Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Addiko Bank d.d.
Sedež ali naslov: Dunajska cesta 117
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1319175000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o fizičnih osebah, prijavljenih Uradu za preprečevanje pranja denarja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki opravijo v banki finančno transakcijo v višini nad 4.600.000,00 SIT
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, kraj in datum rojstva, stalno prebivališče, številka identifikacijskega dokumenta in izdajatelj dokumenta.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zahtevek za otvoritev računa, prošnja za odobritev kredita

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki z banko poslujejo kot deponenti ali kot kreditojemalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklentive delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, višina osebnih prejemkov, telefonske številke, telefaks številke, socialni status.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Državljanska knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): 35. člen Zakona o matičnem registru (Uradni
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani in državljanke Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pregled državljanov Republike Slovenije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek državljana; - kraj in občina oziroma država rojstva; - dan, mesec in leto rojstva; - datum vpisa v državljansko knjigo; - podalga vpisa v državljansko knjigo; - datum črtanja iz knjige; - podlaga črtanja; - pripombe.
 • Uporabniki zbirke: - upravna enota; - Ministrstvo za notranje zadeve; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Državljanske knjige se hranijo v posebnih ognjevarnih omarah. Varovanej osebnih podatkov se zagotavlja z varovanjem prostorov in opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki in preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam. Predstojnik izda interni akt, s katerim predpiše organizacijske, tehnične in logično tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v upravni enoti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki, invalidi), • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki v zvezi s pogodbo o zaposlitvi: ime, priimek, drugo ime, drug priimek, ulica, hišna št., pošta, kraj, občina, država, domača mobilna in domača stacionarna telefonska številka, EMŠO, zakonski stan, samohranilec, narodnost, državljanstvo, davčna št., davčna izpostava, spol, priimek ob rojstvu, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, delovno dovoljenje, stalno prebivališče, začasno prebivališče, elektronski naslov, številka TRR, matična enota banke, stopnja izobrazbe, dokazila o izobrazbi, predhodne zaposlitve, številka pogodbe, delovno razmerje- določen, nedoločen čas, tip pogodbe, veljavnost pogodbe, matična številka zaposlenega, minulo delo po novi pogodbi, podpisna pravica, opredelitev zaposlenega (front/back/service), opredelitev zaposlenega (retail/corporate), vloga zaposlenega v projektnih skupinah, navedba poslovnega sekretarja za posameznega zaposlenega, količnik, višina plače, vloga zaposlenega (član, pomočnik, vodja oddelka), delovno mesto, stroškovno mesto, organizacijska enota. • podatki v internem imeniku zaposlenih v poslovalnicah: ime, priimek, stroškovno mesto, področje, na katerem dela, delovno mesto, telefonska številka, faks številka, številka mobilnega telefona, številka sobe, nadstropja, fotografije zaposlenih, ki z objavo fotografij soglašajo.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, Inšpektorat za delo, Centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, • Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih (personalne mape) se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava. • Pisni arhiv kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori arhiva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v revizijski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih aplikacije Lotus Notes se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o stanju zaposlenih na zadnji dan v mesecu (excelova tabela) se nahaja na računalniku v kadrovski službi. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov internega telefonskega imenika se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v vseh poslovalnicah po Sloveniji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Seznam podatkov o fotografiranih zaposlenih na delovnem mestu (za potrebe internega telefonskega imenika družbe) se nahaja v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v ITO področju, uprava. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, • uveljavljanje študijskega dopust
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • pogodbe o formalnem izobraževanju: ime, priimek, naslov, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, vrsta izobraževanja, program, letnik, trajanje izobraževanja, datum podane prošnje za sofinanciranje, strošek sofinanciranja, način plačila, čas zavezanosti za delo pri upravljavcu, obveznosti tistega, ki se izobražuje v primeru odstopa od pogodbe, datum, podpis. • pogodbe o učenju tujega jezika, prijavnice na seminarje: ime, priimek, naslov, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, vrsta izobraževanja, program, letnik, trajanje izobraževanja, datum podane prošnje za sofinanciranje, strošek sofinanciranja, način plačila, čas zavezanosti za delo pri upravljavcu, obveznosti tistega, ki se izobražuje v primeru odstopa od pogodbe, datum, podpis. • pogodbe za strokovna usposabljanja (pridobitev licenc): ime, priimek, naslov, stalno bivališče, EMŠO, davčna številka, vrsta izobraževanja, program, letnik, trajanje izobraževanja, datum podane prošnje za sofinanciranje, strošek sofinanciranja, način plačila, čas zavezanosti za delo pri upravljavcu, obveznosti tistega, ki se izobražuje v primeru odstopa od pogodbe, datum, podpis, zaveza posameznika, da se bo udeležil izobraževanja in izpita, da ga bo uspešno opravil in da bo potem tržil te storitve. • prijava na eksterna izobraževanja: ime, priimek, organizacijska enota, vrsta izobraževanja, cena kotizacije, kraj, lokacija, trajanje. • spričevala: ime, priimek, rojstni datum, stalno bivališče, dosežena stopnja formalne izobrazbe.
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • Agencija za zavarovalni nadzor, • ATVP, • Banka Slovenije, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka prijavnic se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih (personalne mape) se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava. • Pisni arhiv kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori arhiva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v revizorski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih aplikacije Lotus Notes se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronske zbirke (excelove tabele) o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih se nahajajo na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Pisna zbirka potrdil o opravljenem usposabljanju po ZPPDFT se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih asistenta uprave banke. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov ima Svetovalec za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v njegovi prisotnosti. Dostop do podatkov ima Svetovalec za skladnost poslovanja (pooblaščenec po ZPPDFT) in njegov namestnik, notranja revizija, uprava. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O DRUŽINSKIH ČLANIH IN O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • otroci delavcev, zaposlenih pri upravljavcu, • drugi vzdrževani družinski člani zaposlenih pri upravljavcu (brezposelni zakonec, ipd.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva. • podatki z obrazca M-DČ: -zavarovanec: ime in sedež zavezanca za prispevek, reg. št. zavezanca, datum pričetka zavarovanja (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, EMŠO, priimek in ime. -družinski član: EMŠO, državljanstvo, priimek in ime, vrsta dogodka (prijava, odjava, sprememba), datum dogodka (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, družinski član (ZZVZZ: člen 20), sorodstvo (za otroke: ali so zakonski, nezakonski, posvojenci), (stalno prebivališče): ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, (začasno prebivališče): ulica s hišno št., št. in kraj pošte, šifra in naziv občine, država, iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), potrdilo o šolanju do (dan, mesec, leto) (podatek za prijavo otrok do 18 leta ni potreben), -kraj in datum prijave ter vložnik. • podatki z obrazca MF_DURS obr. DOHZAP št. 7: davčni zavezanec (zaposlen pri upravljavcu): ime in priimek davčnega zavezanca, davčna številka, podatki o bivališču, naselju, ulici, hišni št., poštni številki; vzdrževani družinski član: ime in priimek, leto rojstva, stalno prebivališče (ulica, hišna št., pošta), davčna št., EMŠO, sorodstveno razmerje. • seznam otrok, ki niso vzdrževani družinski člani: ime, priimek, rojstni datum, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • ZPIZ, • Centri za socialno delo, • Davčna uprava RS, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka izjav o posebnem zdravstvenem stanju otrok zaposlenih se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih (obrazci MDČ, DOHZAP v personalnih mapah) se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih aplikacije Lotus Notes se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Seznam otrok za novoletno obdarovanje se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Seznam otrok za skupinsko zavarovanje se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka podatkov za obračun plač se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • delavci, zaposleni pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (študenti, napoteni delavci, praktikanti po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99, 64/2001).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nez
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o poškodovancu: ime, priimek, naslov bivališča, kraj, ulica, občina, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, ki ga opravlja, koliko ur je delal ta dan pred nezgodo. • podatki o nezgodi: datum prijave (dan, mesec, leto), datum nezgode (dan, mesec, leto), ura nezgode, kje se je pripetila nezgoda – na običajnem delovnem mestu, na začasnem delovnem mestu v isti enoti, na službeni poti ali na delovnem mestu v drugi enoti, na poti na delo, na poti z dela, drugo; vrsta poškodbe- lažja, hujša, kolektivna, smrtna; kraj nezgode (ulica, hišna št., poštna koda, kraj), narava poškodbe, poškodovani del telesa, delovno okolje, delovni proces, specifična aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode, način poškodbe, materialni povzročitelj, kratek opis nezgode, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, interno raziskavo je opravil/ jo bo opravil. • podatki o prijavitelju: ime in priimek, delovno mesto, telefon. • podatki s poročila osebnega zdravnika: priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, ki izdaja poročilo o poškodbi, diagnoza poškodbe in šifra iz MKB, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične ali psihične težave, ki so vplivale na nastane poškodbe, opis dogodka po izpovedi poškodovanca, podpis zdravnika. • podatki o poklicnih boleznih in zdravstvenih okvarah: zdravniško spričevalo oziroma ugotovitev o poklicnih obolenjih in o zdravstvenih okvarah, ki so navedene na Seznamu poklicnih bolezni, druga poklicna obolenja (naglušnost, zastrupitve,..), ki zmanjšujejo delovne sposobnosti fizične osebe in v čem je ta nesposobnost oziroma zahteva za razporeditev na druga dela.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Inšpektorat za delo RS, • lečeči zdravnik, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o poškodbah pri delu se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, zaposlene pri upravljavcu, • osebe, ki na katerikoli drugi podlagi delajo pri upravljalcu (po 1. točki 3. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. l. RS, št. 56 / 99)).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi, • zagotavljanje varnega delovnega okolja za delavca, • plačilo zdravstvenega pregleda.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, pregled pred prvo zaposlitvijo / po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev, na katerem delovnem mestu se bo zaposlil imenovani, kdaj je bila sprejeta izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravstvene omejitve delavca na posameznem delovnem mestu, pripombe delodajalca). • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem bo oseba opravljala delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu). • napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled (ime in priimek, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, od katerega dne je oseba zaposlena pri upravljavcu, od katerega dne je oseba zaposlena na sedanjem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega zdravstvenega pregleda, kdaj je bila opravljena izjava o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, kateri ukrepi so bili izvedeni na področju tehničnega varstva in humanizacije dela po zadnji oceni tveganja, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, pripombe delodajalca). • zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu (priimek, dekliški priimek in ime, datum rojstva, naziv delovnega mesta, na katerem oseba opravlja delo, datum pregleda, izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za navedeno delovno mesto / z naslednjimi omejitvami, začasno / trajno ne izpolnjuje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, predlagano drugo delo, ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto ni mogoče podati, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu). • seznam napotenih na zdravstveni pregled: ime, priimek, datum zdravstvenega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščeni zdravnik medicine dela in športa, • pooblaščene zdravstvene ustanove, ki za upravljavca izvajajo zdravstvene preglede, • Inšpektorat za delo, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka podpisanih računov o opravljenih zdravstvenih pregledih se nahaja v zaklenjenih omarah v službi računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v računovodstvu, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka spričeval zdravstvenih pregledov delavcev se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Zbirka kopij podpisanih računov o opravljenih zdravstvenih pregledih se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka podatkov o zaposlenih (zdravniška spričevala za invalide v personalnih mapah) se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje oddelkov za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, delovno mesto, datum izobraževanja, uspešnost preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka potrdil o opravljenjem usposabljanju se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, referent za skladnost poslovanja, notranja revizija, uprava. • Elektronske zbirke (excelove tabele) o opravljenih usposabljanjih za varno delo in o opravljenih izpitih se nahajajo na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O ISKALCIH ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki se prijavijo na razpis za razpisano delovno mesto, • osebe, ki pošljejo ponudbo za delo samoiniciativno.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje in spremljanje poteka procesa kadrovanja, • izvedba postopka kadrovanja, • izbira primernega kandidata na objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s ponudbe za delo: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vozniški izpit, e-naslov, tel. št. (GSM, stacionarni), pridobljena izobrazba, ocena jezikovnih znanj, posebna pridobljena znanja, pretekle delovne izkušnje (kje, kdaj, katero delovno mesto), oblika zaposlitve (trenutna in želena), odpovedni rok, delavnik pri trenutnem delodajalcu, zaželena področja dela, trenutna in pričakovana plača, pet najbolj značilnih lastnosti, opis idealnega šefa, lastnosti, ki mu niso všeč pri drugih ljudeh. • podatki z življenjepisa: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, telefonska številka (stacionarna ali GSM), e-poštni naslov, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovno mesto, za katerega kandidira, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi v zvezi z delom, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih inštitutcij, podatki z dokazil o izobrazbi (naziv izobraževalne institucije, uspeh, pridobljeni strokovni naziv, datum začetka, konca študija). • podatki, pridobljeni s psihometričnimi testiranji: zapis strukturiranega intervjuja (mnenje, motivi, zadržki), ocena intelektualnih sposobnosti, ocena razumsko- logičnega sklepanja, potencial za vodenje, prodajo, sposobnost pogajanja, organizacije dela.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot, ki iščejo nove kadre, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov iz e-sporočil iskalcev zaposlitve (e- korespondenca med iskalci in delodajalcem) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka negativnih odgovorov iskalcem zaposlitve (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa, • uveljavljanje študijskega dopusta, • nadzor nad bolniškim staležem, • osnova za pripravo obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, • obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • število ur, ure v dobro, ure v minus, opravljene nadure, izredne ure, prenos ur mesečno, prihod, odhod, prihod na malico, odhod na malico, boleznine (do 30 in nad 30 dni), poškodbe pri delu, poškodbe izven dela, odsotnosti zaradi izpolnjevanja dolžnosti, privatna odsotnost, koriščenje nadur do 4 ure, nad 4 ure, vojaške obveznosti, krvodajalstvo, obisk zdravnika, redni dopust, izredni dopust, lanski dopust, službena pot, službena odsotnost, odsotnost zaradi izobraževanja (študijski dopust), nega, spremstvo, splošno koriščenje ur (8 ur), strošek prevoza na delo in z dela, strošek prehrane, št. izplačanih dnevnic, pripravljenost na domu, blagajniški riziko, trezorsko soključarstvo ali hramba šifer trezorja, invalidnina , porodniški / očetovski dopust.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Center za socialno delo, • ZPIZ, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o izrabi delovnega časa se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Pisni arhiv kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori arhiva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v revizorski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa aplikacije RIS (Četrta pot) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike, notranja revizija, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač in nagrad za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, • obračun potnih nalogov,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • plače: ime, priimek, EMŠO, davčna, TRR, naslov, družinski člani, administrativne prepovedi, delež dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, članstvo v ŠKD Hypo (samo tisto kar je vezano na obračun plač), prevoz na delo, bonitete za službena vozila, krediti, ki jih imajo zaposleni pri upravljavcu zaradi bonitet, nagrade, količnik del. mesta, minulo delo, dodatek za usklajevanje plač, vrednost količnika, stroškovno mesto zaposlenega, ure, dopust, redno delo, izplačilo ur, nadur, dodatkov, blagajniški riziko, trezorsko soključarstvo ali hramba šifer trezorja, občina, davčna izpostava, davčna olajšava za otroka, tarifni razred. • potni nalogi in obračun potnega naloga: ime, priimek, naslov, št. TRR, naziv delovnega mesta, stroškovno mesto, ime, priimek neposredno nadrejenega, čas, relacija, dan potovanja, kraj potovanja, naloga, predvideno trajanje potovanja, predvideno skupno število dni potovanja, prevozno sredstvo, ki ga uporabnik sme uporabiti, registrska št. lastnega/ službenega vozila, datum, odredbodajalec, datum in ura odhoda, datum in ura prihoda, število dnevnic, stroški na poti s prilogami, znesek izplačila, odsoten (dni, ur, minut), prevozni stroški skupaj, drugi stroški skupaj, likvidator, prejemnik, skupaj stroški poti, predlagatelj obračuna, likvidator, številka TRR, banka, podpis odredbodajalca, prejemnika in likvidatorja.
 • Uporabniki zbirke: • ZPIZ, • ZZZS, • Davčna uprava RS, • Centri za socialno delo, • izvajalci dodatnega pokojninskega zavarovanja, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o plačah se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Natisnjeni izpisi potnih nalogov in obračunov potnih nalogov se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v računovodstvu, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o izplačilu nagrad (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku strežnika v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodje organizacijskih enot, zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o izplačilu plač (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku strežnika v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodje organizacijskih enot, zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o zaposlenih aplikacije Lotus Notes se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov sistema EHRM se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, v računovodstvu, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, zaposleni v področju logistike (ob izdaji službenega avtomobila), DBA administrator, sistemski administratorji, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov programa Vitez se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, ki so odgovorni za področje obračuna plač (kadrovik, strokovni sodelavec kadrovske službe in vodja kadrovske službe), odgovorni za aplikacijo v službi poslovne informatike, notranja revizija, uprava. Dostop do podatkov je zaščiten na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov programa Vizir za dodatno pokojninsko zavarovanje se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, ki so odgovorni za področje obračuna plač (kadrovik in strokovni sodelavec kadrovske službe in vodja kadrovske službe), odgovorni za aplikacijo v službi poslovne informatike, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Pisni arhiv kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori arhiva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v revizorski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa aplikacije RIS (Četrta pot) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike, notranja revizija, vodje organizacijskih enot za svoje zaposlene, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O TERJATVAH DO FIZIČNIH OSEB IN PLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni (npr. zaračunavanje rabljene pisarniške opreme ob prodaji, prerazdeljevanja stroškov, šifrant odgovornih oseb v registru osnovnih sredstev).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdaja računov ob prodaji rabljene p
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka izdanih računov se nahaja v zaklenjenih omarah v službi računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v računovodstvu, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov o izdanih računih (wordov dokument, excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije • Elektronska zbirka podatkov aplikacije »Osnovna sredstva in reverzi« (Žezlo) se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni uporabniki po obrazcu prijave/spremembe/ukinitve uporabnika v IS banke, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN NAJEMNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma opravljajo ali dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemn
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • avtorska pogodba: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, zavezanec za DDV, vrsta in obseg dela oz. storitve, rok izvedbe, avtorski honorar, podpis, datum, kraj. • podjemna pogodba: ime, priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, št. TRR, zavezanec za DDV, vrsta in obseg dela oz. storitve, rok izvedbe, znesek izplačila, podpis, datum, kraj.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • Zavod RS za zaposlovanje, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka izvodov pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija in uprava družba. • Pisna zbirka kopij pogodb se nahaja v zaklenjeni omari v službi računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi računovodstva, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi računovodstva, zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v pravni službi, vodje področij, služb, v katerih so se dogovorili za izvedbo storitve po pogodbi, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka originalov pogodb se nahaja v zaklenjenih omarah pri naročnikih (oddelkih, ki so storitev potrebovali). Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori oddelkov se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelkih, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v posameznem oddelku. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi računovodstva, zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v pravni službi, vodje oddelkov, področij, služb, ki so se dogovorili za izvedbo storitve po pogodbi, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o knjiženju pogodb se nahaja v dnevniku knjiženj, ki je v zaklenjeni omari v službi računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi računovodstva, ostali zaposleni pa le v prisotnosti zaposlenih v službi računovodstva. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi računovodstva, zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v pravni službi, vodje področij, služb, ki so se dogovorili za izvedbo storitve po pogodbi, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov (pregledi knjiženj) sistema Hibis, na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov glede knjižb imajo zaposleni v računovodstvu, pooblaščeni zaposleni v zalednih oddelkih, DBA administrator, sistemski administratorji, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o avtorskih in drugih pogodbah (v excelovi tabeli) se nahaja na mrežnem disku strežnika v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v službi računovodstva, DBA administrator, sistemski administratorji, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski in računovodski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje podatkov za plačilo študentskega dela, • izpolnjevanje drugih obveznosti in uveljavljanje pravic iz naslova dela na podlagi napotnice, • pregled nad številom študentov, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pri upravljavcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z napotnice: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, leto vpisa, letnik, semester, status, redni/izredni. • obrazec za odobritev oz. podaljšanje študentskega dela: ime, priimek, urna postavka, obrazložitev za kaj in za koliko se njegova možnost dela pri upravljavcu podaljša, podpis vodje oddelka, vodje kadrovske službe, podpisa dveh članov uprave • obrazec- poročilo študenta o delu: ime, priimek, organizacijska enota, poročilo kaj je delal, opravljene ure dela- mesečno, podpis študenta in vodje oddelka. • potrdilo o opravljenem sistematskem pregledu: podatki s prve in zadnje strani indeksa- žig • vprašalnik za razgovore: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vozniški izpit, e-naslov, tel. št. (GSM, stacionarni), pridobljena izobrazba, ocena jezikovnih znanj, posebna pridobljena znanja, pretekle delovne izkušnje (kje, kdaj, kaj), zaželena področja dela, pet najbolj značilnih lastnosti, opis idealnega šefa, lastnosti, ki mu niso všeč pri drugih ljudeh.
 • Uporabniki zbirke: • ZZZS, • Študentski servisi, • Davčna uprava RS, • Inšpektorat za delo, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka napotnic in ostalih podatkov o študentih (obrazci, vprašalniki,...) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih kadrovske službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, vodje organizacijskih enot, v katerih opravljajo študentje delo (za posameznega študenta), notranja revizija, uprava. • Pisni arhiv kadrovske dokumentacije se nahaja v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori arhiva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v revizorski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov o študentskem delu (v excelovi tabeli) se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU STROKOVNE PRAKSE ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvajanje praktičnega pouka študentov ter izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno inštitucijo ter študentom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, datum rojstva, naslov, naziv fakultete, letnik, ime in priimek mentorja, termin opravljanja obvezne študijske prakse, davčna številka, EMŠO, podpis študenta, mentorja, člana uprave, transakcijski račun in naziv banke praktikanta, količina v urah, znesek plačila, vrsta, izdajatelj in št. osebnega dokumenta, oddaljenost od prebivališča do delovnega mesta, poročilo o opravljeni praksi. • podatki z napotnice: naziv oziroma ime agencije z navedbo podružnice oziroma organizacijske enote, kjer se izdaja napotnica, številka napotnice, naziv naročnika, ime, priimek, rojstni datum, številka osebnega dokumenta in naslov stalnega ali začasnega prebivališča napotene osebe, naziv izobraževalne organizacije, vrsta dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, datum pričetka in končanja dela, rok plačila računa, št. opravljenih ur, urna postavka, rok nakazila prejemka, datum in kraj izdaje napotnice, leto vpisa, letnik, semester, status, redni/izredni.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka izvodov pogodb o izvajanju strokovne prakse se nahaja v zaklenjeni omari v kadrovski službi. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori kadrovske službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v kadrovski službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v kadrovski službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v računovodstvu, mentorji in vodje v organizacijskih enotah, v katerih opravljajo študentje strokovno prakso za posameznega študenta, notranja revizija, uprava. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH NADZORNEGA SVETA IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani nadzornega sveta pri upravljavcu in z njimi povezane osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklicevanje sej, • izplačevanje sejnin, nagrad, • vpis v sodni register, • pošiljanje obvestil, • poročanje AJPES, • poročanje DURS, • poročanje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatek o članstvu v nadzornih svetih drugih podjetij, • ime, priimek, zaposlitev, stalno bivališče, pošta in kraj, transakcijski račun, izplačila sejnin in nagrad, izjava o nekaznovanosti, izjava o tem, da član nadzornega sveta ni član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe, ali prokurist oz. pooblaščenec te družbe, ali član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe, ali da član nadzornega sveta ni že član nadzornega sveta ali upravnega odbora v treh drugih družbah (po 4. točki 1. odstavka 273. člena ZGD-1), izjava skladno z 255/2 ZGD-1. • računovodski podatki: ime, priimek, naslov, kraj, država, davčna številka, znesek sejnine, znesek letne nagrade, št. TRR, izjava, da se odpovedujejo izplačilu sejnin. • ožji družinski člani članov nadzornega sveta: ime, priimek, stalno bivališče, davčna številka, kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje os. dok., veljavnost os. dok.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • AJPES, • ATVP, • Banka Slovenije, • Sodni register, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka računovodskih podatkov o članih nadzornega sveta se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih službe računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v računovodstvu, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, tajništvo uprave, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka podatkov o članih nadzornega sveta se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih tajništva uprave. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori tajništva uprave se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v tajništvu uprave, uprava družbe, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v tajništvu uprave, vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, notranja revizija in uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o članih nadzornega sveta v excelovi tabeli se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, DBA administrator, sistemski administratorji, notranja revizija in uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna zbirka podatkov o družinskih članih članov nadzornega sveta, članov uprave in prokuristov, se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v tajništvu uprave, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o imenovanjih in prenehanjih funkcij članov nadzornega sveta, članov uprave in prokuristov, se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v tajništvu uprave, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o članih nadzornega sveta in njihovih družinskih članih se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori zalednega oddelka FT in UBB se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku, pooblaščeni zaposleni v logistiki in področju ITO, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih zaposlenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o članih nadzornega sveta in njihovih družinskih članih se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB- IB, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (sodni register).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O ČLANIH UPRAVE in PROKURISTIH ter NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani uprave pri upravljavcu in njihovi družinski člani, • prokuristi in njihovi družinski člani.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vpis v sodni register, • poročanje BS, • poročanje DURS, • poročanje ATVP, • poročanje AJPES, • poročanje nadz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatek o članstvu v upravah, prokurah drugih podjetij. • ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, številka osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje os. dokumenta, veljavnost os. dokumenta, izjava o nekaznovanosti oz. o tem, da ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti (skladno z 255. ZGD-1), izjava skladno z 27. členom Zakona o sodnem registru, kopija dovoljenja BS za opravljanje funkcije člana uprave banke, članstvo v nadzornih svetih drugih družb, lastniški deleži v drugih družbah, soglasje k imenovanju za člana uprave ali nadzornega sveta. • ožji družinski člani članov uprave in prokuristov: ime, priimek, stalno bivališče, davčna številka, kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, datum in kraj izdaje os. dok., veljavnost os. dok.
 • Uporabniki zbirke: • Banka Slovenije, • ATVP, • Sodni register, • DURS, • AJPES, • poslovne banke, s katerimi sodeluje upravljavec, • notarji (deponiranje podpisov), • delničarji in druga zainteresirana javnost, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o družinskih članih članov uprave in prokuristov, se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v tajništvu uprave, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o imenovanjih in prenehanjih funkcij članov nadzornega sveta, članov uprave in prokuristov, se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v tajništvu uprave, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o članih uprave, prokuristih in njihovih družinskih članih se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori zalednega oddelka FT in UBB se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku, pooblaščeni zaposleni v logistiki in področju ITO, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih zaposlenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o članih uprave, prokuristih in njihovih družinskih članih se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB- IB, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB- IB, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (sodni register).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O POVEZANIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • člani uprave in njihovi družinski člani, če imajo vsaj 20 % d
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence povezanih oseb zaradi zahtev zakonodaje (zaradi izpostavljenosti banke), • poročanje HYPO ALPE ADRIA Group, • izvajanje raziskav, analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki iz registra partnerjev: vrsta, partner (ime, priimek), naslov (ulica, hišna št., pošta, kraj), EMŠO, davčna številka, vrsta, izdajatelj osebnega dokumenta, telefonska številka, e-naslov, datum rojstva, podatek o tem, kakšen delež ima fizična oseba v kapitalu druge pravne osebe (delež ali delnice v %), firma, sedež, matična številka pravne osebe, v kateri ima ta delež, • podatki z izjave o povezanosti oseb: ime, priimek, funkcija članov vodstva družbe, ki opravljajo vodstvene funkcije v drugih podjetjih (nadzorni svet ali uprava), naziv podjetja, funkcija v drugem podjetju (nadzorni svet ali uprava), ali so imetniki 20 ali več odstotkov deležev ali delnic v drugih družbah- ime, priimek, naziv podjetja, delež ali delnice v %, druge povezave s poslovnimi subjekti, na podlagi katerih te osebe oblikujejo skupno poslovno politiko, delujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, navedba poroštev (poslovni subjekti in višina poroštev), podpis zastopnika podjetja, ime, priimek zastopnika podjetja, kraj, datum podpisa, • podatki s priloge k izjavi o povezanosti oseb: navedba podatkov o skupini povezanih oseb, ki jih navaja stranka v svoji izjavi o povezanosti, določitev skupine povezanih oseb, ki po sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic BS (prej, zdaj Zban-1) predstavljajo za banko eno tveganje, navedba skupine in nadskupine, komentar skrbnika, ime, priimek skrbnika, podpis skrbnika, ime, priimek vodje poslovne enote, podpis vodje poslovne enote, potrdilo o vnosu v aplikacijo, datum vnosa, ime, priimek, podpis vnašalca podatkov.
 • Uporabniki zbirke: • Banka Slovenije, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o povezanih osebah (izjava o povezanosti osebe, priloga in morebitni komentar) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih oddelka transakcijski računi, področja TB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori oddelka transakcijski računi, področja TB se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku transakcijski računi, področja TB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku, ostali le v spremstvu zaposlenih v oddelku. Dostop do podatkov imajo zaposleni na oddelku transakcijski računi področja TB in skrbnik (pooblaščeni zaposleni v oddelku poslovanja s podjetji), zaposleni v oddelku poročanja, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o strankah v aplikaciji Hibis (register partnerjev) se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu prijave/ spremembe/ ukinitve uporabnika v IS banke. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije »Povezane osebe« se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku transakcijski računi področja TB, zaposleni v oddelku poslovanja s podjetji, bonitetna služba, zaposleni v oddelku poročanja, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov programa NeoArc se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku poslovanja s podjetji, bonitetna služba, zaposleni v oddelku poročanja, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku transakcijski računi področja TB, zaposleni v oddelku poslovanja s podjetji, bonitetna služba. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O KONTAKTNIH OSEBAH PRI POSLOVNIH PARTNERJIH IN O POTENCIALNIH POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • kontaktne osebe pogodbenih partnerjev, • potencialni poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obdelava podatkov za namene izvajanja pogodb, • zbiranje kontaktov za potencialno sklepanje pogodb, • širjenje nabora storitev, ki bi jih določena oseba opravljala v HYPO banki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • kontaktne osebe pri pogodbenih partnerjih: ime, priimek, telefon, e-naslov, podjetje, naloge po pogodbi. • potencialni poslovni partnerji: ime, priimek, funkcija, podjetje, telefon, e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka pogodb s pogodbenimi partnerji se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v pravni podpori, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, po potrebi pa tudi zaposleni v oddelkih, na katere se konkretne pogodbe nanašajo, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov s pogodb s poslovnimi partnerji se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, vodja oddelka upravljanja s tveganji, zaposleni v mednarodnem poslovanju, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna zbirka pooblastil za zastopanje na notarskih narokih se nahaja v ognjevarni zaklenjeni omari v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v pravni podpori, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v pravni službi. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v pravni podpori, vodja oddelka pravne podpore in vodja področja za upravljanje s tveganji, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov s pogodb s poslovnimi partnerji in zavarovalnih pogodb ter meničnih izjav se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju podpore poslovanju, zaposleni v področju poslovanja s podjetji (skrbniki ključnih strank), notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Zbirke vizitk in drugih poslovnih kontaktov se nahajajo v pisarnah skrbnikov v področju poslovanja s podjetji. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Pisarne skrbnikov v področju poslovanja s podjetji se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo skrbniki v področju poslovanja s podjetji, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo skrbniki v področju poslovanja s podjetji, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka kontaktov (zastopnikov strank) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v področju poslovanja s podjetji (skrbniki ključnih strank), notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, vodja oddelka upravljanja s tveganji, zaposleni v mednarodnem poslovanju, pooblaščeni zaposleni v področju poslovanja s podjetji (skrbniki ključnih strank), zaposleni v področju podpore poslovanju, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O INTERNIH, ODHODNIH IN DOHODNIH KLICIH in KLICIH KLICNEGA CENTRA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • obstoječe in potencialne stranke (komitenti) upravljavca, • zaposleni upravljavca, ki sprejemajo ali oddajajo naročila za posle (transakcije) prek telefona.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje o novih produktih, storitvah, koristih, • dajanje informacij o storitvah banke, • snemanje komunikacij in z njimi povezanih podatkov o pr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obstoječe stranke: ime, priimek, naslov klicočega, kontaktna tel. številka, e-naslov, • potencialne stranke: ime, priimek, e-naslov, po želji telefon in kaj ga zanima- narava bančnega posla. • zaposleni in stranke, ki opravijo snemano transakcijo: vsebina telefonskega pogovora v zvezi z opravljeno transakcijo, ime in priimek zaposlenega in stranke, datum in čas klica.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov klicnega centra se nahaja na strežniku v varovanih prostorih pri pogodbenem izvajalcu storitev klicnega centra. Dostop do prostorov in do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni pri pogodbenem izvajalcu. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v banki (ki so na seznamu- ki je na intranetu družbe Hypo in po posameznih področjih), vodja in strokovni sodelavec v službi marketinga in odnosov z javnostmi, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o strankah v aplikaciji Hibis (pri upravljavcu) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu prijave/ spremembe/ ukinitve uporabnika v IS banke. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski, računovodski službi, vodja in strokovni sodelavec v službi marketinga in odnosov z javnostmi. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o vsebini klicev zaposlenih se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov ima referent za skladnost poslovanja. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONA, MOBITELA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo tudi v zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evidentiranje uporabnikov sredstev danih v uporabo, • ugotavljanje in kontrola uporabe sredstev danih v uporabo za nazaj (v primeru, da pride do izrednega dogodka), • plačilo računov uporabe sredstev danih v uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • seznam uporabnikov službenih telefonov: ime, priimek, datum prevzema v uporabo/ izdaje oz. predaje, vračila aparata, delovno mesto- področje dela, telefonska številka, katere uporabnik je, tip telefona, IMEI aparata. • podatki o prevzemu vozila uporabo: ime, priimek uporabnika vozila, tip avtomobila, čas rezervacije vozila, registrska številka vozila.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronski register uporabnikov telefonov se nahaja na računalniku v prostorih logistike. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v logistiki, ostali zaposleni le v spremstvu zaposlenih v logistiki. Dostop do podatkov ima referent v oddelku logistike, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna zbirka reverzov ob prevzemu v uporabo se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v oddelku logistike. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v logistiki, ostali zaposleni le v spremstvu zaposlenih v logistiki. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku logistike, zaposleni v računovodstvu, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronski register uporabnikov službenih avtomobilov (Lotus Notes) na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vsi zaposleni v oddelkih upravljavca, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov aplikacije Osnovna sredstva in reverzi se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni uporabniki po obrazcu prijave/spremembe/ukinitve uporabnika v IS banke, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku logistike. • Pisna zbirka aktivacij osnovnih sredstev se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih službe računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v službi računovodstva, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v računovodstvu, notranja revizija in uprava. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Seznam uporabnikov prenosnih računalnikov se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v področju ITO, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju ITO, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O VSTOPIH IN GIBANJU PO POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnos
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • evide
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • stalne kartice (podatki o gibanju zaposlenih, delavcev družbe HYPO group iz tujine, študentje, zunanji uporabniki, ki opravljajo delo za upravljavca po pogodbi po poslovni stavbi): ime, priimek, matična številka, datum gibanja, ura gibanja, pot gibanja, dodeljena pravica gibanja (skladno s pristopnim profilom), • začasne kartice (podatki o gibanju strank, obiskovalcev po poslovni stavbi): ime, priimek, namen obiska in h komu oz. v kateri oddelek je namenjen, datum, ura, prihod, odhod, pot gibanja.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega (kontrola delovnega časa, kontrola pristopa) časa aplikacije RIS (Četrta pot) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV O PRAVICAH VSTOPA IN GIBANJA PO POSLOVNIH PROSTORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, • fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnos
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdajanje in evidentiranje izdanih kartic, • evidentiranje obsega pravic zaposlenih, študentov in oseb, ki delajo pri upravljavcu na podlagi drugih pravnih naslovov glede vstopov in gibanja po poslovnih prostorih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z zahtevkov zaposlenih: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, številka kartice, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka. • podatki z obrazca o predaji kartice: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, številka kartice, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka, datum predaje kartice, podpis imetnika kartice, številka ključa- predaja in vrnitev. • zahtevek za izdajo PIN kode: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, PIN koda, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka. • podatki z obrazca o predaji PIN kode: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, PIN koda- v zaprti kuverti, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka, datum predaje PIN kode, podpis imetnika PIN kode. • zahtevek za izdajo izklopne šifre: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, izklopna šifra, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka. • podatki z obrazca o predaji izklopne šifre: ime, priimek, datum zahtevka, področje dela, odgovorna oseba področja, pristopni profil, izklopna šifra, datum prejema zahtevka, datum realizacije zahtevka, podpis odgovorne osebe, podpis prejemnika zahtevka, datum predaje kartice, podpis imetnika izklopne šifre.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka zahtevkov in obrazcev se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih referenta za skladnost poslovanja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov ima referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v njenem spremstvu. Dostop do podatkov imajo referent za skladnost poslovanja, notranja revizija in uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o izdaji kartic se nahaja na računalniku v prostorih referenta za skladnost poslovanja, ki je zavarovana s kontrolo pristopa. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov ima referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v njenem spremstvu. Dostop do podatkov imajo referent za skladnost poslovanja, notranja revizija in uprava družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o izrabi delovnega časa aplikacije RIS Četrta pot (v njej so zapisane pravice pristopa) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA PODATKOV O OBISKOVALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • stranke, ki dostopajo do sefov, obiskovalci in zunanji pogodbeni sodelavci, ki vstopajo v zgornje etaže poslovne stavbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje ljudi, premoženja in reda v prostorih upravljavca, • uveljavljanje povračila materialne škode v morebitnih odškodninskih tožbah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • obiskovalci: ime, priimek, šifra dodeljene kartice (se avtomatsko dodeli). • stranke, ki dostopajo do sefov: ime, priimek, datum obiska, ura prihoda, ura odhoda, številka sefa, vrsta, številka, izdajatelj osebnega dokumenta, podpis stranke, da je bila v sefu.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o strankah, ki dostopajo do sefov se nahaja v varovanem prostoru recepcije (izven delovnega časa pa v zaklenjeni omari), prostor je varovan. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v logistiki (ki delajo na recepciji) in referent za skladnost poslovanja. Dostop do podatkov imajo zaposleni v logistiki (ki delajo na recepciji), zaposleni v oddelku likvidature (ki sklepajo pogodbe za najem sefov), notranja revizija in uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o obiskovalcih aplikacije RIS Četrta pot (modul recepcija) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v logistiki (ki delajo na recepciji), DBA administrator, sistemski administratorji, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. EVIDENCA PODATKOV O NAGRAJENCIH IN SODELUJOČIH V NAGRADNIH IGRAH TER PROMOCIJSKIH AKCIJAH HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje posameznikov o novostih, koristih, ki jih ponuja upravljavec, • nagrajenci: prijava podatkov davčnemu uradu, skladno s predpisi ter obveščanje nagrajencev o novostih, koristih in ponudbi upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sodelujoči: ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefon, e-naslov, podpis. • nagrajenci: ime, priimek, naslov, pošta, poštna številka, telefon, e-naslov, podpis, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • Davčna uprava RS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o udeležencih in nagrajencih nagradnih iger in promocijskih akcij, se nahaja v sefu v varovanih kletnih prostorih arhiva upravljavca. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Do prostorov lahko dostopajo vodja marketinške službe, strokovni sodelavci v marketingu, zaposleni v logistiki. Dostop do podatkov imajo vodja marketinške službe, strokovni sodelavci v marketingu, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o nagrajencih (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku se na marketinškem strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja marketinške službe, strokovni sodelavci v marketingu, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Elektronska zbirka podatkov o strankah v aplikaciji Hibis (pri upravljavcu) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu prijave/ spremembe/ ukinitve uporabnika v IS banke. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji, zaposleni v področju logistike. • Zbirka izpolnjenih letakov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovnih enot upravljavca. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovnih enotah. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v poslovnih enotah, ki se ukvarjajo s fizičnimi osebami in vodja posamezne poslovne enote. Tedensko se ti letaki prenesejo v oddelek marketinga pri upravljavcu, kjer se shranjujejo v sefu, ki se nahaja v arhivu marketinške službe (glej zgoraj). • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. EVIDENCA PODATKOV O NOVINARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • novinarji, uredniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pošiljanje sporočil za javnost, • obveščanje o poslovanju, o novostih, • pošiljanje vabil na novinarske konference in druge dogodke, ki jih organizira ali pri katerih sodeluje upravljavec.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o novinarjih: ime, priimek, medij, pri katerem je zaposlen, naziv medija, e- naslov, telefon, gsm.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka podatkov o novinarjih se nahaja na mrežnem disku na marketinškem strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja marketinške službe, strokovni sodelavci v marketingu, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Zbirka podatkov z vizitk se nahaja v prostorih marketinga in odnosov z javnostmi. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori marketinga in odnosov z javnostmi se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v marketingu in službi za odnose z javnostmi, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo vodja službe in strokovni sodelavci v tem oddelku. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja marketinške službe, strokovni sodelavci v marketingu, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA PODATKOV O SODNIH POSTOPKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • dolžniki upravljavca, v zvezi s katerimi ima banka izvršilni naslov, • tožene in tožeče stranke, • osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvršba terjatev, za katere ima banka izvršilni naslov ali verodostojno listino, • sprožitev in vodenje sodnih in drugih uradnih postopkov, • posredovanje podatkov po odredbi sodišča ali policije, • vložitev kazenske ovadbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • izvršbe, tožbe: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, podatki o zaposlitvi, podatki o TRR, EMŠO, davčna številka, lastništvo in obremenitve nepremičnin, premičnin, lastništvo vrednostih papirjev, podatki o udeležbi v gospodarskih družbah, podatki o terjatvah do dolžnika, podatki o drugih sodnih postopkih, v katerih so udeleženi posamezniki, podatki o zastopnikih, • osumljenci in obdolženci v kazenskih postopkih in postopkih prekrškov: ime, priimek, naslov stalnega bivališča, vsebina odredbe, številka transakcijskega računa, banka, pooblaščenci na TRR, prilivi, nakazila.
 • Uporabniki zbirke: • zavarovalnice, • DURS, • GURS, • ZZZS, • Upravne enote, • CRP, • KDD, • odvetniška družba, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o sodnih postopkih (spisi v rednikih) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih pravne službe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori pravne službe se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v pravni službi, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v oddelku upravljanja s tveganimi naložbami, vodja oddelka pravne podpore, vodja področja upravljanja s tveganji, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov programa InteliDOC za pravno pisarno se nahaja na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v oddelku upravljanja z tveganimi naložbami, vodja oddelka, zaposleni v pravni podpori, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o sodnih sporih se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, vodja oddelka, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v pravni službi, zaposleni v oddelku upravljanja z tveganimi naložbami, vodja oddelka, zaposleni v pravni podpori, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami pri uradnih organih, ki vodijo postopke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • varovanje zaposlenih ter drugih delavcev upravljavca, premoženja, • spremljanje nevarnosti ogroženosti objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki na videoposnetku: slika, ura, datum, številka kamere, snemalno območje.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka videoposnetkov se nahaja na posameznih snemalnih napravah po posameznih lokacijah, kjer so nameščene (po poslovnih enotah). Snemalne naprave se nahajajo v prostorih sistemskih sob poslovnih enot, ki so tehnično varovane (videonadzor, protipožarni sistem, alarmni sistem, klimatski sistem). Dostop do prostorov imajo le pooblaščene osebe, ki so na podlagi zahtevka, podpisanega s strani uprave pooblaščene za dostop do teh prostorov. Dostop do podatkov imajo pooblaščene osebe po poslovnih enotah, referent za skladnost poslovanja, notranja revizija, uprava družbe. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA PODATKOV O IZVAJANJU NEPOSREDNEGA TRŽENJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki privolijo v uporabo svojih podatkov v namene obveščanja o novih storitvah in drugih aktivnostih upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obveščanje obstoječih in potencialnih strank, ki so podale svoje soglasje, o novostih, koristih in dodatni ponudbi upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, poštni naslov, e- naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Elektronska zbirka izvoženih podatkov iz centralne baze podatkov o strankah in potencialnih strankah (Hibis), ki so podale soglasje se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v marketingu in oddelku stikov z javnostmi, pooblaščeni zaposleni v področju za poslovanje z občani, zaposleni v področju finančnih trgov in upravljanja z bilanco banke, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v marketingu in oddelku stikov z javnostmi, pooblaščeni zaposleni v področju za poslovanje z občani, DBA administrator, sistemski administratorji. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA PREGLEDOV IN SPOROČANJ PO ZPPDFT

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki so v fazi sklepanja p
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • pregled stranke po ZPPDFT, • sporočanje podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja za vse gotovinske transakcije, ki presegajo vrednost 30.000 EUR t
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • sklenitev poslovnega razmerja: ime, priimek, stalno ali začasno prebivališče, rojstni datum, kraj rojstva, davčna št. stranke, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki odpre račun oz. vzpostavi trajno poslovno razmerje, razlogi za odprtje računa ali za vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja., informacija o dejavnosti stranke, datum odpiranja računa, ime, priimek, prebivališče, rojstni podatki vsake fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pr. osebe oz. je udeležen v kapitalu pr. osebe z najmanj 25 % deležem, ali ima obvladujoči položaj pri upravljanju sredstev pr. osebe. • sporočanja gotovinskih transakcij in sumljivih transakcij in odgovori na zahtevke Urada za preprečevanje pranja denarja: ime, priimek, stalno prebivališče, rojstni datum, kraj rojstva, davčna št. stranke, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, ki odpre račun oz. vzpostavi trajno poslovno razmerje, razlogi za odprtje računa ali za vzpostavitev trajnega poslovnega razmerja, informacija o dejavnosti stranke, datum odpiranja računa, ime, priimek, prebivališče, rojstni podatki vsake fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik najmanj 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju pr. osebe oz. je udeležen v kapitalu pr. osebe z najmanj 25 % deležem, ali ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi pr. osebe, datum izvedbe transakcije, čas izvedbe transakcije, znesek in valuta, v kateri se transakcija opravi, namen transakcije ter ime, priimek in prebivališče osebe, ki ji je transakcija namenjena, način izvedbe transakcije.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Banka Slovenije (neposredni primarni nadzornik po ZPPDFT), • ATVP (samo za tisti del podatkov, ki se tiče poslovanja z vrednostnimi papirji).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka pregledov se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovnih enot pri vodjih poslovnih enot oz. pri od njih pooblaščenih delavcih. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovnih enotah, dostop do podatkov imajo vodje poslovnih enot in njihovi pooblaščenci. • Pisna zbirka sporočanj se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih asistenta uprave banke. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori asistenta uprave banke se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do prostorov ima asistent uprave banke, ostali zaposleni pa le v njegovi prisotnosti. Dostop do podatkov ima asistent uprave banke (pooblaščenec po ZPPDFT), njegov namestnik, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka pregledov (v registru partnerjev kot del sistema Hibis), se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v banki, ki so pooblaščeni in pristojni za delo s strankami, asistent uprave banke (pooblaščenec po ZPPDFT), njegov namestnik, tehnolog v ITO področju, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka sporočanj (v registru partnerjev kot del sistema Hibis), se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do dela podatkov imajo zaposleni na bančnih okencih, njihovi vodje (kontrolorji), dostop do vseh podatkov imajo asistent uprave banke (pooblaščenec po ZPPDFT), njegov namestnik, tehnolog v ITO področju, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov o sporočanjih na zahtevo Urada (excelova tabela o pregledu zahtevkov Urada in sumljivih transakcijah) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo asistent uprave banke (pooblaščenec po ZPPDFT), njegov namestnik, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imata asistent uprave banke (pooblaščenec po ZPPDFT), njegov namestnik. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA PODATKOV O BONITETAH ZA ZAPOSLENE HYPO LEASINGA D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni pri Hypo leasingu, ki so stranke Hypo Alpe-Adria-Bank (so najeli kredit, ali naročili izdajo plačilne kartice).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izpolnjevanje davčnih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, davčna številka, znesek bonitete, akontacija dohodnine.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o bonitetah za zaposlene Hypo leasinga se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se izven delovnega časa zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v računovodstvu, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov o bonitetah za zaposlene Hypo leasinga (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku na strežniku družbe v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, referent za skladnost poslovanja. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imata vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, referent za skladnost poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. EVIDENCA PODATKOV O AKTIVNIH BANČNIH POSLIH FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB (KREDITI, FINANCIRANJE KOMERCIALNIH POSLOV, IZDANE GARANCIJE IN DRUGA JAMSTVA, ČEKI NA INKASO, POROŠTVA)

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • domači in tuji komitenti banke (stranke vseh kreditnih poslov banke, ki so fizične osebe- kreditojemalec, morebitni porok in plačnik pri odplačilu kredita, zastavitelj, stranke ostalih poslov banke- imetniki čekov, idr.).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • ocena kreditne sposobnosti stranke, • izdelava kreditne pogodbe, • odobritev in izvedba posojilnih in garancijskih poslov, • poročanje nadzornim organom, • spremljava in upravljanje kreditnih tveganj, • identifikacija stranke in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki kreditojemalca oz poroka in plačnika: ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, kdo je dokument izdal, status (zaposlen, upokojenec, kmetovalec), vrsta zaposlitve, podjetje, kjer je zaposlen, državljanstvo, št. TRR, podatki o prometu po transakcijskem računu, številka kreditne pogodbe, številka komitenta, številke, vezane na pogodbe o zavarovanju, e-naslov, telefon, status zaposlitve, izobrazba, osebni prihodek. • neodobreni krediti: ime, priimek, datum, poslovalnica, v kateri je bil zavrnjen kredit. • podatki o zastopniku na kreditnem predlogu: ime, priimek, funkcija v podjetju, firma podjetja, naslov podjetja. • podatki o imetniku čeka: ime, priimek, naslov, znesek, številka čeka, datum.
 • Uporabniki zbirke: • Banka Slovenije, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • zunanja revizija, • zavarovalnice, ki zavarujejo kredite, • LHB Internationale HandelsBank AG Frankfurt, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Kreditne mape se hranijo v glavnem arhivu , ki se nahaja v kleti poslovne stavbe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo le arhivarji. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju komerciale, v področju Operacij, področju upravljanja s tveganji, notranja revizija, uprava družbe. • Zbirka mikrofilmane dokumentacije (za odplačane kredite) je v hrambi se nahaja v varovanih prostorih pogodbenega izvajalca e-arhiviranja. Dostop do prostorov imajo pooblaščene osebe pri pogodbenem izvajalcu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju komerciale, v področju podpore poslovanju, področju upravljanja s tveganji, notranja revizija, uprava družbe. • Zbirka dokumentarnega gradiva v e obliki (še aktivnih, neodplačanih kreditov) je uporabnikom na voljo v ustrezni aplikaciji. Hrambo izvaja pogodbeni zunanji izvajalec. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo bančni referenti zalednega oddelka in oddelka priprave dokumentacije, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov sistema HIBIS (kreditno depozitni modul) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju podpore poslovanju, operacij, zaposleni v komerciali, pooblaščeni zaposleni v področju upravljanja s tveganji, zaposleni v oddelku poročanja, notranja revizija, uprava. • Elektornska zbirka podatkov o odobrenih in neodobrenih kreditih E-krediti se nahaja strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju podpore poslovanju, operacij, zaposleni v komerciali, pooblaščeni zaposleni v področju upravljanja s tveganji, zaposleni v oddelku poročanja, notranja revizija, uprava. • Elektornska zbirka podatkov o oceni tveganja za odobrene kredite se nahaja pri pogodbenem izvajalcu. • Elektronska zbirka podatkov o kreditih, predanih zavarovalnici (excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Pisna zbirka pritožb se nahaja v zaklenjenih omarah v varovanih prostorih poslovnih enot. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov in do podatkov imajo zaposleni v poslovnih enotah. • Pisna zbirka pritožb se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih vodstva področja poslovanja z občani. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov in do podatkov imajo zaposleni v vodstvu področja poslovanja z občani, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov NeoArc se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu- zahtevku za dodeljene pravice. • Elektronska zbirka kreditnih predlogov (dokumenti v .pdf ali .doc obliki) se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju poslovanja s podjetji (skrbniki strank), notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o imetnikih čekov (kopije čekov, zahtevkov, nalogov iz likvidature, kopija priliva, odobritve, morebitne provizije, ostala korespondenca s tujo banko) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih oddelka mednarodnega in dokumentarnega poslovanja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku mednarodnega in dokumentarnega poslovanja, ostali zaposleni pa le njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku mednarodnega in dokumentarnega poslovanja, vodja področja transakcijsko bančništvo, notranja revizija, uprava. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo s SISBON uradno evidenco ter se ne povezjejo z drugimi uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. EVIDENCA PODATKOV O PASIVNIH BANČNIH POSLIH FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB (TRR, HRANILNE KNJIŽICE, VEZANI DEPOZITI, BLAGAJNIŠKI ZAPISI, DEVIZNE VLOGE)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • komitenti banke (posamezniki, fizične osebe): imetniki oz. uporabniki produktov ter storitev banke, pooblaščenci, zakoniti zastopniki, osebe z omejeno poslovno sposobnostjo, poroki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklenitev dolžniško- upniškega razmerja, • zbiranje in vodenje podatkov, ki jih od banke zahteva zakonodaja, • uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, • o
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • komitenti: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, morebitni začasni naslov, državljanstvo, rojstni datum, rojstni kraj, EMŠO, davčna številka, zaposlitev, želeni naslov za obveščanje, spol, število družinskih članov, prihodki in odhodki gospodinjstva, status zaposlitve (določen/ nedoločen čas), vir sredstev, telefonska številka, e-naslov, osebni dokument (št., datum veljavnosti, vrsta dokumenta, izdajatelj), lastniška razmerja (lastnik, solastnik, ali je v sorodu z lastnikom, solastnikom podjetja, članom nadzornega odbora v podjetju, ali je lastnik več kot 20% delnic ali deleža), podatki o premoženju (nepremičninah), podpis, datum, kraj podpisa, podatki z rojstnega lista otroka- sorodstveno razmerje za zakonite zastopnike, potrdilo o zakonitem zastopstvu za poslovno omejeno sposobne osebe. • pooblaščene osebe: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, morebitni začasni naslov, državljanstvo, rojstni datum, rojstni kraj, EMŠO, davčna številka, zaposlitev, telefonska številka, e- naslov, osebni dokument (št., datum veljavnosti, vrsta dokumenta, izdajatelj), podpis, datum, kraj podpisa.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Banka Slovenije (vodi register TRR), • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape komitentov (pristopne izjave, pogodbe o limitu, o odprtju TRR, o prevzemu kartice, vloge za izdajo kartice, ostala dokumentacija, vezana na TRR posameznega komitenta) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Ostala dokumentacija (izpisi transakcij, limitov, depozitov, ki bodo zapadli, ipd. iz aplikacij) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov IBI poslovalnice se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov NeoArc se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu- zahtevku za dodeljene pravice. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA PODATKOV O TRŽENJU HYPO VZAJEMNIH SKLADOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • vlagatelji, zakoniti zastopniki, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zbiranje podatkov za opravljanje storitev trženja vzajemnih skladov, • evidenca vplačil in izplačil v vzajemne sklade, • uveljavljanje pravic pos
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o vlagatelju (pristopna izjava k pravilom upravljanja z vzajemnim skladom): oznaka fizične osebe, rezident, nerezident, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov za korespondenco, rojstni datum, davčna številka, matična številka, vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, telefonska številka, EMŠO, št. TRR, elektronski naslov (možnost), vrsta vzajemnega sklada, številka pristopne izjave, št TRR in banka, podpis, datum, kraj podpisa, • podatki o zastopniku: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, vrsta, št. in izdajatelj osebnega dokumenta, EMŠO, davčna št., telefonska številka. • obrazec (profil vlagatelja): ime, priimek, možnost odklonitve odgovorov na vprašanja z obrazca (odklanja odgovore na spodnja vprašanja- DA), za kaj namerava varčevati, katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja zanj še sprejemljivo, kateri donos bi ga zadovoljil, kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčil naložbo pred potekom načrtovanega obdobja varčevanja, kje ima trenutno naložena sredstva, katero izmed naložb bi izbral, da bi dosegel svoj varčevalni cilj, če varčuje za nakup stanovanja v petih letih, kdaj namerava unovčiti svojo naložbo, kakšne so njegove izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih, podatek o tveganjih, na katera je bil opozorjen v zvezi z naložbo v vzajemni sklad, podatek o primernosti izbire posameznega tipa vzajemnega sklada glede na odgovore z obrazca (naložba v investicijske sklade ni primerna/ je primerna v manj tvegane investicijske sklade/ je primerna v srednje tvegane investicijske sklade/ je primerna v bolj tvegane investicijske sklade/ je primerna kombinacija naložb, drugo), podpis, s katerim potrjuje, da je seznanjen z vsebino obrazca in da mu je bila predstavljena vrsta naložbe v investicijske sklade, ki je primerna zanj glede na odgovore na obrazcu, kraj in datum podpisa, podpis vlagatelja, zakonitega zastopnika, ime, priimek in podpis osebe, ki izvaja trženje. • izjava o tveganjih: ime, priimek, naslov, datum, kraj, podpis. • naročilo za prodajo: ime, priimek, številka pristopne izjave, vrsta vzajemnega sklada, število enot, ki se prodajajo, št. TRR, podpis, kraj, datum.
 • Uporabniki zbirke: • Banka Slovenije, • ATVP, • DURS, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka dokumentacije (pristopne izjave, obrazci, naročila za prodajo) se nahaja v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (podatki o vlagatelju) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov IBI Master (vsi ostali podatki v zvezi z vzajemnim skladom) se nahajana strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB- IB, zaposleni v oddelku investicijskega bančništva, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Pisna zbirka obračunov nakupov in prodaj se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Elektronska zbirka podatkov (zaporedne številke- excelova tabela) se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA PODATKOV O TRGOVANJU S TUJIMI PLAČILNIMI SREDSTVI, VKLJUČNO Z MENJALNIŠKIMI POSLI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • pooblaščenec pravne osebe, ki sme sklepati posle (zakladniški posli) in je fizična oseba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba posla, bančne storitve, • kontrola istovetnosti posameznika, ki je sklenil posel z banko, • identifikacija stranke in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, št., vrsta, izdajatelj osebnega dokumenta, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Pisna zbirka podatkov o trgovanju s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (modul »Poslovalnica«) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov NeoArc se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu- zahtevku za dodeljene pravice. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA PODATKOV O TRGOVANJU Z IZVEDENIMI IN DRUGIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI TER O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • komitenti banke, • pooblaščenci komitentov, ki so pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba in spremljanje posla, • ocena primernosti investi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki s pogodbe o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov za korespondenco, davčna številka, matična številka, vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, telefonska številka, EMŠO, elektronski naslov (možnost), številka pogodbe, št TRR in banka, podpis, datum, kraj podpisa. • vprašalnik za presojo primernosti in ustreznosti FI in storitev: ime, priimek vlagatelja, naslov bivališča, izobrazba, poklic, označba, da ne želi posredovati podatkov o znanjih, izkušnjah, naložbenih ciljih in finančnem položaju ter da je seznanjen z opozorilom banke, da ne bo mogla presojati ustreznosti investicijskih produktov in storitev, ki mu jih nudi ter da sprejema vse posledice, ki iz tega izhajajo, podatek o izkušnjah vlagatelja z investiranjem v VP, o njegovi izobrazbi na področju investicijskih storitev in produktov, o seznanjenosti z vrstami instrumentov, na katerih trgih je v preteklosti trgoval, povprečno število poslov na četrtletje, povprečna vrednost posameznega posla, namen varčevanja, donosnost, ki bi zadovoljila vlagatelja, katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja zanj še sprejemljivo, kdaj namerava unovčiti svojo naložbo, vir dohodka, višina letnega dohodka, letne finančne obveznosti, kje ima trenutno naložena sredstva, vir sredstev, namenjenih investiranju, kraj in datum podpisa, podpis vlagatelja/ zakonitega zastopnika, ime, priimek in podpis uslužbenca banke. • pogodba za posamezni posel (repo, fwd): komitent, ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna, podpis, kraj, datum podpisa. • podatki o lastništvu vrednostnih papirjev: ime, priimek, količina, cena, vrsta vrednostnih papirjev, datum nakupa, prodaje, čas sklenitve posla, provizije, datum poravnav nakupov ali prodaj, količina zastavljenih, razpoložljivih vrednostnih papirjev, denarna sredstva na trgovalnem računu.
 • Uporabniki zbirke: • Banka Slovenije, • zunanja revizija, •ATVP, • KDD, • DURS, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka pogodb za vrednostne papirje in za izvedene finančne instrumente se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Zbirka obračunov nakupov in prodaj ter zbirka računov se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Elektronska zbirka podatkov IBI Master (pogodbe za trgovanje z vrednostnimi papirji) se nahajana strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB- IB, zaposleni v oddelku investicijskega bančništva, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov (vse pogodbe za v.p. in IFI v wordovih datotekah) se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (pogodbe za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov NeoArc se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu- zahtevku za dodeljene pravice. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka kopij dokumentacije, ki se v elektronski obliki posreduje na DURS se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija in uprava. • Pisna zbirka računovodskih podatkov se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih službe računovodstva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori računovodstva se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v računovodstvu, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo vodja in strokovni sodelavec v službi računovodstva, tajništvo uprave, notranja revizija, uprava. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. EVIDENCA PODATKOV O IZDAJANJU IN UPRAVLJANJU DRUGIH PLAČILNIH INSTRUMENTOV (PLAČILNE IN KREDITNE KARTICE, BANČNE MENICE)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • imetniki plačilnih kartic (imetniki osnovnih in dodatnih, pooblaščenskih kartic), • poroki, ki so fizične soebe in ki dajo banki menico v zavarovanje terjatve do pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izdaja in poslovanje s plačilnimi in kreditnimi karticami,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • imetniki kartic: ime in priimek, rojstni datum, ime, ki je odtisnjeno na kartici, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, telefon, e-naslov, državljanstvo, zakonski stan, število vzdrževanih članov, vrsta osebnega dokumenta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta, podatek o lastništvu nepremičnin, dodatni naslov za pošiljke, podatki o zaposlitvi- firma podjetja, naslov, telefon, podatki o načinu poravnavanja obveznosti- številka TRR, banka, dan bremenitve, podpis imetnika kartice, datum in kraj podpisa, odobreni limit, način zavarovanja limita na kartici, veljavnost kartice, datum izdaje kartice. • podatki o poroku: ime, priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, št. osebnega dokumenta, kdo je dokument izdal, status (zaposlen, upokojenec, kmetovalec), vrsta zaposlitve, podjetje, kjer je zaposlen, državljanstvo, številka TRR, banka, podatki o prometu po transakcijskem računu, številka komitenta, številke, vezane na pogodbe o zavarovanju, e-naslov, telefon.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • zunanja revizija, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape komitentov (pristopne izjave, pogodbe o limitu, o odprtju TRR, o prevzemu kartice, vloge za izdajo kartice, ostala dokumentacija, vezana na TRR posameznega komitenta) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Vloge za izdajo kartic in pripadajoči dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v prostorih oddelka kartičnega poslovanja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku kartičnega poslovanja, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v oddelku. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku kartičnega poslovanja, vodja področja transakcijsko bančništvo, zaposleni v poslovni mreži, pravna služba, notranja revizija, uprava. • Arhiv vlog za izdajo kartic in arhiv pripadajočih dokumentov se hrani v prostorih arhiva. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku kartičnega poslovanja in zaposleni v področju transakcijskega bančništva, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v teh dveh oddelkih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku kartičnega poslovanja, zaposleni in vodja področja transakcijsko bančništvo, zaposleni v poslovni mreži, pravna služba, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (modul namenjen poslovanju s karticami) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni, ki so pooblaščeni za poslovanje s karticami (zaposleni v oddelku kartičnega poslovanja, zaposleni in vodja področja transakcijsko bančništvo, zaposleni v poslovni mreži), pravna služba, notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov NeoArc se nahaja v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni po obrazcu- zahtevku za dodeljene pravice. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (modul zavarovanja) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku, oddelku priprave dokumentacije, zaposleni v komerciali, področju upravljanja s tveganji, notranja revizija, uprava družbe. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Posebni deli kreditnih map pravnih oseb (kopije dokumentacije) se nahajajo v arhivu področja podpore poslovanju v drugem nadstropju poslovne stavbe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo bančni referenti zalednega oddelka, tajnica področja, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju podpore poslovanju, zaposleni v področju upravljanja s tveganji, zaposleni v komerciali, notranja revizija, uprava družbe. • Originali menic se nahajajo v zaklenjenih ognjevarnih omarah v prostorih podpore poslovanju v drugem nadstropju poslovne stavbe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo bančni referenti zalednega oddelka, tajnica področja, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v področju podpore poslovanju, zaposleni v področju upravljanja s tveganji, zaposleni v komerciali, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. EVIDENCA PODATKOV O ODDAJANJU SEFOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • najemniki sefov, • njihovi pooblaščenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • vodenje evidence najemnikov sefov, • fakturiranje najemnine, • uveljavljanje pravic posameznika, • nadzor dostopov do sefov, • drugi nameni, skladni z zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, telefonska številka, naslov stalnega bivališča najemnika ali pooblaščenca, davčna številka, številka sefa, ura prihoda, odhoda, podpis stranke, datum.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka pogodb o najemu sefov se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih vodje poslovne enote Stekleni dvor. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imata vodja poslovne enote Stekleni dvor in njegov namestnik. Dostop do podatkov imajo vodja poslovne enote Stekleni dvor, njegov namestnik, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov o najemnikih sefov in njihovih pooblaščencih se nahaja na računalniku v prostorih vodje poslovne enote Stekleni dvor. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imata vodja poslovne enote Stekleni dvor in njegov namestnik. Dostop do podatkov imajo vodja poslovne enote Stekleni dvor, njegov namestnik, notranja revizija, uprava. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Knjiga vstopov v sefe se nahaja v varovanem prostoru recepcije (izven delovnega časa pa v zaklenjeni omari), prostor je varovan. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v logistiki (ki delajo na recepciji) in pooblaščena oseba za varnost. Dostop do podatkov imajo zaposleni v logistiki (ki delajo na recepciji), zaposleni v oddelku likvidature (ki sklepajo pogodbe za najem sefov), notranja revizija in uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

40. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJANJU STORITEV PLAČILNEGA PROMETA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • komitenti, • nekomitenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • izvedba storitve oz. bančnega posla, • uresničevanje pravic posameznikov iz pogodbe o vodenju TRR, • identifikacija stranke in poročanje Uradu za preprečevanje pranja denarja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime, priimek, naslov, vrsta, številka, izdajatelj os. dokumenta.
 • Uporabniki zbirke: • Urad za preprečevanje pranja denarja, • Banka Slovenije, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape komitentov (pristopne izjave, pogodbe o limitu, o odprtju TRR, o prevzemu kartice, vloge za izdajo kartice, ostala dokumentacija, vezana na TRR posameznega komitenta) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (domači in mednarodni plačilni promet) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Priročni arhiv dokumentacije o transakcijah za mednarodni plačilni promet (nalog, swift, fakture) se do skeniranja (vsakih 14 dni) nahaja v zaklenjenih omarah na oddelku plačilnega prometa. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku plačilnega prometa, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku, vodja oddelka, vodja področja TB, notranja revizija, uprava. • Pisna zbirka nalogov domačega plačilnega prometa se nahaja v zaklenjenih omarah na oddelku plačilnega prometa. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku plačilnega prometa, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku, vodja oddelka, vodja področja TB, notranja revizija, uprava. • Arhiv domačega plačilnega prometa se nahaja v prostorih arhiva v kleti poslovne stavbe. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku plačilnega prometa. Dostop do podatkov imajo vodja oddelka, vodja področja TB, notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka skeniranih dokumentov (še aktivnih, neodplačanih kreditov) v aplikaciji INDOC se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni (po obrazcu). Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema in z geslom na ravni aplikacije. • Zbirka reklamacij se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih oddelka plačilni promet. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku, vodja oddelka, vodja področja, ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku, vodja oddelka, vodja področja TB, notranja revizija, uprava. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

41. EVIDENCA UPORABNIKOV IN DOSTOPOV DO STORITEV SPLETNE BANKE (HYPONET)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • uporabniki storitev elektronskega bančništva, • komitenti, ki lahko uporabljajo storitve elektronskega bančništva prek pooblaščencev (imetnikov računa, ki imajo dostop do e-banke).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • identifikacija upo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • zahtevek za uporabo storitve HypoNET za fizične osebe: ime, priimek, stalno bivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), e-naslov, davčna številka, dovoljenje za e-obveščanje o novostih v bančni ponudbi, vrsta računa/ hranilne knjižice, številka računa/ hranilne knjižice, način plačila generatorja gesel, podatki o prevzemu generatorja gesel, kraj in datum podpisa, podpis uporabnika; • pooblastilo za uporabo storitve HypoNET za fizične osebe: - imetnik računa/ kartice: ime, priimek, davčna številka; - pooblaščena oseba: ime, priimek, stalno bivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), e-naslov, davčna številka, vrsta računa/ hranilne knjižice, številka računa/ hranilne knjižice, dovoljenje za vpogled v promet na kartici (vrsta kartice, številka kartice), podatek o tem, ali ima pooblaščena oseba že generator dinamičnih gesel, način plačila generatorja gesel, podatki o prevzemu generatorja gesel, kraj in datum podpisa, podpis imetnika računa/ kartice, podpis pooblaščene osebe.
 • Uporabniki zbirke: • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape komitentov (pristopne izjave, pogodbe o limitu, o odprtju TRR, o prevzemu kartice, vloge za izdajo kartice, ostala dokumentacija, vezana na TRR posameznega komitenta) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Pisna zbirka zahtevkov in pooblastil se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih oddelka transakcijski računi, področja TB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku transakcijski računi, področja TB, ostali zaposleni pa le v spremstvu zaposlenih v oddelku transakcijski računi, področja TB. Dostop do podatkov imajo zaposleni na oddelku transakcijski računi področja TB, zaposleni v področju poslovanja z občani, notranja revizija, uprava družbe. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (SEP shema), se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v oddelku TRR področja TB prek administrativnega modula (potrebna registracija z digitalnim certifikatom), notranja revizija, uprava družbe. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

42. EVIDENCA ZASTOPNIKOV, POOBLAŠČENCEV in PODPISNIKOV NA RAČUNIH PRAVNIH OSEB KOMITENTOV BANKE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zakoniti zastopnik, • pooblaščenec zakonitega zastopnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • odprtje TRR pravne osebe, • polog in dvig gotovine, • sklepanje dep
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki z registra partnerjev: vrsta, skrbnik, partner, status, datum vnosa, datum ukinitve, ime, priimek, naziv, EMŠO, naslavljanje, mat.št. (obr02), davčni zavezanec, davčna številka, davčna EU, davčna izjema, 2. mat.št., obrat., ulica, hišna št., SKIS, SKIS tuji, pošta, kraj, SKD, št. ZPIZ, občina, por. kap, lastnina, osn.rač., segment, dat.roj., kraj roj., vrsta os. dok., izdaj. os. dok., dat. izd. os. dok., umrl, SISBON, davčna izpostava, UE, velikost/ zaposlitv., org. oblika, dat. uk. rezid. stat., štev. part. koncerna, država roj., št. os. dok., dat. velj. os. dok., sumljiva oseba, izobrazb., poklic, spol, skupina, zakon. stan, razvrst. po BS, hitri test, interni rating VB, telefon, fax, e-mail, naslov za pošiljanje pošte. • podatki z obrazca »Pooblastilo za opravljanje bančnih poslov«: podatki o komitentu- naziv, številka TRR pri Hypo banki, davčna številka, matična številka; podatki o pooblaščencu zakonitega zastopnika: ime, priimek, naslov stalnega/ začasnega prebivališča, EMŠO in kraj rojstva, davčna številka, vrsta in številka os. dok., izdajatelj, delovno razmerje pri pravni osebi (DA/NE), naziv delovnega mesta; vrsta pooblastila: podpisnik za razpolaganje s sredstvi na TRR, pooblastilo za dvig gotovine, podpisnik za sklepanje depozitnih pogodb, izdaja in unovčenje garancij, izdaja in izplačilo akreditiva, podpisnik zaključnice-izvedeni finančni instrumenti, pooblastilo za prinos plačilnih nalogov, pooblastilo za polog gotovine, podpisnik za sklepanje kreditnih in garancijskih pogodb, podpisnik nalogov za črpanje kreditov, podpisnik za sklepanje pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, drugo, podpis zakonitega zastopnika ali več zakonitih zastopnikov, podpis pooblaščenca (kolektivno/samostojno podpisovanje), ime, priimek, podpis bančnega delavca, ki je opravil identifikacijo, kraj in datum podpisa. • podatki z obrazca »Identifikacija oseb pooblaščenih za zastopanje«: podatki o gospodarskem subjektu, ki ga zakoniti zastopnik zastopa: naziv/firma, naslov/sedež, matična številka, davčna številka, tel.številka, fax, kontaktna oseba, e-mail; podatki o zakonitem zastopniku: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, EMŠO, kraj rojstva, davčna številka, vrsta in številka osebnega dokumenta, izdajatelj, naziv delovnega mesta zakonitega zastopnika, vrsta zakonitega zastopništva (kolektivno/samostojno); dejavnost (pretežna dejavnost iz registracijske listine ali specifična dejavnost za namenski račun); namen in predvidena narava poslovnega razmerja: poslovno sodelovanje z banko, drugo; izjava, da so vsi podatki ažurni ter obveza o sporočanju sprememb podatkov, podpis zakonitega zastopnika (kolektivno/ samostojno), ime, priimek, podpis bančnega delavca, ki je opravil identifikacijo, kraj in datum podpisa.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, • Banka Slovenije, • zunanja revizijska hiša, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Osebne mape komitentov (pristopne izjave, pogodbe o limitu, o odprtju TRR, o prevzemu kartice, vloge za izdajo kartice, ostala dokumentacija, vezana na TRR posameznega komitenta) se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih poslovnih enot. Prostori poslovnih enot so tehnično in fizično varovani. Prostori poslovnih enot se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v poslovni enoti (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). Dostop do podatkov imajo zaposleni na poslovnih enotah (vodja poslovalnice, vodja likvidature, osebni bančnik, bančni svetovalec, blagajnik, direktor poslovne enote). • Pisna zbirka podatkov o podpisnikih (izpolnjeni obrazci, ostala dokumentacija) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih oddelka transakcijski računi področja TB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku transakcijski računi področja TB, ostali pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni na oddelku transakcijski računi področja TB in skrbnik (pooblaščena oseba v oddelku poslovanja s podjetji), notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o podpisnikih (izpolnjeni obrazci, ostala dokumentacija) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih oddelka transakcijski računi področja TB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku transakcijski računi področja TB, ostali pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni na oddelku transakcijski računi področja TB in skrbnik (pooblaščena oseba v oddelku poslovanja s podjetji), notranja revizija, uprava družbe. • Pisna zbirka podatkov o podpisnikih (izpolnjeni obrazci, ostala dokumentacija) se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zalednega oddelka FT in UBB. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku, ostali pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v zalednem oddelku FT in UBB, notranja revizija, uprava družbe. • Podpisni kartoni se nahajajo v zaklenjenih omarah v prostorih oddelka poslovanja z občani (likvidatura). Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Prostori se zaklepajo. Dostop do prostorov imajo zaposleni v oddelku poslovanja z občani (likvidaturi), ostali zaposleni pa le v njihovem spremstvu. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku poslovanja z občani (likvidaturi), notranja revizija, uprava. • Elektronska zbirka podatkov sistema Hibis (register partnerjev in modul transakcijski računi) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni s pooblastili za dostope do aplikacij (obrazci). Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Elektronska zbirka podatkov skeniranih dokumentov sistema Indoc se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelku transakcijski računi področja TB, zaposleni v komerciali, zaposleni v oddelku poslovanja s podjetji, notranja revizija, uprava. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih področja ITO. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

43. EVIDENCA PODATKOV SISTEMA SISBON (SLOVENSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA BONITET)

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • komitenti banke (fizične osebe).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • določanje kreditne sposobnosti komitentov, • izpolnjevanje zakonske dolžnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • podatki o komitentu: osebno ime, datum in kraj rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti), podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka) • podatki o poslih: vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim), datum sklenitve posla, oznaka valute, znesek ob odobritvi, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek anuitete oz. obroka, vrsta anuitete oz. obroka, odplačilna doba v mesecih, datum zapadlosti. • poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni dogodki: datum plačila obveznosti, predčasno plačilo, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka. • poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni dogodki: datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom, obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: • uporabniki SISBON - vse banke in hranilnice, katerih glavni sedež ali sedež registrirane podružnice se nahaja v Republiki Sloveniji; finančne institucije s sedežem v RS, katera izključna ali pretežna dejavnost je opravljanje storitev finančnega zakupa in ki izpolnjujejo kriterije za vključitev v SISBON v skladu z ZBan-1; pravne osebe s sedežem v RS, ki opravljajo storitve izdaje osebnih kartic z odloženim plačilom, izpolnjujejo pogoj za vključitev v SISBON v skladu z ZBan-1 in so se za to vključitev odločile; • omejeni uporabniki SISBON – drugi dajalci kreditov s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, za katere ne velja obveznost/možnost vključitve v SISBON po ZBan-1, in ki imajo pravico do omejenega dostopa in obdelave podatkov iz SISBON skladno z določili ZPotK-1. Omejeni uporabniki SISBON s sedežem v drugi državi članici EU dostopajo do podatkov SISBON pod enakimi pogoji kot Omejeni uporabniki SISBON s sedežem v Republiki Sloveniji. Dostop se jim omogoči preko kreditnega biroja iz države članice njihovega sedeža, s katerim ima Upravljavec sistema sklenjeno pogodbo o mednarodni izmenjavi podatkov. V primeru, da Upravljavec sistema nima sklenjene pogodbe z nobenim kreditnim birojem iz posamezne države članice EU, je Omejenemu uporabniku SISBON s sedežem iz te države članice EU omogočen dostop do podatkov SISBON preko naročanja tiskanega izpisa podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: •Elektronska zbirka podatkov sistema HIBIS (SISBON modul) se nahaja na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni področja podpora poslovanju, pooblaščeni zaposleni v komerciali, pooblaščeni zaposleni v področju transakcijskega bančništva. • Varnostne kopije elektronskih zbirk podatkov na trakovih, se nahajajo v sistemski sobi v posebni ognjevarni omari v Centru rezervnih zmogljivosti. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo zaposleni v kadrovski službi, DBA administrator, sistemski administratorji. Podatki so zaščiteni z osebnim geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije. • Zbirka obrazcev s pooblastili za dostope do aplikacij (pravice dostopov do vseh aplikacij, ki uporabljajo podatke iz elektronskih zbirk podatkov) se nahaja v zaklenjenih omarah v prostorih ITO področja. Prostori se zaklepajo. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Dostop do prostorov imajo zaposleni v ITO področju, oseba, pooblaščena za varnost, ostali zaposleni pa le v spremstvu navedenih. Dostop do podatkov imajo zaposleni v oddelkih poslovne informatike in informacijske tehnologije v ITO področju, varnostni inženir za IS, notranja revizija, uprava družbe. • Dostop do informacijskega sistema SISBON pri Združenju bank Slovenije imajo pooblaščeni zaposleni področja Operacij in področja Upravljanja tveganj. Pooblaščeni v področju Produktnega vodenja in pooblaščeni zaposleni v ITO področju imajo pravico dostopa zaradi administrativnih postopkov. Vsi dostopi do podatkov v SISBON-u se beležijo v samem sistemu banke. • Za vse zahtevke za odobritev aktivnega posla se evidenca poizvedb vodi aplikativno za vsakokratno poizvedbo po podatkih v SISBON-u. Zbirka izpisanih obrazcev iz sistema SISBON za vsakokratno poizvedbo po podatkih v SISBON-u se hrani v mapi posla (TRR, izredni limit, kredit) za katerega je bil opravljen vpogled le za primere vpogledov na področju upravljanja tveganj v primeru suma zlorab ali za primere v stanju neprekinjenega poslovanja, in se hranijo v elektronskem arhivu skupaj s skeniranim obrazcem za vpogled. Pridobljeni podatki se hranijo na posebnem mestu v varovanem prostoru banke in pri pooblaščenem obdelovalcu. Dostop do prostorov je omejen. • Zahteve strank za izpis podatkov iz sistema SISBON se po vnosu v aplikacijo hranijo na posebnem mestu v varovanem prostoru v področju Operacij. Dostop do prostorov je omejen. • Elektronska zbirka datotek za izmenjavo podatkov s SISBON-om se nahaja na mrežnem disku na strežniku v sistemski sobi v prostorih ITO področja. Dostop do teh datotek se beleži. Prenos podatkov pri izmenjavi je šifriran. Poslovna stavba je tehnično (videonadzor, požarno varovanje, alarmni sistemi, senzorji kontrole gibanja, kontrola pristopa) in fizično varovana. Sistemska soba je klimatizirana in dodatno varovana z dodatno kontrolo pristopa, omejenimi pravicami dostopa, dodatnim videonadzornim sistemom, dodatnim alarmnim sistemom, s protipožarnim sistemom in s sistemom proti izlitju vode. Dostop do prostorov imajo DBA administrator, sistemski administratorji, oseba, pooblaščena za varnost. Vodi se evidenca vstopov. Ostali zaposleni imajo dostop v sistemsko sobo le v spremstvu navedenih oseb. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni zaposleni v ITO področju. Podatki so zaščiteni z geslom na ravni operacijskega sistema. • Dostop do zbirke podatkov, ki je osnova za odločanje, na podlagi SISBON podatkov, se beleži in je omejen (evidenca podatkov o aktivnih bančnih poslih). • Zbirka arhivskih poslov pred spremembo kataloga podatkov, ki so jih iz SISBON-a pridobile pooblaščene osebe se hrani v mapi posla (TRR, izredni limit, kredit) za katerega je bil opravljen vpogled, skupaj z obrazcem za vpogled. Pridobljeni podatki se hranijo na posebnem mestu v varovanem prostoru banke. Dostop do prostorov je omejen. • Postopek varovanja je podrobneje opisan v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnih stečajih, ki jih v sistem posreduje Center za informatiko na Vrhovnem sodišču RS (368. člen ZBan-2).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam