Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ECETERA d.o.o.
Sedež ali naslov: Motnica 7 a
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 2111683000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA SODELUJOČIH V AKTUALNIH NAGRADNIH IGRAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004 – UPB2 s spremembami), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami), pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger, ki izpolnijo prijavnico z izjavo, da želijo sodelovati v aktualni nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje storitev upravljavca ter v skladu z veljavnimi predpisi prijava podatkov nagrajencev davčnemu uradu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let oziroma dlje, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kontaktni podatki, davčna številka, naslov prebivališča, podatki o dobitkih.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, DURS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami), pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in drugi poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Opravljanje storitev upravljavca in vodenje poslovnih stikov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let oziroma dlje, če je tako določeno s posebnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kontaktni osebi poslovnega partnerja (ime in priimek, kontaktni podatki, funkcija), podatki o sodelovanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STRANKAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami), pogodbeno razmerje oziroma osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci storitev oziroma stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za opravljanje storitev upravljavca in neposrednega trženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let oziroma dlje, če je tako predpisano z zakonom ali zahtevami financerjev.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let oziroma dlje, če je tako predpisano z zakonom ali zahtevami financerjev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o stranki (ime in priimek, davčna številka, naslov prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov – neobvezno, funkcija v pravnem subjektu), podatki o dosedanjih storitvah, nakupih, sklenjenih poslih in transakcijah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, računovodski servis upravljavca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA POGODBENEGA DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 s spremembami), Zakon avtorski in podobnih pravicah (Ur. list RS, št. 44/2006), Zakon o preprečevanju dela na črno (Ur. list RS, št. 36/2002 s spremembami), Obligacijski zakonik (Ur. list RS, št. 83/2001 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki opravljajo delo na podlagi avtorske pogodbe, pogodbe o delu, usposabljanja na delovnem mestu, pripravništva, študentske napotnice ali na drugi pravni podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in plačil fizičnim osebam na podlagi pogodbenega dela.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma dlje, če je tako predpisano z zakonom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov prebivališča, izobrazba, kontaktni podatki), podatki o opravljanju dela (vrsta dela, datum pričetka in prenehanja dela, število opravljenih ur).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, računovodski servis upravljavca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge ustrezne pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma dlje, če je tako predpisano z zakonom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov prebivališča, št. TRR), podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s KP oz. pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izredno izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače, neto plača), podatke o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca, prispevki v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in računovodski servis upravljavca, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, Pravilnik o vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/2006), Zakon o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/2002 s spremembami).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let oziroma dlje, če je tako predpisano z zakonom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov prebivališča, izobrazba), podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo), podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum in razlog prenehanja).
 • Uporabniki zbirke: ZRSZ, ZZZS, ZPIZ, pooblaščeni delavci upravljavca, računovodski servis upravljavca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih delavcev. Računalniški nosilci osebnih podatkov imajo kodiran pristop. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno in prenosni nosilci osebnih podatkov se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v internih aktih upravljavca (Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, Pravilnik o vodenju evidenc s področja dela in socialne varnosti).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po III. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam