Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Razvojna agencija zgornje Gorenjske
Sedež ali naslov: Spodnji plavž 24e
Poštna številka: 4270
Kraj: Jesenice
Matična številka: 1540114000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA DRUGIH PREJEMKOV FIZIČNIH OSEB, KI NISO ZAPOSLENI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca posameznikov, na katere se nanaša evidenca o drugih prejemnikov fizičnih oseb zajema fizične osebe, ki niso zaposlene v RAGOR-ju in jim direktor odobri kakršnokoli vrsto izplačila v denarju, bonih ali naravi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za izdelavo avtorskih pogodb, najemnih in podjemnih pogod, druga izplačila, za statistična raziskovanja(identiteta ne sme biti razvidna) druge uradne namene, Zakon o dohodnini ( Uradni list RS, št.59/06).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Številka trajnika, - Bruto in neto prejemki po vrstah izplačil po mesecih, - Podatki o letni prijavi dohodnine za fizične osebe, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe v RAGOR-ju, - Pooblaščene osebe v računovodstvu ITR, d.o.o., - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsako fizično osebo se podatki obdelujejo v RAGOR-ju in pri pooblaščenem obdelovalcu na računalniku. Dostop do računalniške aplikacije je zaščiten z geslom. Po novih vnosih se naredi varnostna kopija na zgoščenko, ki se hrani v zaklenjeni omari. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima RAGOR izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Stevo ŠČAVNIČAR, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ŠTUDENTOV/DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študente in dijaki, ki se občasno zaposlujejo preko študenskega servisa v RAGOR-ju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega in dijaškega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - EMŠO, - Rojstni podatki, - Naslov bivališča, - Davčna številka, - Telefonska številka, oz. številka GSM.
 • Uporabniki zbirke: - Direktor, - Pooblaščene osebe v RAGOR-ju, - Pooblaščene osebe v računovodstvu ITR,d.o.o., - Študenski servis, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsakega zaposlenega študenta, ki se podatki zbirajo v skladu z zakonom in to evidenco se le ta hrani v zaklenjeni omari. Dostop do teh imajo pooblaščene osebe v RAGOR-ju. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima RAGOR izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Stevo ŠČAVNIČAR, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV VAVČARKEGA SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na pravne in fizične osebe, ki se prijavljajo za vpis v katalog podjetniških svetovalcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki se prijavljajo za vpis v katalog podjetniških svetovalcev in izplačilo subvencij za opravljena svetovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za pravne osebe: - Firma, - skrajšano ime firme, - matična številka, - davčna številka, - davčni zavezanec (da, ne), - šifra glavne dejavnosti, - osnovni kapital, - transakcijski račun, - datum ustanovitve, - velikost, - število zaposlenih, - naslov (hišna številka, mesto, občina, poštna številka, pošta, država), - telefon, - mobilni telefon, - fax, - e-pošta, - domača internetna stran – http:, Za fizične osebe: - ime in priimek, - rojstni datum, - spol, - emšo, - davčna številka, - davčni zavezanec, - izobrazba, - status, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, mesto, občina, poštna številka, država) - telefon, - mobilni telefon, - fax, - e-pošta
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe v RAGOR-ju, - Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsako pravno in fizično osebo se podatki vodijo na računalniku. Dostop do računalniške aplikcije je zaščiten z geslom. Dostop do teh imajo pooblaščene osebe v RAGOR-ju. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima RAGOR izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Stevo ŠČAVNIČAR, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKE PODATKOV VEM TOČKE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Na pravne in fizične osebe, ki na VEM točki v RAGOR-ju odpirajo podjetja kot fizične osebe - samostojni podjetniki ali pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za pravne in fizične osebe, ki odpirajo podjetja tako za samostojni podjetniki kot pravne osebe za vnos v register, ki ga vodi JAPTI, davčni register in prijavo oseb za zavarovanje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za pravne osebe (d.o.o., d.n.o, d.d.): - podatki o ustanoviteljih in zastopnikih podjetja, - ime in priimek, - emšo, - davčna številka, - naslov, - osnovni podatki o podjetju (naslov podjetja), - kontaktni podatki: telefon, e-pošta), - osebni podatki o zastopnikih pravne osebe: - ime in priimek, - emšo, - davčna številka, - naslov. Za fizične osebe (s.p.): - ime in priimek, - emšo, - davčna številka, - naslov stalnega bivališča, - naslov začasnega bivališča, - osebni podatki o zastopnikih: - ime in priimek, - emšo, - davčna številka, - naslov. Davčni podatki o podjetju: - datum izplačila plač, - predvideni prihodki in odhodki za tekoče leto, - podatki o osebi, ki vodi poslovne knjige: ime in priimek, oziroma firma, davčna številka, - vodenje poslonih knjig, - hramba poslovnih knjig, - podatki o poslovnih prostorih, - podatki o eviznih računih v tujini (če obstajajo), - podatki o povezanih osebah. Podatki za prijavo za zavarovanje oseb: - ime in priimek, - rojstni podatki, - emšo, - naslov prebivanja, - stopnja izobrazbe, - poklic, ki ga oseba opravlja, - ter podatki iz predpisanega obrazca M1.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe v RAGOR-ju, - JAPTI, - Ministrstvo za finance – DURS , - ZPIZ,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Za vsako pravno in fizično osebo se podatki vodijo na računalniku. Dostop do računalniške aplikcije je zaščiten z geslom. Dostop do teh imajo pooblaščene osebe v RAGOR-ju. Prostori so izven delovnega časa zaklenjeni, objekt pa je tehnično varovan s strani varnostne službe. Za zavarovanje osebnih podatkov ima RAGOR izdelan Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): DA
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Stevo ŠČAVNIČAR, direktor
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam