Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER ZA GINEKOLOŠKO IN PERINATALNO DIAGNOSTIKO, d.o.o.
Sedež ali naslov: CELOVŠKA CESTA 93
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1849859000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se nanaša na vse zaposlene pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 18. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani in se uporabljajo ter hranijo v skladu s hišnim redom. V primeru nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore posreduje varnostna služba, ki ima tudi kamero na vhodu. Ključe in geslo alarmne naprave posedujejo redno zaposleni in zaposleni po pogodbenem razmerju, v skladu s pooblastilom direktorja. Računalniki in druga strojna oprema so izven uradnih ur izklopljeni in so fizično in programsko zaklenjeni. Programsko so varovani tudi z anti-virusnim programom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. EVIDENCA UPORABNIC STORITEV – FIZIČNE OSEBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/ in 67/07).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o uporabnicah storitev - fizičnih osebah - pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene v skladu z zakoni. Pravna podlaga izhaja iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca lahko zajema naslednje podatke: – osebno ime, – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), - Vodstvo družbe, oz. oseba, ki je za to pooblaščena, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani in se uporabljajo ter hranijo v skladu s hišnim redom. V primeru nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore posreduje varnostna služba, ki ima tudi kamero na vhodu. Ključe in geslo alarmne naprave posedujejo redno zaposleni in zaposleni po pogodbenem razmerju, v skladu s pooblastilom direktorja. Računalniki in druga strojna oprema so izven uradnih ur izklopljeni in so fizično in programsko zaklenjeni. Programsko so varovani tudi z anti-virusnim programom. Telefonske informacije uporabnic storitev pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o., se izdajajo uporabnici izrecno le na podlagi sporočitve dogovorjenega gesla. Vzorce in izvide brisa materničnega vratu uporabnic storitev pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o., fizično odnese in prinese iz laboratorija s strani direktorja pooblaščena oseba. Izvidi nuhalne svetline uporabnic storitev pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o. se zavedejo v računalniški program Nuhalne svetline. Podatke vnese s strani direktorja pooblaščena oseba. Podatki se shranjujejo in ne obdelujejo. Knjiga internih predaj se predaja osebno, drugače se shrani v omaro v sprejemni pisarni in zaklene.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. EVIDENCA O DELAVCIH, NA PODLAGI PODJEMNE POGODBE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na vse zaposlene pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o., ki imajo sklenjeno podjemno pogodbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uradne namene, v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev lahko zajema naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba. b) podatki o sklenjenih podjemnih pogodbah: – datum sklenitve podjemne pogodbe, – datum opravljanja dela, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del po podjemni pogodbi – vrsta dela, ki opravlja po podjemni pogodbi.
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Vodstvo družbe, oz. oseba, ki je za to pooblaščena, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Zavod za zaposlovanje, - DURS, - Zavod za zaposlovanje, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki in fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani in se uporabljajo ter hranijo v skladu s hišnim redom. V primeru nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore posreduje varnostna služba, ki ima tudi kamero na vhodu. Ključe in geslo alarmne naprave posedujejo redno zaposleni in zaposleni po pogodbenem razmerju, v skladu s pooblastilom direktorja. Računalniki in druga strojna oprema so izven uradnih ur izklopljeni in so fizično in programsko zaklenjeni. Programsko so varovani tudi z anti-virusnim programom. Fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se hrani v zaklenjeni omari. Ključe od omare imajo od direktorja pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidenca na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o stroških dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev se nanaša na vse zaposlene pri CENTRU ZA GINEKOLOŠKO IN PERINATALNO DIAGNOSTIKO d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestila plač, poročila in dohodnine.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca o stroški dela in drugih osebnih prejemkih zaposlencev vsebuje podatke, ki so predpisani v skladu s 16. členom Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, oziroma njenimi spremembami in sicer: a) podatki o delavcu: – osebno ime – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Podjetje z omejeno odgovornostjo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - DURS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje, - Zavod za zaposlovanje, - Center za socialno delo, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki in fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani in se uporabljajo ter hranijo v skladu s hišnim redom. V primeru nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore posreduje varnostna služba, ki ima tudi kamero na vhodu. Ključe in geslo alarmne naprave posedujejo redno zaposleni in zaposleni po pogodbenem razmerju, v skladu s pooblastilom direktorja. Računalniki in druga strojna oprema so izven uradnih ur izklopljeni in so fizično in programsko zaklenjeni. Programsko so varovani tudi z anti-virusnim programom. Fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se hrani v zaklenjeni omari. Ključe od omare imajo od direktorja pooblaščene osebe. Evidenca o stroških dela, opisanih pod točkami 5 b, c in d se hrani pri pogodbenem izvajalcu finančno-računovodskih storitev, ki ima dokumentacijo shranjeno v tehnično varovanih in ognjevarnih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS št. 40/06.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca delavcev se nanaša na zaposlene pri Centru za ginekološko in perinatalno diagnostiko d.o.o., ki imajo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen in določen delovni čas.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti raz
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov v zbirki.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca delavcev zajema naslednje podatke: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, – kraj rojstva, – država rojstva, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime in naslov drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), - Vodstvo družbe, oz. oseba, ki je za to pooblaščena, - Zavod za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZS), - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali v pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniška oprema na kateri so shranjeni podatki in fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se nahaja v poslovnih prostorih, kjer je onemogočen dostop nepooblaščenim osebam v in izven rednega delovnega časa. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako pa tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani in se uporabljajo ter hranijo v skladu s hišnim redom. V primeru nepooblaščenega vstopa v poslovne prostore posreduje varnostna služba, ki ima tudi kamero na vhodu. Ključe in geslo alarmne naprave posedujejo redno zaposleni in zaposleni po pogodbenem razmerju, v skladu s pooblastilom direktorja. Računalniki in druga strojna oprema so izven uradnih ur izklopljeni in so fizično in programsko zaklenjeni. Programsko so varovani tudi z anti-virusnim programom. Fizična dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke, se hrani v zaklenjeni omari. Ključe od omare imajo od direktorja pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam