Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM HMELINA d.o.o.
Sedež ali naslov: KOROŠKA CESTA 67 A
Poštna številka: 2360
Kraj: RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 1970224000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), podatki o invalidnosti ali upokojitvi, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, podatki o vzdrževanih družinskih članih, konfekcijska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni in ognjevarni omari, prostori v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa, kakor tudi med izhodi med delovnim časom zaklepajo, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O UPORABNIKIH STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitev institucionalnega varstva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dogovora o zagotavljanju storitev institucionalnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: podatki o uporabniku: priimek in ime, spol, datum kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, prebivališče, državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki ki se nanašajo na družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, otrocih, zakonitem zastopniku, skrbniku), podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, podatki o zavezancih za plačilo storitev
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni in ognjevarni omari, prostori, v katerih se nahajajo osebni podatki se izven delovnega časa, kakor tudi med izhodi med delovnim časom zaklepajo, kodiran dostop v bazo osebnih podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O PROSILCIH ZA SPREJEM V INSTITUCIONALNO VARSTVO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za sprejem v institucionalno varstvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - identiteta uporabnika ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: podatki o prosilcu: priimek in ime, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO, prebivališče, državljanstvo, davčna številka, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do uporabnika), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o pokojnini in drugih prejemkih, podatki o zavezancih za doplačilo, podatki o kontaktni osebi (ime, priimek, naslov, telefon)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah, v zaklenjenih in ognjevarnih omarah, prostori, v katerih se podatki nahajajo se izven delovnega časa, kakor tudi med izhodi med delovnim časom zaklepajo, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz naslova plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba PODATKI O DELOVNEM ČASU: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega: dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme delodajalca, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plač, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa PODATKI O PLAČAH: izplačane bruto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost ali zadržanost od dela, druga nadomestila, nadomestilo neto plače v breme drugih delodajalcev ali organizacij, ostali prejemki, solidanostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, ostali prejemki
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah, v zaklenjenih in ognjevarnih omarah, prostori, v katerih se podatki nahajajo se izven delovnega časa, kakor tudi med izhodi med delovnim časom zaklepajo, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se ne povezuje s podatki iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam