Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERGO zavarovalnica, podružnica v Sloveniji
Sedež ali naslov: Šlandrova ulica 4
Poštna številka: 1231
Kraj: Ljubljana-Črnuče
Matična številka: 2118629000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, spol, EMŠO, davčna številka, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, datum sklenitve delovnega razmerja, vrsta zaposlitve (določen čas, nedoločen čas, pripravništvo, poskusno delo, nadomeščanje), delovni čas (polni, krajši), število delovnih ur na teden, kraj dela, delovne naloge, status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnosti od-do, številka osebnega dokumenta, podatki o izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju, podatki o preteklih delovnih razmerjih, številka kartice obveznega zavarovanja, število dni letnega dopusta. • podatki z obrazcev M-1 in M-2: vrsta prijave- zaradi sklenitve delovnega razmerja ali zaradi spremembe RŠZ oz. delovnega časa, ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca (ZZZS jo določi ob prijavi), šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, EMŠO, državljanstvo-slovensko (tujci se morajo za prijavo osebno zglasiti na ZZZS), priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), vzrok prenehanja, datum prenehanja (dan, mesec, leto), datum ter kraj prijave in odjave, delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve prijave, vložnik ter datum prejema obrazca in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela, • podatki z obrazca M-3: ime in sedež zavezanca za prispevek, matična števila PRS, registrska številka zavezanca, šifra dejavnosti, registrska št. prij. potrebe po delavcu, vzrok spremembe, datum spremembe (dan, mesec, leto), EMŠO, državljanstvo, priimek, ime, (stalno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), (začasno prebivališče- ulica s hišno številko, številka in kraj pošte, šifra in naziv občine, država), iztek veljavnosti začasnega prebivališča v RS (dan, mesec, leto), podlaga zavarovanja, datum pričetka (dan, mesec, leto), delovni/ zavarovalni čas (ur na teden), delovno razmerje, št. delovnega dovoljenja, datum izteka zav. pogojev/ del. dovoljenja (dan, mesec, leto), izmensko delo, šolska izobrazba (končana šola), naziv poklicne/ strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, naziv delovnega mesta, opis dela, poklic, ki ga opravlja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, vrsta invalidnosti, opomba, kraj in datum vložitve spremembe, vložnik, datum prejema in oseba ZZZS, ki je obrazec prejela. • podatki z obrazca M-4/M-8: EMŠO, priimek in ime, stopnja strokovne usposobljenosti, zaposlen v organizaciji (od-do, dan/mesec), zavarovalna doba (mesecev/ dni), število ur rednega delovnega časa, število ur za delo, daljše od polnega delovnega časa, plača (EUR), količnik, nadomestilo plače za ves čas zadržanosti od dela (skupno število ur, za katere je bilo izplačano nadomestilo, leto, iz katerega je vzeta osnova za izplačilo nadomestil), meseci dejanskega trajanja zaposlitve na delih, kjer se šteje zavarovalna doba s povečanjem (mes./dni), šifra, opombe, vrsta spremembe, podpis pooblaščene osebe.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. • Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so opredeljeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Vzdrževani družinski člani zaposlenih delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Prijava družinskega člana v osnovno zdravstveno zavarovanje, • Odmera letnega in očetovskega dopusta zaposlenih, • Za uveljavljanje davčnih pravic posameznika iz naslova dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, leto rojstva, davčna številka, vrsta vzdrževanega družinskega člana (otrok, zakonec,…).
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, zunanji računovodski servis za obračun plač, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH MESEČNIH IZPLAČILIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zaposleni delavci (osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • obračun in nakazilo plač za osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi pri upravljavcu, povračilo stroško
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, davčna številka, EMŠO, delovno mesto, registrska št. vozila, relacija službene poti, razlog službenega potovanja, višina bruto in neto plače, višina bruto in neto regresa, višina bruto in neto stimulacij, višina povračil (malica, prevoz na delo, potnih stroškov), vrsta in višina odtegljajev (odplačila kreditov, upravno-izplačilne prepovedi,…), vrsta in višina bonitet, višina davkov in prispevkov iz in na bruto plačo, višina olajšav (splošne, osebne), podatek o izrabi dopusta (redni, izredni, porodniški, očetovski, študijski), podatek o bolniški odsotnosti, podatek o rednemu delu, skupna delovna doba, višina dodatka na delovno dobo, številka osebnega računa. • potni nalogi in dnevnice: številka, datum, ime, priimek, delovno mesto, naslov stalnega ali običajnega prebivališča, datum odhoda, datum prihoda, ura odhoda, navedba odobritve po nalogu direktorja, kraj (cilj) poti, naloga, trajanje poti (trajanje do datuma, število dni), odboritev uporabe prevoznih sredstev (avtomobila, letala, ipd.), plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, odobritev izplačila predujma v znesku EUR, podpis, datum in kraj podpisa odredbodajalca, podpis prejemnika o prejemu predujma (v EUR), kratica države potovanja, višina dnevnice v tuji valuti (od-do po posameznih dneh potovanja), število ur, zajtrk, kosilo, večerja, osnova, dnevnica, izračun izplačila v EUR, odsotnost (ur, dni, minut), število dnevnic po EUR, število kilometrov, relacija, plačano s službeno kartico, priloge, podpis, datum in kraj podpisa predlagatelja računa, račun pregledal in odobril izplačilo EUR, podpis likvidatorja, pooblaščenega managerja, odredbodajalca, izplačano EUR, prejel EUR, datum in podpis prejemnika.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki za upravljavca opravljajo dela oziroma dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih in drugih pogodb (razen pogodbe o zaposlitvi).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje avtorske, podjemne ali druge pogodbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, številka osebnega računa, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, obdobje opravljanja dela, bruto znesek za opravljeno delo po pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA PODATKOV O OSEBAH, KI OPRAVLJAJO DELO NA PODLAGI NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE, KI OPRAVLJA DEJAVNOST POSREDOVANJA DELA DIJAKOM IN ŠTUDENTOM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Študentje in dijaki, ki opravljajo delo preko študentske napotnice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje določil, ki so zapisane na napotnici pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, datum rojstva, davčna številka, EMŠO, številka osebnega računa, številka osebnega dokumenta, vrsta dela, obdobje opravljanja dela, izobraževalna ustanova, letnik študija, obdobje opravljanja dela, količina opravljenega dela, urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: • Študentski servisi ter na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV O TERJATVAH DO FIZIČNIH OSEB IN PLAČILIH (RAČUNIH IZDANIH FIZIČNIM OSEBAM)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zavarovanci podružnice Victoria-Volksbanken zavarovalniška delniška družba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, spol, šifra kupca, datum rojstva, poklic, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, telefonska številka, številka zavarovalne police, vrsta zavarovanja, obdobje zavarovanja, način plačila premije (periodičnost, pot), zavarovalna vsota, stanje premije na polici.
 • Uporabniki zbirke: • Volksbank-Ljudska Banka d.d. • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obr
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, opravljeno redno delo, koriščen dopust (redni, izredni, študijski, očetovski, porodniški), bolniška odsotnost.
 • Uporabniki zbirke: • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, AJPES, Slovensko zavarovalno združenje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA PODATKOV O UPORABI TELEFONA, MOBITELA, AVTOMOBILA OZ. DRUGIH SREDSTEV DANIH V UPORABO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni, katerim je bila dana pravica uporabljati sredstva dana v uporabo (tudi v zasebne namene).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe, s katero je bila dana pravica do uporabe sredstev družbe, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Službeno vozilo: Številka zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, št. vozniškega dovoljenja, znamka vozila, tip vozila, komercialne oznake vozila, registrska številka vozila, identifikacijska številka vozila, datum prve registracije, homologacijska oznaka, vrsta vozila, delovna prostornina motorja, datum predaje v uporabo, datum vračila, omejitve. • Službeni mobilni telefon: Številka zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, telefonska številka, SIM kartica, tip telefona, IMEI koda službenega telefona, • Službena plačilna kartica: Številka zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, številka kartice, veljavnost kartice, tip kartice, PIN, datum predaje v uporabo, datum vračila, omejitve. • Službena UMTS kartica: Številka zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, telefonska številka, tip kartice, IMEI koda, datum predaje v uporabo, datum vračila, omejitve. • Službeni prenosni računalnik: Številka zaposlenega, ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, delovno mesto, tip prenosnika, inventarna številka, datum predajo v uporabo, datum vračila, omejitve.
 • Uporabniki zbirke: • Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKIH IN POSREDNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zavarovalni zastopniki in posredniki, ki so fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje pogodbe o posredovanju pri trženju zavarovalnih produktov podružnice Victoria-Volksbanken zavarovalniška delniška družba, za statistična raziskovanja, druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Šifra zastopnika oz. posrednika, ime, priimek, enota banke, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: • splošna javnost- register je po določbah ZZavar (4. odst. 231. člena) javna knjiga • na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (z registrom zastopnikov).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: • Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA PODATKOV O NAGRAJENCIH IN SODELUJOČIH V NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • sodelujoči in nagrajenci v nagradnih igrah in promocijskih akcijah (tisti, ki sklepajo zavarovanja).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Za izvajanje nagradne igre v okviru internega prodajnega tekmovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, davčna številka, višina nagrade.
 • Uporabniki zbirke: • DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imata dostop do osebnih podatkov le direktor in računovodja družbe. Prav tako se podatki hranijo na lokalnem disku računalnika v računovodstvu. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le računovodja ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati. Prostor, v katerem se nahaja računalnik, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALCIH NEZGODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, plačniki zavarovanja, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj in reševanje zavarovalnih primerov, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • za izvajanje določil, ki so zapisana na zavarovalni
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, poklic (opis dela), državljanstvo, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, telefonska številka, številka zavarovalne police, vrsta zavarovanja, obdobje zavarovanja, način plačila premije, stanje premije na polici, zavarovalna vsota, nevarnostni razred, odgovori na vprašanja glede zdravja, upravičenec po zavarovalni pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2). • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • banke (v primeru plačevanja premije prek direktne obremenitve), • podjetja (pravne osebe) v primeru, ko je sklenitelj zav. pravna oseba (npr. kolektivno nezgodno zavarovanje), • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALNIH PRIMERIH NEZGODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovane osebe, priče, sopotniki, drugi poškodovanci, zdravniki in medicinski delavci, organi pregona, zastopniki strank, izvedenci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz nezgodnega zavarovanja, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti. • za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, poklic (opis dela), št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, nevarnostni razred, zavarovalna vsota, stanje premije na polici, upravičenec po zavarovalni pogodbi, številka škode, opis poškodbe, vzrok škode, datum škode, datum prijave škode, znesek škodne rezerve, zneski izplačil, status škode (odprta/zaključena), spisek že obstoječih škod, odškodninska dokumentacija (zdravniška dokumnetacija, potrdila o bolniškem staležu, etc.).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV ZA PRESOJO ZAVAROVALNEGA KRITJA IN VIŠINE ZAVAROVALNINE NEZGODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov iz nezgodnega zavarovanja, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti. • za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, poklic (opis dela), št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, nevarnostni razred, zavarovalna vsota, stanje premije na polici, upravičenec po zavarovalni pogodbi, številka škode, opis poškodbe, vzrok škode, datum škode, datum prijave škode, znesek škodne rezerve, zneski izplačil, status škode (odprta/zaključena), spisek že obstoječih škod, poročilo zdravnika cenzorja, odškodninska dokumentacija (zdravniška potrdila, potrdila o bolniškem staležu, etc.).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • centri za socialno delo, • Zavod za zaposlovanje, • banke, • zdravniki cenzorji, izvedenci, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALCIH ZAVAROVANJA POŽARA IN ELEMENTARNIH NESREČ TER DRUGEGA ŠKODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci in zavarovanci zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka,spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalne vsote, stanje premije na polici, tehnični podatki o zavarovančevi nepremičnini (predmetu zavarovanja), izbrana širina kritja.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • Zunanja revizijska hiša, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O ŠKODNIH DOGODKIH ZAVAROVANJA POŽARA IN ELEMENTARNIH NESREČ TER DRUGEGA ŠKODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • v škodnem dogodku udeležene osebe oziroma priče.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja, • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarova
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalne vsote, stanje premije na polici, tehnični podatki o zavarovančevi nepremičnini (predmetu zavarovanja), številka škode, opis škodnega dogodka, vzrok škode, datum škode, datum prijave škode, znesek škodne rezerve, zneski izplačil, status škode (odprta/zaključena), spisek že obstoječih škod, poročilo cenilca ob ogledu škode in ostala škodna dokumentacija.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • Zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PODATKOV ZA PRESOJO ZAVAROVALNEGA KRITJA IN VIŠINE ODŠKODNINE ZAVAROVANJA POŽARA IN ELEMENTARNIH NESREČ TER DRUGEGA ŠKODNEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovanci in oškodovanci, prejemniki zavarovalnine oz. nakazila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • likvidacija škod iz zavarovanja požara in elementarnih nesreč ter drugega škodnega zavarovanja, • izpolnjevanje zakonskih obveznosti. • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarova
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalne vsote, stanje premije na polici, tehnični podatki o zavarovančevi nepremičnini (predmetu zavarovanja), številka škode, opis škodnega dogodka, vzrok škode, datum škode, datum prijave škode, znesek škodne rezerve, zneski izplačil, status škode (odprta/zaključena), spisek že obstoječih škod, poročilo cenilca ob ogledu škode in ostala škodna dokumentacija.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALCIH ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA, ŽIVLJENJSKEGA NALOŽBENEGA ZAVAROVANJA, VEZANEGA NA ENOTE INVESTICIJSKIH SKLADOV ALI INDEKSE OZ. NA ENOTE KRITNEGA SKLADA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zavarovalci, zavarovane osebe in drugi upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • sklepanje zavarovanj, • pošiljanje ponudb in reklamnih sporočil, • za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarova
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, poklic, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalna vsota, stanje premije na polici, upravičenec po zavarovalni pogodbi, izbrani sklad, izjava zavarovanca o prevzemanju naložbenega rizika.
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • zdravniki cenzorji, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • banka, kateri je bila v zavarovanje kredita vinkulirana polica življenjskega zavarovanja, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O ZAVAROVALNIH PRIMERIH ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA, ŽIVLJENJSKEGA NALOŽBENEGA ZAVAROVANJA, VEZANEGA NA ENOTE INVESTICIJSKIH SKLADOV OZ. NA ENOTE KRITNEGA SKLADA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zavarovanci podružnice Victoria-Volksbanken zavarovalniška delniška družba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti. • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarova
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, poklic, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalna vsota, stanje premije na polici, upravičenec po zavarovalni pogodbi, izbrani sklad, izjava zavarovanca o prevzemanju naložbenega rizika in odškodninska dokumentacija (npr. smrtovnica, etc.).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2) • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV ZA PRESOJO ZAVAROVALNEGA KRITJA IN VIŠINE ZAVAROVALNINE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA, ŽIVLJENJSKEGA NALOŽBENEGA ZAVAROVANJA, VEZANEGA NA ENOTE INVESTICIJSKIH SKLADOV OZ. NA ENOTE KRITNEGA SKLADA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • upravičenci iz zavarovalne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • reševanje zavarovalnih primerov, • izpolnjevanje pogodbenih in zakonskih obveznosti. • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, poklic, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, način odplačevanja, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalna vsota, stanje premije na polici, upravičenec po zavarovalni pogodbi, izbrani sklad, izjava zavarovanca o prevzemanju naložbenega rizika in odškodninska dokumentacija (npr. smrtovnica, etc.).
 • Uporabniki zbirke: • druge zavarovalnice na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Slovensko zavarovalno združenje na podlagi pisne zahteve (po 7. odstavku 154. člena ZZavar-UPB2), • Agencija za zavarovalni nadzor (po 7. točki, 2. odstavka 153. člena ZZavar-UPB2), • pozavarovalnica, • zunanja revizijska hiša, • Urad za preprečevanje pranja denarja, • centri za socialno delo, • Zavod za zaposlovanje, • banke, • zdravniki cenzorji, izvedenci, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA PODATKOV O REGRESNIH ZAHTEVAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Zavarovanci podružnice Victoria-Volksbanken zavarovalniška delniška družba in podatki oseb povzročiteljev škod napram katerih se izvaja regresni zahtevek.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • uveljavljanje regresnih zahtevkov. • Za izvajanje določil, ki so zapisane na zavarov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, spol, šifra zavarovanca, datum rojstva, naslov stalnega oz. začasnega bivališča, št. bančnega računa, številka zavarovalne police, vrsta zavarovanja, pričetek zavarovanja, zavarovalne vsote, tehnični podatki o zavarovančevi nepremičnini (predmetu zavarovanja), številka škode, opis škodnega dogodka, vzrok škode, datum škode, datum prijave škode, znesek škodne rezerve, zneski izplačil, status škode (odprta/zaključena), spisek že obstoječih škod, poročilo cenilca ob ogledu škode in ostala odškodninska dokumentacija, višina regresnega zahtevka, osebni podatki o povzročitelju škode.
 • Uporabniki zbirke: • sodišča, • odvetniki, • druge zavarovalnice, • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: • Zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se nahaja v pisarniški omari, ki se izven delovnega časa zaklepa. Prostor, v katerem se nahaja pisarniška omara, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore. V delovnem času imajo dostop do osebnih podatkov direktor, upravni direktor, računovodja ter referent za spremljavo zavarovalnih poslov. Podatki se hranijo v elektronski obliki na serverju, dostop do podatkov je omogočen zaposlencem, ki imajo na lokalnem računalniku inštalirano aplikacijo SAP ter produkcijski sistem VA2. Operacijski sistem računalnika je zaščiten s pristopnim geslom, ki ga pozna le uporabnik ter IT oddelek matične družbe na Dunaju. Geslo je kombinacija velikih in malih črk ter številk, zaradi zagotavljanja višjega nivoja varnosti pa se mora vsake 3 mesece tudi zamenjati.Prostor, v katerem se nahaja server in računalniki, je izven delovnega časa tehnično varovan s sistemom za javljanje nedovoljenega vstopa ali vloma v prostore.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): • Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam