Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIOGEN PHARMA, FARMACEVTSKA IN BIOTEHNIŠKA DRUŽBA, D.O.O.
Sedež ali naslov: Ameriška ulica 8
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2342251000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora in za druge z zakonom določene namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba; Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo; Podatki o prenehanju in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo. Poleg tega je uporabnik tudi: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi obligacijskega zakonika RS

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki za družbo opravljajo delo po avtorski, podjemni ali drugi pogodbi iz Obligacijskega zakonika RS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev pogodb. - Iskanje oseb za občasna dela. - Iskanje morebitnih novih pogodbenih sodelavcev družbe. Za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov stalnega ali zasebnega prebivališča, enotna matična številka občana, davčna številka, davčni urad (izpostava in naslov), zavezanec za DDV, stopnja normiranih odhodkov, številka računa, banka, institucija/ustanova (naziv in naslov), status (javni uslužbenec ali zasebnik); Podatki o sklenjeni pogodbi o poslovnem sodelovanju ali pogodbi o delu: datum sklenitve pogodbe, datum začetka veljave in razlog za sklenitev pogodbe. Podatki o prenehanju pogodbe o poslovnem sodelovanju ali pogodbe o delu: datum prenehanja pogodbe, način prenehanja pogodbe. Podatki o plačilu za opravljene storitve: št. bančnega računa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki delajo v družbi preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela (študentski servisi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti študentov in drugih pogodbenih delavcev. - Iskanje študentov in drugih pogodbenih delavcev za občasna dela preko pooblaščenih organizacij za posredovanje dela. - Iskanje morebitnih novih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja dela študentov in drugih pogodbenih delavcev in še pet let po preteku njihovega dela.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijav o poročanih neželenih učinkih zdravila in medicinskih pripomočkov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki ter ostalo medicinsko osebje (npr. medicinska sestra) in farmacevti, ki prijavljajo neželene učinke in bolniki, pri katerih se je neželeni učinek zgodil.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja osebnih podatkov je izpolnjevanje zakonskih in podzakonskih zahtev v zvezi s farmakovigilanco, spremljanje varnosti zdravil oz. medicinskih pripomočkov in evidentiranje podatkov o neželenih učinki.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Poročilo o neželenem učinku ali sumu nanj (9. člen Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini : podatki o bolniku: začetnici imena in priimka bolnika, država, datum rojstva, starost, spol, telesna teža in višina, nosečnost; sum prenehanja neželenega učinka, opis neželenega učinka zdravila (vključno s podatki o laboratorijskih testih in izidih laboratorijskih testov), posledica neželenega učinka (smrt, hospitalizacija, podaljšanje hospitalizacije, dolgotrajna ali izrazita nezmožnost ali nesposobnost, neposredna življenjska ogroženost, prirojena anomalija, drugo klinično pomembno stanje), vzročna povezava med zdravilom in neželenim učinkom, stanje neželenega učinka po prekinitvi zdravljenja, stanje neželenega učinka ob ponovni uvedbi zdravila; podatki o zdravilu: ime zdravila in učinkovina, odmerjanje, pot uporabe, indikacija, trajanje zdravljenja; sočasno uporabljena zdravila in anamneza: sočasno uporabljena zdravila in obdobje zdravljenja, pomembni podatki v anamnezi (diagnoze, alergije, nosečnost...); poročevalec: ime in priimek, telefonska številka, ustanova zaposlitve, specializacija.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo. Nacionalni center za farmakovigilanco, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, poročevalec, Biogen Idec Maidenhead Velika Britanija, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Strokovno poslovna skupnost Interna klinika – Center za zastrupitve, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«. Elektronska dokumentacija prijav neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov se nahaja na osebnih računalnikih medicinskih sodelavcev. Prostori so zaklenjeni, vstop v hodnik je varovan z magnetno kartico. Dostop do podatkov imajo svetovalci za medicinske zadeve. Dostop do podatkov je zaščiten z geslom za vstop v operacijski sistem . Pisna dokumentacija prijav neželenih učinkov zdravil in medicinskih pripomočkov se nahaja v varovani omari medicinskega oddelka. Prenosni računalniki so zaščiteni z geslom za dostop do operacijskega sistema in s ključavnico. Strokovni sodelavci prenosne računalnike hranijo pri sebi doma.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, nadomestilo plače, izredno izplačilo; Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo. Poleg tega je uporabnik tudi: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo. Poleg tega je uporabnik tudi: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje RS, DURS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. list RS, št. 56/99, 64/01), Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. list SRS, št. 32/80, 1/84, 18/87, 35/88).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so dokumentacija v zvezi z usposabljanjem za varno delo in preizkuse usposobljenosti, zdravstvene preglede delavcev, nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: priimek in ime, datum in kraj rojstva, podatki o strokovni izobrazbi osebe, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, podatki o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno delo z navedbo učne snovi in časa, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog (priimek in ime, strokovna izobrazba in funkcija oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja), zapisnik o preizkusih znanja o varstvu pri delu, ki vsebuje podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD, Ur. list RS, št. 56/99, 64/01), Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Ur. list SRS, št. 32/80, 1/84, 18/87, 35/88).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki imajo z upravljavcem osebnih podatkov sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o poslovnem sodelovanju ali pogodbo o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spoštovanje določb Zakona o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Napotnice oziroma zdravniška spričevala o oceni delovne zmožnosti delavcev, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci oziroma sodelavci poslani na predhodne, specialne, občasne in druge zdravstvene preglede ter naročila in korespondenco za take zdravniške preglede.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki se zanimajo za sklenitev delovnega razmerja v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje morebitnih novih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): V primeru neizbranega kandidata: do sprejema odločitve; sicer: trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno, začasno in/ali običajno bivališče. - Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba. – Drugi podatki zavedeni v CV-ju kandidata.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov zaposlenih v zdravstvenem sektorju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki, farmacevti, medicinske sestre, člani skupine vodilnih delavcev, člani upravnega odbora zdravstvenih organizacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje in upravljanje odnosov z zaposlenih v zdravstvenem sektorju za marketinške aktivnosti; zaposlitev zdravnikov za predavanja na kongresih, za izvedbo kliničnih preskušanj in sodelovanje v svetovalnih odborih za registracijo zdravil ter evidenca vprašanj in odgovorov uporabnikov zdravil (podatki se zbirajo z namenom posredovanja odgovorov uporabnikom zdravil na njihova vprašanja) Osebne podatke zbiramo le za določene in zakonite namene. Nekateri izmed naših vsakodnevnih poslovnih procesov namreč zahtevajo, da zbiramo, uporabljamo in posredujemo osebne podatke zdravstvenih delavcev. Podatke vedno obdelujemo skladno z vso zadevno zakonodajo, namen njihove obdelave pa lahko vključuje tudi: posredovanje informacij o naših izdelkih prek naših strokovnih sodelavcev, spletnih strani, elektronske pošte, klicnih centrov, pošte, vključno s promocijskimi in drugimi sporočili; vodenje kliničnih, epidemioloških in farmakoekonomskih študij; poročanje o neželenih učinkih in pritožbah v zvezi s kakovostjo naših izdelkov; organizacijo simpozijev, srečanj in drugih znanstvenih in izobraževalnih programov; reševanje prošenj za vzorce zdravil in naročil naših izdelkov; izvajanje raziskav trga in poslovnih raziskav; zagotavljanje skladnosti naših aktivnosti z zadevno zakonodajo in predpisi, ki urejajo naše poslovanje; za druge namene, ki jih izrecno zahteva oziroma dovoljuje veljavna zakonodaja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno oziroma do preklica.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, kontaktni podatki, spol, akademski naziv, elektronski naslov, specializacija zdravnika, naziv zdravstvene ustanove, kjer je posameznik zaposlen.
 • Uporabniki zbirke: Uporabnik osebnih podatkov je izključno upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, ob pogoju, da zagotovijo zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu s slovensko zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Video nadzor.

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75. in 77. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopajo v poslovne prostore družbe in v prostor s strežnikom (»serverjem«).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotoviti varnost.
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni ali dlje v primerih, ko je prišlo do varnostnega incidenta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov glede osebnih podatkov iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetki.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Uporabnik osebnih podatkov je upravljavec osebnih podatkov: Biogen Idec d.o.o. oziroma v njej zaposleni pooblaščeni delavci in z njim povezane družbe, pogodbeni partnerji, v primerih, ko je prišlo do varnostnega incidenta.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Organizacijski, tehnični in ostali postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih pravilnikih družbe »Data Protection & Privacy Security Document«.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam