Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o.
Sedež ali naslov: Selovec 83
Poštna številka: 2373
Kraj: Šentjanž pri Dravogradu
Matična številka: 1521659000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo za potrebe analiz - identiteta delavca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovno mesto, status invalidne osebe, delovni čas (ur tedensko), vrsta delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog, status upokojenca
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo, ZPIZ, Center za socialno delo, ZRSZZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni ognjevarni in vodotesni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEMSE
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zoran PRATNEKER, Pod gonjami 137, 2391 Prevalje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo za potrebe analiz - identiteta delavca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki delavca: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki - podatki o delovnem času delavca: možno število ur, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje in drugih, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu preko polnega delovnega časa, - podatki o plači delavca: izplačana plača za tekoči mesec, bruto plača, neto plača, nadomestilo neto plače v breme družbe in drugih, drugi prejemki delavca, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o., ZPIZ, Center za socialno delo, ZRSZZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni vodotesni in ognjevarni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podaki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zoran PRATNEKER, Pod gonjami 137, 2391 Prevalje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanaša jo za potrebe analiz - identiteta delavca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki poškodovanega delavca: ime in priimek, datum rojstva, stalno in začasno prebivališče, zakonski stan, število otrok, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, število opravljenih ur pred nezgodo, uporaba osebnih zaščitnih sredstev - podatki o poškodbi: datum in kraj nezgode, število poškodovanih oseb, vzrok nesreče, opis dogodka in poškodbe - podatki o neposrednem vodji in očividcu: ime in priimek, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o., pooblaščeni delavci družbe KOGRAD IGEM d.o.o., osebni zdravnik delavca, ki se je poškodoval, Inšpektorat RS za delo, zavarovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podtkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni vodotesni in ognjevarni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podtkov so podrobneje določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zoran PRATNEKER, Pod gonjami 137, 2371 Prevalje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam