Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA ŽIROVNICA
Sedež ali naslov: Breznica 3
Poštna številka: 4274
Kraj: Žirovnica
Matična številka: 1332201000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o osebah, ki jim občina plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): 15., 46. in 48. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS št. 72/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe zavarovane po 21. odstavku 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava občanov v osnovno zdravstveno zavarovanje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Kranj, Izpostava Jesenice
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 5 let po zaključeni vlogi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov stalnega/začasnega prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO), - status, premoženjsko stanje; - za družinske člane (osebno ime, matična številka, stalno/začasno prebivališče, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum veljave potrdila o šolanju, datum veljave bivalne vize)
 • Uporabniki zbirke: Janc Damjana, svetovalka za družbene dejavnosti in proračun (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca doplačil oskrbovanih stroškov na domu za starejše občane

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07) in - 97., 99., 100a., 100b., 100c., 101. in 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starejši občani, s stalnim prebivališčem v občini Žirovnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04) za plačilo obveznosti stroškov domske oskrbe
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, – podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in – podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Center za socialno delo Jesenice in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dodeljenih pomoči

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07) in - Zakon o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje višine dodeljenih pomoči na posameznega upravičenca
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv prejemnika oziroma ime in priimek prejemnika, - naslov, - šifra občine, - davčna številka firme, - matična številka, - datum nakazila pomoči, - šifra instrumenta pomoči, - šifra kategorije pomoči, - bruto znesek izplačila in - neto znesek državne pomoči
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica), - Ministrstvo za finance, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Podatki o storilcih prekrškov

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 3. odstavek 53. člena Zakona o prekrških (Uradni list
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani – storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje postopkov o prekrških na podlagi Zakona o prekrških
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO, - rojstni podatki in - zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: - Kusterle Monika, direktorica občinske uprave (Občina Žirovnica)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se pridobivajo iz zbirke podatkov MNZ-ja in prostorskega informacijskega sistema občin, katere upravljavec je geodetski zavoda RS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o osebah, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 2. člen Pravilnika o plačilih staršev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do javnih sredstev v skladu z 2. členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS št. 44/96 in sprem.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja odločbe za znižano plačilo vrtca staršem, za otroke, ki obiskujejo vzgojnovarstveno organizacijo
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 5 let po oddani vlogi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ) VLAGATELJ: - ime in priimek, - datum rojstva, - zaposlitev, - naslov stalnega prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO), - status, ime delodajalca, - naziv in številka transakcijskega računa, - premoženjsko stanje, - odločba o odmeri dohodnine ter - podatek o prejemu denarne socialne pomoči s strani Centra za socialno delo b) PARTNER VLAGATELJA: - ime in priimek, - datum rojstva, - zaposlitev, - naslov stalnega prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO), - status, - ime delodajalca, - premoženjsko stanje in - odločba o odmeri dohodnine c) OTROK VLAGATELJA: - ime in priimek, - datum rojstva, - naslov stalnega prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO) ter - status
 • Uporabniki zbirke: - Janc Damjana, svetovalka za družbene dejavnosti in proračun (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami tre javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca upravičencev do institucionalnega varstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): 97., 99., 100a., 100b., 100c., 101. in 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/104)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki za razreševanje socialnih stisk in težav potrebujejo organizirano strokovno pomoč v obliki socialnovarstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ugotavljanje višine plačila oziroma doplačila storitve
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) PODATKI O PROSILCU: - ime in priimek, - naslov prebivališča (stalni in začasni), - rojstni datum, -.EMSO, - državljanstvo, - podatki o premoženjskem statusu in - podatki o dohodku b) PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH: : - ime in priimek, - naslov prebivališča (stalni in začasni) - podatki o premoženjskem statusu in - podatki o dohodku c) DRUGI PODATKI: - višina plačila oziroma doplačila storitve institucionalnega varstva in - podatek v katerem domu se upravičenec nahaja
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, - domovi, ki izvajajo institucionalno varstvo in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Geografski informacijski sistem Občine Žirovnica

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične in pravne osebe, lastniki nepremičnin v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: statistične obdelave, pregled nad stanjem v prostoru
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime fizične osebe, - stalno prebivališče, - naziv fizične osebe in sedež, - podatki o lastništvu fizičnih in pravnih oseb
 • Uporabniki zbirke: - občinska uprava (Primožič Miha, svetovalec za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe) - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Subvencioniranje najemnine za stanovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavitelji na razpis in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za odobritev subvencioniranja obrestne mere za stanovanjski kredit, - za lastne statistične, evidenčne in analitične potrebe, - za učinkovito vodenje postopkov ter - za druge uradne namene
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - EMŠO oziroma rojstni datum, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - podatki o lastništvu nepremičnin, - stanovanjske razmere (velikost stanovanjske enote, število vseh stanovalcev), - višina zaprošenega in višina dodeljenega posojila, - namen porabe posojila, - podatki o nakupu (podatki o kupcu in prodajalcu), - naslov stanovanjske enote, za katero bo posojilo porabljeno, - število stanovalcev v stanovanjski enoti, za katero bo posojilo porabljeno in podatki o stanovalcih (ime, priimek, EMŠO, sorodstveno razmerje), - podatki o premoženjskem razmerju, - podatki o invalidnosti in - podatki o statusu
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina (Žirovnica) - izbrane banke, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne in fizične osebe, ki imajo v lasti, najemu, v uporabi ali pravico razpolaganja na nepremičninah oziroma stavbnih zemljiščih občine
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem postopku
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za fizične osebe: – ime in priimek, - matična številka (EMŠO), - davčna številka - stalno bivališče (kraj, naslov), - parcelna številka, - katastrska občina, - površina stavb, katerih lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo, - komunalna opremljenost in - naslov nepremičnine b) za pravne osebe: – naziv podjetja, - matična številka, - davčna številka - sedež podjetja (kraj, naslov), - parcelna številka, - katastrska občina, - površina stavb, katerih lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo, - komunalna opremljenost in - naslov nepremičnine
 • Uporabniki zbirke: - Primožič Miha, svetovalec za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe (Občina Žirovnica) - Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca dokumentarnega gradiva

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 100/2005)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: stranke v postopkih, ki jih vodi Občina
 • Namen obdelave osebnih podatkov: opravljanje del in nalog Občine
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov prebivališča, - EMŠO, - državljanstvo, - šifra zadeve, - šifra dokumenta, - opis prilog, - kratka vsebina zadeve ali dokumenta, - stanje zadeve ali dokumenta, - datum začetka zadeve in dokumenta, - signirni znak, - rok hrambe in - zveza
 • Uporabniki zbirke: - Čadež Helena, svetovalka za občinski svet in organe občine (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca oseb, ki imajo pravico do brezplačnega šolskega prevoza

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07) in - 56. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 23/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vlagatelji in šoloobvezni otroci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja postopka in plačevanja prevoza iz sredstev proračuna Občine
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - razred, - osnovna šola, - podatki o prebivališču (naslov, hišna številka, kraj), - relacija prevoza in - cena prevoza
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o pripadnikih civilne zaščite, o javnih uslužbencih na področju zaščite in reševanja ter o državljanih, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 32., 33. in 34. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - pripadniki štaba Civilne zaš
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje zaščite in reševanja o
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - naslov stalnega in začasnega bivališča, - letnica rojstva najmlajšega otroka, - podatki o usposobljenosti in znanjih, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč (vrste Opravljenih usposabljanj, udeležba na vajah in akcijah), - izobrazba, - zaposlitev (naslov podjetja, kjer je pripadnik zaposlen), - številka telefona in mobilnega telefona, - elektronski naslov, - EMŠO, - davčna številka, - številka osebne izkaznice, - dolžnost v štabu oziroma enoti in - za pripadnike Civilne zaščite pa tudi podatke o datumu zdravniškega in psihofizičnega pregleda in zadolžitvi v Civilni zaščiti
 • Uporabniki zbirke: - Monika Kusterle, direktorica občinske uprave (Občina Žirovnica), - Leopold Pogačar, župan Občine Žirovnica, - Uroš Vovčak, poveljnik Civilne zaščite Občine Žirovnica, - člani občinskega štaba civilne zaščite, - inšpektor pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, - Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Kranj, - Regijski center za opazovanje in obveščanje in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz tretjega odstavka 5, člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca izplačila izvajalcem del po podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemno pogodbo, pogodbo o avtorskem delu ali podjemno pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključenem poslu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - prebivališče, - davčna številka, - številka transakcijskega računa in banka, pri kateri je odprt, - posel, predmet pogodbe in - znesek izplačila.
 • Uporabniki zbirke: - Janc Damjana, svetovalka za družbene dejavnosti in proračun (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki niso povezani z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca kupnin občinskih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS št. 33/95 in sprem.) ter - 78.-80. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99 in sprem.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje postopka odkupa stanovanja in vodenje evidence - ureditev zemljiškoknjižnega stanja
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - prebivališče, - EMŠO, - davčna številka - številka transakcijskega računa - lokacija kupljenega stanovanja (katastrska občina, parcelna številka), - znesek kupnine, - znesek pologa in - znesek obroka
 • Uporabniki zbirke: - Lužnik Marija, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki niso povezani z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca pobiranja in odvajanja turistične takse

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 20. ter 23.-32. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/04) in - Odlok o turistični taksi v Občini Žirovnica (Uradni list RS št. 17/00)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki počitniških stanovanj v občini
 • Namen obdelave osebnih podatkov: kontrola plačevanja turistične takse
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - davčna številka, - nastavitvene zmogljivosti, - podatek o višini plačane takse in - število prenočitev
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o zaposlenih delavcih v Občini Žirovnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 20. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 32/2006) - 12. in 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v občinski upravi Občine Žirovnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in drugih obvez
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) PODATKI O DELAVCU: - ime in priimek, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva in država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana (EMŠO), - davčna številka, državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča - naslov začasnega prebivališča - izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, - transakcijski račun, - število otrok b) PODATKI O SKLENJENI POGODBI O ZAPOSLITVI: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo c) PODATKI O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - Občina Žirovnica za obračun plač (Kusterle Monika, direktorica občinske uprave, Janc Damjana, svetovalka za družbene dejavnosti in proračun), - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad Republike Slovenije in - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu (Zakon o varovanju osebnih podatkov, Uradni list RS št. 86/04), osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca doplačil oskrbnih stroškov pomoči na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07) in - 97., 99., 100a., 100b., 100c., 101. in 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani, upravičeni do pomoči na domu, s stalnim prebivališčem v občini Žirovnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04) za plačilo obveznosti stroškov oskrbe na domu
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, – podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in – podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Center za socialno delo Jesenice in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca plačil obveznosti za družinske pomočnike

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07) in - 97., 99., 100a., 100b., 100c., 101. in 112. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani, upravičeni do družinskih pomočnikov, s stalnim prebivališčem v občini Žirovnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/04) za plačilo družinskih pomočnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, – podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in – podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije - Center za socialno delo Jesenice in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o dodeljenih državnih pomočeh namenjenih za področje kmetijstva

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o spremljanju državne pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani občine Žirovnica, ki so upravičeni do državnih subvencij na področju kmetijstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opis, obdelavo in odobritev sofinanciranja ukrepov s področja kmetijstva
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana (EMŠO) - davčna številka - KMGMID številka in - številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica) - Kmetijska svetovalna služba in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o oceni škode na kmetijskih pridelkih in objektih po naravni nesreči

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 37., 97a. in 97b. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06) in - Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS 67/03 in spremb.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani občini Žirovnica, ki so ob naravni nesreči utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih oziroma na objektih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za vpis vlog, obravnavo in odobritev sredstev na podlagi ocene škode na kmetijskih pridelkih oziroma objektih
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 2 leti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana (EMŠO), - davčna številka, - KMGMID številka in - številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - Žvan Petra, višja svetovalka za družbene dejavnosti, gospodarstvo in finance (Občina Žirovnica) - Kmetijska svetovalna služba in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Seznam najemnikov občinskih stanovanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 100/05), - 83.-120. člen in 154.-159. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki občinskih stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zaračunavanje najemnine, obratovalnih in individualnih pogodb – izvajanje najemnih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana (EMŠO) in - davčna številka - kraj in datum rojstva, - državljanstvo prosilca in ostalih članov gospodinjstva, - podatki o stanovanjskih, zdravstvenih in socialnih razmerah, - dohodki in premoženjsko stanje članov gospodinjstva ter - zaposlitev prosilca
 • Uporabniki zbirke: - Lužnik Marija, višja svetovalka za varstvo okolja, urbanizem in gospodarske javne službe (Občina Žirovnica) in - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. Zbirka podatkov o prejemnikih občinskih priznanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 21. in 21a člen Zakona o lokalni samoupravi - Odlok o priznanjih in nagradah občine Žirovnica (Uradni list RS št. 93/00 in sprem.)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki nagrad in priznanj, ki jih podeljuje Občina Žirovnica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - statistična obdelava in - segmentacija prejemnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov, - telefonska ali GSM številka, - e-poštni naslov in - davčna številka
 • Uporabniki zbirke: - Čadež Helena, svetovalka za občinski svet in organe občine (Občina Žirovnica) - in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja župana ali osebe, ki jo pooblasti. Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. Varovani prostori ne smejo ostati nenadzorovani, oziroma se morajo zaklepati ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo. Izven delovnega časa morajo biti omare in pisalne mize z nosilci osebnih podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema izklopljeni ali programsko zaklenjeni. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje. Osebni podatki, ki se hranijo izven zavarovanih (hodniki, skupni prostori), morajo biti stalno zaklenjeni. Občutljivi osebni podatki se ne smejo hraniti izven varovanih prostorov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.12.2006 izdal župan Občine Žirovnica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam