljanja - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo; zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je 4. 4. 2008 sprejel Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljanju vedeonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. člen Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Storilci poškodbe na inventarju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi evidenc poškodb, ki se obravnavajo za učinkovito vodenje postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis
 • Uporabniki zbirke: Policija, ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna taožilstva, drugi organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodnebem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v jih ni zaposlenih. Poleg tega so delavni prostori izven delavnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ABONENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Abonenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca abonentov, statistična obdelava, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje abonentov o morebitnih spremembah programa, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki abonenta: ime in priimek, naslov, telefon in E-pošta.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v jih ni zaposlenih. Poleg tega so delavni prostori izven delavnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA UPORABNIKOV ŠPORTNE DVORANE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki športne dvorane.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca uporabnikov, statistične obdelave uporabnikov, segmentacijo uporabnikov, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje uporabnikov o morebitnih spremembah uporabe športne dvorane, pošiljanje vabil na dogodke, reklamna gradiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Arhivsko gradivo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, transakcijski račun,telefon in E-pošta
 • Uporabniki zbirke: Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delavnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v jih ni zaposlenih. Poleg tega so delavni prostori izven delavnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki pa so ves čas varovani z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 04.04.2008 izdal Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam