Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Agencija 87, multimedijska skupina d.o.o.
Sedež ali naslov: Kidričeva 24/b
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 3333647000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke osebnih podatkov zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o gospodarskih družbah  ZGD-I (Uradni list RS, št.42/2006) • Zakon o evidencah na področju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v podjetju Agencija 87, multimedijska skupina d.o.o., Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva in za namen zagotavljanja statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti z osebnimi podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o zaposlenih delavcih, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo podatki v evidenco o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a. Podatki o delavcu: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, • občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • izobrazba, • ali je delavec invalid, • kategorija invalidnosti, • ali je delavec delno upokojen, • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). b. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): • vrsta delovnega dovoljenja, • datum izdaje delovnega dovoljenja, • datum izteka delovnega dovoljenja, • številka delovnega dovoljenja, • organ, ki je izdal delovno dovoljenje. c. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, • datum nastopa dela, • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. d. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad Republike Slovenije • Davčna uprava Republike Slovenije • Odgovorna oseba za katalog zbirke osebnih podatkov zaposlenih • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve • Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije • Pooblaščeni zaposleni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka tako, kot določa interni Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov o zaposlenih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog zbirke osebnih podatkov o modelih za promocije

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o gospodarskih družbah  ZGD-I (Uradni list RS, št.42/2006) • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti  ZEPD
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik (dijak ali študent), ki pisno privoli v vodenje in obdelavo osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz zaposlovanja dijakov in študentov za občasno pomoč pri izvajanju promocij v okviru posamezne
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti z osebnimi podatki
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: odatki o modelu za promocije: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, • občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • številka osebnega računa in naziv banke pri kateri je odprt osebni račun, • izobrazba, • strokovna usposobljenost oz. izkušnje modela za promocije. b. Podatki o izjavah modelov za promocije: • vrste izjav (Izjava modela za promocije o privolitvi obveščanja preko elektronske pošte, Izjava modela za promocije o privolitvi vodenja in obdelave osebnih podatkov, Izjava modela za promocije o brezposelnosti in vpisu v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, Izjava modela za promocije o sodelovanju z Agencijo 87 d.o.o.) • kraj in datum podpisa izjav. c. Podatki o študentskem servisu pri katerem je študent prijavljen: • naziv študentskega servisa, • naslov (ulica, hišna številka kraj, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), • matična številka iz PRS, • davčna številka. d. Podatki o nastopu študentskega dela: • datum nastopa dela, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer študent opravlja delo, • naziv naročnika pri katerem model opravlja delo. e. Podatki o prenehanju študentskega dela: • datum prenehanja dela, • skupno število opravljenih ur (število ur tedenskega rednega delovnega časa in število ur.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad Republike Slovenije • Davčna uprava Republike Slovenije • Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije • Študentski servis pri katerem je prijavljen model za promocije • Odgovorna oseba za katalog zbirke osebnih podatkov zaposlenih in pooblaščenci • Pooblaščeni zaposleni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka tako, kot določa interni Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov o zaposlenih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog zbirke osebnih podatkov o modelih za casting

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o gospodarskih družbah  ZGD-I (Uradni list RS, št.42/2006) • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti  ZEPDS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik, ki osebno in pisno privoli v vodenje in obdelavo osebnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega zaposlovanja oz. sklepanja različnih tipov pogodb o delu in zaposlovanja dijakov in študentov za občasno pomoč pri izvajanju castinga v okviru posamezne
 • Rok hrambe (neobvezno): Dokumenti z osebnimi podatki o dijaku, štu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov  ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: odatki o modelu za promocije: • osebno ime, • datum rojstva, če oseba nima EMŠO, • kraj rojstva, • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, • enotna matična številka občana, • davčna številka, • državljanstvo, • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, • občina, šifra države, država), • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), • številka osebnega računa in naziv banke pri kateri je odprt osebni račun, • izobrazba, • strokovna usposobljenost oz. izkušnje modela za casting • status modela za casting (dijak, študent, brezposelna oseba, samostojni podjetnik). b. Podatki o študentskem servisu pri katerem je študent prijavljen: • naziv študentskega servisa, • naslov (ulica, hišna številka kraj, pošta, šifra občine, občina, šifra države, država), • matična številka iz PRS, • davčna številka. c. Podatki o izjavah modelov za promocije: • vrste izjav (Izjava modela za casting o privolitvi obveščanja preko elektronske pošte, Izjava modela za casting o privolitvi vodenja in obdelave osebnih podatkov, Izjava modela za casting o brezposelnosti in vpisu v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, Izjava modela za casting o sodelovanju z Agencijo 87 d.o.o.) • kraj in datum podpisa izjav. d. Podatki o nastopu študentskega dela: • datum nastopa dela, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer študent opravlja delo, • naziv naročnika pri katerem model opravlja delo. e. Podatki o prenehanju študentskega dela: • datum prenehanja dela, • skupno število opravljenih ur (število ur tedenskega rednega delovnega časa in število ur. f. Podatki o sklenjeni pogodbi: • vrsta sklenjene pogodbe in številka pogodbe, • datum sklenitve pogodbe, • datum nastopa dela, • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, • poklic, ki ga opravlja delavec, • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo, • število ur tedenskega rednega delovnega časa, • razporeditev delovnega časa, • kraj, kjer delavec opravlja delo, • določitev višine plačila in rok izplačila za opravljeno delo. g. Podatki o prenehanju pogodbe: • datum prenehanja pogodbe, • način prenehanja pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije • Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve • Statistični urad Republike Slovenije • Davčna uprava Republike Slovenije • Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije • Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije • Študentski servis pri katerem je prijavljen model za promocije • Odgovorna oseba za katalog zbirke osebnih podatkov zaposlenih in pooblaščenci • Pooblaščeni zaposleni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka tako, kot določa interni Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov upravljavca osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov o zaposlenih se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam