Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABD-DIMNIKARSTVO MURSKA SOBOTA D.O.O.
Sedež ali naslov: TRSTENJAKOVA ULICA 2A
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5452007000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in podzakonski predpisi, Zakon o evidencah na področju dela, Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, Zakon o inšpekciji dela, Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, spol, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, končana šola, strokovna usposobljenost, izobraževanje, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika zaposlitve (določen, nedoločen čas), podatki o invalidnosti, ime drugega delodajalca, datum sklenitve delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: - direktor in pooblaščeni delavci v družbi – zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zavod RS za zaposlovanje – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v registru v zaklenjeni omari v pisarni kadrovika, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti, Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač, Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, spol, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika zaposlitve (določen, nedoločen čas), podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme podjetja, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom; neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; plače iz dobička; neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila neto plače v breme drugih; neto plača iz dobička; prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, razne stimulacije, drugo
 • Uporabniki zbirke: - direktor in pooblaščeni delavci v družbi – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni obračuna plač, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OPRAVLJENIH USPOSABLJANJIH ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter podzakonski predpisi
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum usposabljanja in datum preizkusa (teoretični in praktični preizkus), podatki o uspešnosti preizkusa (teoretični in praktični preizkus), datum izdaje potrdila z veljavnostjo, podatki o izvajalcu usposabljanja in preizkusu znanja (organizacija, pooblaščena oseba, kraj izvajanja, vrsta izvajanja)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – pooblaščena organizacija in oseba za varnost in zdravje pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi »Varstvo pri delu« v zaklenjeni omari v pisarni kadrovika. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, Navodila za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, opis nevarnosti na delovnem mestu izvleček ocene tveganja), datum predhodnega zdravstvenega pregleda, datum poteka zdravstvenega pregleda z oceno delazmožnosti, podatek o izvajalcu pregleda
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – pooblaščena organizacija za izvajanje zdravstvenih pregledov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi »Zdravstveni pregledi«v zaklenjeni omari v pisarni kadrovika. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O KURILNIH NAPRAVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu okolja ter podzakonski predpisi, Koncesijske pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki kurilnih naprav (pravne in fizične osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka v kolikor je lastnik davčni zavezanec, podatki o kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah, vrsti goriva, podatki o opravljenih storitvah na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se nahajajo v mapah, ki so zaklenjene v omarah. Na računalnikih je kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalnikih. Varnostna kopija se hrani na strežniku v posebni mapi, ki ima kodiran dostop. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O UPORABNIKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki naših storitev iz pogodbenega odnosa
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz pogodbenega odnosa
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za fizične osebe: ime in priimek, točen naslov, davčna številka s pisno izjavo uporabnika Za pravne osebe: naziv podjetja, točen naslov, davčna številka, matična številka, poslovni račun
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi – drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so shranjeni v pisni obliki v registru v omari kadrovika na sedežu podjetja, baza podatkov vodenih v računalniku je kodirana. Dostop do podatkov imajo le delavci, ki vodijo evidenco o kupcih. Prostori v katerih se nahaja zbirka podatkov se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Podjetje je izven delovnega časa varovano z alarmnim sistemom. Podatki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 07.07.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam