Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: JUS SECURITY, d.o.o.
Sedež ali naslov: Slamnikarska cesta 29
Poštna številka: 1230
Kraj: Domžale
Matična številka: 530731700
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS.ŠT. 40/06, 13.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavlja
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se bodo hranili za obdobje največ - TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): - ni omejitev, pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, - kraj rojstva, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca in matična št. in naslov, pri katerem delavec opravlja, dopolnilno delo, b) Podatki o delavnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje, c) Podatki o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,, - število ur tedenskega rednega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, č) Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o.Slamnikarska cesta 29, 1230 Domžale, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad, - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS,št.86/04) oz drugimi predpisi, - Ministrstvo za notranje zadeve za potrebe, ki izhajajo iz Zakona o zasebnem varovanju in Zakona o varnosti cestnega prometa, - Zbornica za zasebno varovanje za potrebe izvajanja strokovnega izobraževanja zaposlenih delavcev, - pooblaščeni izvajalci s strani MNZ za izvajanje strokovnih izobraževanj iz področja avtošole, - Ministrstvo za finance (DURS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranijo se v pisni obliki v zaklenjeni omari v pisarni varovani z alrmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo, - dostop v računalniško bazo podtkov možen samo pooblaščenim delavcem in je zavarovan z gesli, prostor je prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na VNC, vstop možen samo s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejoz uradnimi evidencami in knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: - ni zastopnika iz 3.odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - urejanje pravic iz naslova socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se bodo hranili za obdobje največ - TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: - poleg podatkov iz točke a 13. člena še, - št. transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto plača za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, - bruto ostala plačila in nadomestila plač, - izredna izplačila, c) Podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, - jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraženanja delavcev, - davki na izplačane plače - ostali stroški dela, č) Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca; prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - plačni prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plačani prispevki za strševsko varstvo, - plačni prispevki za zaposlovanje, prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninski in invalidsko zavarovanje, - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, - plčani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Zavod za pokojninskop in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v pisarni varovani z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen z kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov dovoljen pooblaščenim osebam družbe in je zavarovan z gesli, prostor je varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS, št. 40/06),
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - urejanje pravic iz naslova socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se bodo hranili za obdobje največ - TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev, in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestila plače, - št. ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem. oz. na katerih je obvezno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonomo varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov dostopen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor je prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA POGODB O OPRAVLJANJU STORITEV ZASEBNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur.l. RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, - pravne osebe,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem varovanju, - za potrebe statističnega spremljanja in inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - pet let po sklenitvi pogodbe, po poteku pa v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o naročniku storitev varovanja (osebno ime in naslov fizične osebe, ime družbe, s.p., in njihov naslov, davčna št.), - ime in priimek odgovorne osebe in pooblaščenih oseb za obveščanje - zaporedna št. pododbe, datum sklenitve in datum izpolnitve, - oblika zasebnega varovanja 5. člen ZZasV, - opis vsebine predmeta pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY,d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04), Zakonom o zasebnem varovanju ( UR.l. RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov omogočen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA NAZNANJENIH KAZNIVIH DEJANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju ( UR.l. RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem varovanju, - za druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi in za inšpekcijski nadzor.
 • Rok hrambe (neobvezno): - pet let po vnosu podatkov, po poteku pa v skladu z zakonom. ki ureja arhivska gradiva in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30 in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; naslovnik sporočila, datum sporočila, - znani podatki o kaznivem dejanju, domnevnem storilcu kaznivega dejanja; osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY,d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04), Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.l. RS, št.126/03 z dne 18.12.2003), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov omogočen pooblaščenim delavcem z geslom, prostor je prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA ZADRŽANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (UR.l.RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem varovanju, - za druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi in za inšpekcijski nadzor.
 • Rok hrambe (neobvezno): - pet let po vnosu podatkov, po poteku pa v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o zadržani osebi; osebno ime, rojstni podatki, začasno ali stalno bivališče, - razlog zadržanja, - kraj in čas zadržanja, - čas obveščanja policije in čas predaje zadržane osebe policiji, - morebitne telesne poškodbe in uporaba sredstev za vklepanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drudi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu odebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04), Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.l.RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjenih omarah, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov omogočen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanin na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA UPORABE FIZIČNE SILE IN SREDSTEV ZA VKLEPANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zasebnem varovanju (Ur.l.RS, št. 126/03 z dne 18.12.2003)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci - fizična oseba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o zasebnem varovanju, - za druge potrebe v skladu z zakonom indrugimi predpisi in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - pet let po uporabi fizične sile, po poteku pa v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o varnostniku, ki je uporabil fizično silo oz. sredstva za vklepanje; osebno ime rojstni podatki, EMŠO ter družba in sedež imetnika licence, - razlogu, načinu, kraju in času uporabe fizične sile oziroma sredstev za vklepanje, - obveščanju policijske postaje, - morebitnih telesnih poškodbah.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št. 86/04), Zakonom o zasebnem varovanju (Ur.l. RS, št. 123/03 z dne 18.12.2003), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru, ki je varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov je omogočen pooblaščenim delavcem z geslom, prostor je prav tako varovan z alrmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami, ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. REGISTER KANDIDATOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 83/04 z dne 29.7.2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, - zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS,št.83/04 z dne 29.7.2004), - za druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - registrska številka kandidata, - datum vpisa, - priimek in ime kandidata, - naslov, prebivališče, datum rojstva, številka osebnega dokumenta, - številka evidenčnega kartona in datum njegove izdaje, - podatki o usposabljanju z imenom in priimkom učitelja vožnje, naziv družbe in njen naslov v primeru predhodnega usposabljanja v drugi avtošoli, - podatki o izpisu kandidata iz avtošole.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY,d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS,št. 83/04 z dne 29.4.2004), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varsnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov je omogočen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor je prav tako varovan z alrmnim sistemom vezanim na varnosrno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti cestnega primeta (Ur.l.RS,št. 83/04 z dne 29.7.2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, - zaposleni delavci, - pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS,št. 83/04 z dne 29.7.2004), - za druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - najmanj 2 leti od zadnjega vpisa podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30.in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki iz registra kandidativ, ime in priimek, datum rojstva, stalno oz. začasno prebivališče, - naziv in naslov družbe v kateri se je kandidat predhodno usposabljal, - priimek in ime učitelja vožnje, - priimek in ime, rojstne podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št. 86/04), Zakonom o varnosti cestnega prometa(Ur.l.RS,št. 83/04 z dne 29.4.2004), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov je možen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor je prav tako varovan z alrmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. DNEVNI RAZVID VOŽNJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS, št. 83/04 z dne 29.7.2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, - zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.RS, št.83/04 z dne 29.7.2004), - druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): - dve leti od zadnjega vpisa podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih potkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o avto šoli, ki ga je izdala, - številka in datum dnevnega razvida, - ime in priimek učitelja vožnje, - registrska označba motornega vozila, - podatki o številu prevoženih kilometrov, - podatki o kandidatu; priimek in ime in usposabljanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov( Ur.l.RS, št.86/04), Zakon o varnosti cestnega prometa(Ur.l. RS, št. 83/04 z dne 29.7.2004), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center. Dostop v računalniško bazo podatkov je možen samo pooblaščenim delavcem družbe z geslom, prostor je prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezijejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. DNEVNIK USPOSABLJANJA IZ TEORIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 83/04 z dne 29.7.2004).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe, - zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št.83/04 z dne 29.7.2004), - druge potrebe v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): - najmanj dve leti od zadnjega vpisa.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna št. dnevnika, - registrska št. kandidata, priimek in ime, rojstni podatki, izdaja zdravniškega spričevala, - čas usposabljanja in podatki o poteku usposabljanja, - priimek in ime predavatelja ter odgovorne osebe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(Ur.l.RS, št.86/04), Zakonom o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št.83/04 z dne 29.7.2004), oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center. Dostop v računalniško bazo podatkov je možen samo pooblaščenim delavcem družbe z geslom, prostor je prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O NOŠENJU, UPORABI OZIROMA PRENOSU OROŽJA IN STRELIVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o orožju (Ur.l. RS, št. 61/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o orožju (Ur.l. RS, št. 61/00)
 • Rok hrambe (neobvezno): - najmanj tri leta po zadnjem vpisu v evidenco; po poteku tega roka se lahko uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, - vrsta in št. orožne listine ter ime izdajatelja, - podatki o orožju in strelivu, - št. in datum potrdila za prenos in uporabo orožja, - datun in ura izdaje orožja, podpis prejemnika orožja, datum in ura vrnitve orožja, podpis odgovorne osebe in opombe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o orožju, oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - evidence se vodijo v obliki vezanih oštevilčenih, od Upravne enote potrjenih knjig, v zaklenjeni omari, v prostoru varovanem z alrmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA O NABAVLJENEM IN PORABLJENEM STRELIVU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o oržju (Ur.l.RS, št.61/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje Zakon o orožju (Ur.l.RS, št. 61/00).
 • Rok hrambe (neobvezno): - knjige se hranijo najmanj tri leta od zadnjega vpisa; po poteku tega roka se uničijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - zaporedna št. in datum nabave, - naziv, naslov in matična številka družbe, - številka in datum za nabavo oz. uvoz streliva v RS in ime organa, ki ga je izdal, - podatki o strelivu, - datum in količina porabljenega streliva, podpis odgovorne osebe in opombe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblapčeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., - Ministrstvo za notranje zadeve, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o rožju, oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - evidece se vodijo v okliki vezanih, oštevilčenih od Upravne enote potrjenih knjig, v zaklenjenih omarah, v prostoru varovanem z alrmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA POGODB O IZVAJANJU POŽARNEGA VAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom Pravilnik o požarnem varovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične osebe - pravne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti, ki jih predpisuje zakon o varstvu pred požarom in drugi predpisi, - za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): - v skladu z zakonom, ki ureja arhive in arhivska gradiva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o naročniku storitev varovanja; osebno ime in naslov, ime družbe, s.p. in njihov naslov, davčna številka, ime in priimek odgovorne osebe in pooblaščenih oseb za obveščanje, ime banke in št. TRR, telefonske številke in e-mail naslovi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe JUS SECURITY, d.o.o., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v pisni obliki, zaklenjeni v omari, v prostoru varovanem z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo. Dostop v računalniško bazo podatkov omogočen samo pooblaščenim delavcem z geslom, prostor prav tako varovan z alarmnim sistemom vezanim na varnostno nadzorni center, vstop možen s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona varstva osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam