Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CENTER J.P.V. VIPAVA
Sedež ali naslov: VOJKOVA ULICA 33
Poštna številka: 5271
Kraj: VIPAVA
Matična številka: 5049695000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O NOVINCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci - učenci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, naslov prebivališča, starši oz. skrbniki, telefon, EMŠO, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Svetovalni delavci, ravnatelj, pomočnik ravnatelja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni socialne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovenga razmerja. Podatke se lahko uporablja za potrebe znanstvenih raziskav dela ter izdelavo statističnih analiz, vendar identiteta posameznika ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A.) PODATKI O DELAVCU: osebno ime, enotna matična številka občana, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država in šifra države), naslov začasnega prebivališča /naslov, poštna številka, občina in šifra občine, država in šifra države), izobrazba, morebitna invalidnost in njena kategorija, morebitna delna upokojitev, navedba o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, njegova matična številka, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavc opravlja dopolnilno delo. B.) Podatki o pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, zakonska utemeljitev zaposlitve za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, tedensko število ur rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela. C.) Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: tajnica, računovodski delavki, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, ZZZS, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi delavca, v tajništvu, v ognjevarni omari, dostopni samo pooblaščenim osebam. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS 56/99), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-A (Uradni list RS 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče, morebitna invalidnost (stopnja), izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto (opis delovnega mesta, delovna oprema, izpostavljenost tveganjem, ukrepi varstva pri delu, roki za obdobne preglede, ocena tveganj)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: tajnica, računovodski delavki, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, pooblaščeni zdravnik, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v personalni mapi delavca, v tajništvu, v ognjevarni omari, dostopni samo pooblaščenim osebam. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA USPOSABLJANJA IZ VARSTVA PRI DELU IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Uradni list RS 56/99), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-A (Uradni list RS 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podatka: Podatki o delavcu: ime in priimek, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi, opis del in nalog, rok pridobivanja in preizkusi znanja iz varstva pri delu, podatki o ostalem izobraževanju s področja varstva pri delu, program teoretičnega in praktičnega usposabljanja z navedbo učne snovi in časa, seznam oseb, ki so vodile usposabljanje (ime in priimek, strokovna izobrazba in funkcija), zapisnik o preizkusih znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: tajnica, ravnatelj, pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS 86/2004) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A; Uradni list RS 67/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v tajništvu. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni list RS 3/2007), ki obsega Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Uradni lisr RS 71/93).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira za potrebe preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebno ime, datum in kraj rojstva, stalni in začasno bivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnosti usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci: tajnica, ravnatelj, pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o varstvu pred požarom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v tajništvu. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O SPECIALISTIČNIH PREGLEDIH PRI FIZIATRU, ORTOPEDU, NEVROLOGU, PEDOPSIHIATRU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Klinični pregled otrok/ mladostnikov s posebnimi potrebami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek otroka/ mladostnika, datum, čas, izvajalec.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik specialist, terapevti, starši, ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi vizite, v zaklenjeni omari, v ambulanti fizioterapije. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene zadeve.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O HIPOTERAPIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje hipoterapevtske dejavnosti z otroki/ mladostniki s posebnimi potrebami.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek otroka/ mladostnika, datum, ura, kraj, izvajalec.
 • Uporabniki zbirke: Vodja terapij, hipoterapevt, ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi hipoterapije, v zaklenjeni omari, v ambulanti fizioterapije. V elektronski obliki so podatki varovani z posebnimi gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, davčna številka, EMŠO, stalno ali začasno bivališče, poklic, izobrazba. Podatki o plačah: vrednost koeficienta, delovno mesto, opravljene ure redno delo, prazniki, letni dopust, bolovanja, nadomestila v breme drugih, nadure, povečan obseg dela, izredni dopust, delovna uspešnost, dodatki na plače, predujmi delavcev (regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na delo, potni stroški, dnevnice, kilometrina, terenski dodatek, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade), prispevki in davek na plačo, ostale dajatve na plače.
 • Uporabniki zbirke: Računovodja, ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni omari, v računovodstvu. V elektronski obliki so podatki varovani s posebnimi gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O NAPOTITVI V SPECIALISTIČNE AMBULANTE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Tekoče spremljanje napotitev otrok/ mladostnikov za organiziranje spremstva in prevoza teh otrok na preglede v druge ustanove.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, datum napotitve, specialist napotitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: vodja zdravstvene nege, medicinska sestra, zdravnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapah, v ognjevarni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena, v prostorih ambulante Centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. MATIČNI LIST

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovnih šolah.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, za izvajanje vzgojno izobraževalnih programov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, spol, EMŠO, država rojstva, državljanstvo, prebivališče, imena staršev oz. skrbnikov, potek šolanja.
 • Uporabniki zbirke: Pedagoški delavci Centra, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v mapah ,v zaklenjeni omari, v pisarni socialne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA STALNE MEDIKAMENTOZNE TERAPIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPP2 (Uradni list 65/2000) in priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvenih dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva otrok/ mladostnikov v Centru.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: terapija, ki jo otrok/ mladostnik stalno prejema, ime in priimek, zdravilo in dnevna doza.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: diplomirana medicinska sestra, medicinska sestra - varuh negovalec, ki je pri konkretnem otroku/ mladostniku izvajalec zdravstvene dejavnosti.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapah, v ognjevarni kartotečni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena, v ambulanti Centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA LISTOV ZDRAVSTVENE NEGE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v Centru. Osnovna medicinska oz. zdravstveno - negovalna d
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: negovalna diagnoza, kategorija otroka/ maldostnika po stopnjah zahtevnosti zdravstvene nege, postopki in posegi v zdravstveni negi, zdravstveno vzgojna dejavnost, nesrečni slučaji v ustanovi, ki nastanejo tekom obravnave navodila zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: vodja zdravstvene nege, medicinska sestra, zdravnik, varuh negovalec, ki je pri konkretnem otroku, drugi izvajalci zdravstvenih storitev, IVZ, ZZZS, ZZV, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapah, v ognjevarni kartotečni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena, v ambulanti Centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PRISOTNOSTI OTROK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dokumentacija služi za obračunavanje zdravstenih storitev, oskrbnih stroškov, plačila prevozov staršev, DP obrazce, plačila položnic.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: tajnica, računovodja, svetovalni delavec, medicinska sestra, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja terapij.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki, varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA UPORABNIKOV PLENIC

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje oskrbe s plenicami, podlogami za 1 kratno uporabo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, ZZZS številka, razlog obravnave, šifra vrste pripomočka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zdravstveni delavci Centra ( vodja zdravstvene nege, medicinska sestra), terapije, ZZZS, dobavitelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski obliki, varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA CEPLJENJA ZAPOSLENIH ZA HEPATITIS B

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vrednotenje cepljenja ter zagotavljanje podatkov o cepljenju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, privoljenje cepljenja, čas cepljenja (3 doze).
 • Uporabniki zbirke: Vodja zdravstvene nege, ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi v zaklenjeni omari, v ambulanti Centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O UČENCIH, KI JIH OBRAVNAVA SVETOVALNA SLUŽBA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci z učnimi težavami, socialno in vedenjsko problematiko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno izobraževalnih programov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, prebivališče, datum vključitve, podatki staršev, telefon staršev.
 • Uporabniki zbirke: Svetovalni delavci, ravnatelj.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v mapi, v zaklenjeni omari, v pisarni socialne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. MATIČNA KNJIGA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96, 44/00, 79/).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci vpisani v osnovno šolo Centra za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka VIpava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole v zvezi z izvajanjem vzgojno izobraževalnih programov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, kraj in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, datum vpisa v šolo, potek šolanja, vzrok prenehanja obiskovanja osnovne šole.
 • Uporabniki zbirke: Svetovalni delavci, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, učitelji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v matični knjigi, v zaklenjeni omari, v pisarrni socialne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva - ZZPPZ (Uradni list RS 65/2000) in priloga Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami v Centru za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega vartva otrok in mladostnikov, ki so obravnavani v Centru za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega in začasnega prebivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne delanezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna amneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: vodja zdravstvene nege, varuhi negovalci in spremljevalci so upravičeni do strokovno interpretiranih podatkov s strani zdravstvene službe le v primeru, če je to potrebno za njihovo delo s konkretnim otrokom/ mladostnikom in za doseganje namena nudenja pomoči, kadar je to potrebno za izvajanje funkcij ravnatelja; zdravnik Zdravstvenega doma Ajdovščina, IVZ, ZZZS, ZZV, ZPIZ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje podatkov v zbirki podatkov predpiše minister pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom pristojnim za pravosodje in ministrom pristojnim za znanost in tehnologijo. Osebni podatki se pri listinskih nosilcih hranijo v ognjevarnih in protivlomilsko zaščitenih zaklenjenih omarah ter v prostorih, ki so izven rednega delovnega časa zaklenjeni. Podatki se hranijo v kartotečnih mapah v prostorih zdravstvene službe. Dostop do računalniških programov je kodiran z vstopnim geslom. Arhivsko gradivo se hrani v posebej namenjenem prostoru za arhiv, do katerega imajo dostop samo pooblaščeni delavci Centra.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA POGODB O DELU IN AVTORSKIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izvajalci, ki sklenejo pogodbo o delu ali avtorsko pogodbo za posamezno delo z Centrom za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebne podatke se zbira zaradi urejanja medsebojnih razmerij med naročnikom in izvajalcem.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, občina, EMŠO, davčna številka, davčni urad, transakcijski račun, osatli podatki, pomembni pri izvedbi posamezne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: tajnica, računovodja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih kadrovske službe in računovodstva, v zaklenjenih omarah. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci Centra, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, prebivališče, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije. -Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja. -Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mest, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu. -Prijava nezgode pri delu: podatki o delodajalcu, podatki o delavcu, podatki o nezgodi, podatki o prijavitelju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Centra: tajnica, računovodja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih kadrovske službe in računovodstva, v zaklenjenih omarah. V elektronski obliki so podatki varovani z gesli, ki jih poznajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam