Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: M MARC BENCINSKI SERVIS D.O.O.
Sedež ali naslov: IVANA KOSOVELA 29
Poštna številka: 5270
Kraj: AJDOVŠČINA
Matična številka: 3343464000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDNCA REDNO ZAPOSLENIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika ter pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri družbi M Marc bencinski servis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za izpolnitev obv
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna številka, kraj rojstva, telefonska številka, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge, zdravstveno stanje, letni dopust, številka TRR, znesek bruto plače, delovna doba, višina regresa za letni dopust...
 • Uporabniki zbirke: Za posredovanje nekaterih vrst osebnih podatkov (ime, priimek) je krog posameznikov neomejen. UPORABNIK DIREKTOR MATEJ MARC - uporabnik vseh vrst podatkov z namenom nadziranja poslovanja, kontroliranja, usmerjanja, analiziranja poslovanja podjetja, višina stroškov, število zaposlenih... UPORABNIK POSLOVODJA TADEJA KAVČIČ - uporabnica vseh vrst osebnih podatkov z namenom pisanja urnikov, pripravo ur za obračun in izplačilo plač, za prijavljanje in odjavljanje iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za posredovanje podatkov Davčni upravi, za izpolnjevanje evidenc določenih po zakonu na področju dela in socialne varnosti, varstva pri delu in požarom... UPORABNIK RAČUNOVODKINJA IRIS KRIVEC S.P. - uporabnica vseh vrst osebnih podatkov, z namenom obračuna plač, regresov, pripravo poročil najemodajalcu Agip Slovenija d.o.o., vodenju stroškov delovne sile... UPORABNIK NAJEMODAJALEC AGIP SLOVENIJA D.O.O. - uporabnik vseh vrst osebnih podatkov, z namenom nadzora in analiziranja poslovanja najemojemalca; družbe M Marc bencinski servis d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo zbirke osebnih podatkov, so v času ko ni prisotne pooblaščene osebe za upravljanje z osebnimi podatki, nepooblaščenim nedosegljivi. Hranjeni so v pisarni na benicnskem servisu, ki je v času odsotnosti nepooblaščenih oseb zaklenjena. Postopki in ukrepi so podrobneje opredeljeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor Matej Marc dne 1.8.2008 v Ajdovščini.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika. Podatki se obdelujejo za izpolnjevanje delovnih obveznosti ter za vodenje evidenc določenih po zakonu na področju dela in socialne varnosti, varstva pred požarom, vodenje evidenc HACCP sistema...
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo delo preko Mladinskega servisa na Bencinskemu servisu pri družbi M Marc bencinski servis d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki so namenjeni za izpolnjevanje študentskih napotnic, obračun in izplačilo zaslužka študentom in dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni datum, številka osebnega dokumenta, davčna številka, izobraževalna organizacija, številka člana, status in vpisna številka, vrsta dela, datum začetka in zaključka dela, urna postavka, mesečni zaslužek.
 • Uporabniki zbirke: Za nekatere vrste osebnih podatkov (ime in priimek) je krog uporabnikov neomejen. UPORABNIK DIREKTOR MATEJ MARC - uporabnik vseh vrst osebnih podatkov, z namenom kontrole in analize stroškov dela študentov ter izplačil UPORABNIK POSLOVODJA TADEJA KAVČIČ - uporabnica vseh vrst osebnih podatkov, z namenom razporeditve delovnega časa, obračuna ur ter izplačila UPORABNIK RAČUNOVODKINJA IRIS KRIVEC S.P. - uporabnica vseh vrst osebnih podatkov, z namenom izpolnjevanja računovodskih obveznosti (knjiženja računov) ter posredovanja podatkov najemodajalcu Agip Slovenija d.o.o. UPORABNIK NAJEMODAJALEC AGIP SLOVENIJA D.O.O. - uporabnik podatkov kot so ime in priimek ter mesečni zaslužek oziroma opravljene ure študentov, z namenom analize stroškov ter nadzora nad samim poslovanjem in izvajanjem dela. UPORABNIK ŠTUDENTSKI SERVIS AJDOVŠČINA - uporabnik vseh vrst osebnih podatkov, z namenom izdaje in obračuna napotnic ter izstavitve računa družbi M Marc bencinski servis d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisarni, ki je v času odsotnosti pooblaščene osebe zaklenjena in tako nedostopna nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Po določbah 74. člena ZVOP-1 je bilo objavljeno obvestilo o izvajanju videonad
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posameznik, na katere se nanašajo osebn
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je varovanje delovnega kadra, strank in vseh ostalih prisotnih na bencinskem servisu ter varovanje premoženja podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki vseh ki so vstopili v poslovni objekt bencinskega servisa ali v njegovo bližnjo okolico v nekem določenem intervalu na nekem določenem kraju.
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK - DIREKTOR MATEJ MARC UPORABNIK - POSLOVODJA TADEJA KAVČIČ UPORABNIK - VSI POOBLAŠČENI DELAVCI TER IZVAJALCI VIDEONADZORA TER DRUGI V SKLADU Z ZAKONODAJO. Vsi uprabniki razpolagajo z isto vrsto osebnih podatkov. Podatki se uporabljajo za namene nadzora samega dogajanja v poslovnem objektu ter v primerih ki se smarajo za kazniva dejanja ozirma za reševanje morebitnih sporov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vstop v prostor kjer je možen vpogled v shranjene datoteke ter kjer se samo beleženje osebnih podatkov izvaja je pisarna, ki je v času odsotnosti pooblaščenih oseb zaklenjena. Vstop v shranjene datoteke pa je zaščiten tudi z varnostnim vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podatki se uporabljajo za namene določene z zakonom na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene delavce ter študente.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene obračuna plač ter posledično za vodenje evidence o stroških dela, katera je obvezna za vodenje po zakonu na področju dela in socialne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, emšo, TRR, višina bruto plače, znesek plačila za dopust, znesek plače za nadurno delo, znesek stimulacije, znesek povračila stroškov za prevoz na delo in iz dela, prehrano, znesek odtegnjene dohodnine ter prispevkov za pokojninsko varstvo, porodniško varstvo, socialno varstvo, starševsko varstvo, znesek neto plače, znesek prispevkov na izplačane plače, znesek davkov na izplačane plače, datum vstopa v delovno razmerje ter celotnem strošek plače za posameznega delava.
 • Uporabniki zbirke: UPORABNIK DIREKTOR MATEJ MARC - Uporabnik razpolaga z vsemi osebnimi podatki, razpolaga z njimi pa zaradi podpisa plačilnih list, nadzora nad stroški dela ter analize poslovanja UPORABNIK POSLOVODJA TADEJA KAVČIČ - Uporabnica razpolaga s podatki za izpolnjevanje evidence na podrojču dela in socialne varnosti. UPORABNIK RAČUNOVODKINJA IRIS KRIVEC S.P. - Uporabnica razpolaga s podatki za namen opravljanja računovodskih storitev, knjiženje plač, vodenje evidenc. UPORABNIK NAJEMODAJALEC AGIP SLOVENIJA D.O.O. - Uporabnik razpolaga s podatki za namen analiziranja, kontroliranja ter nadizranja višine stroškov delovne sile ter celotnega poslovanja podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisarni, ki je v času odsotnosti pooblaščene osebe nepooblaščenim nedostopna.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam