Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DIJAŠKI DOM NOVA GORICA
Sedež ali naslov: Streliška pot 7
Poštna številka: 5000
Kraj: Nova Gorica
Matična številka: 5050529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca plačil dijakov, študentov, abonentov in drugih gostovZakon

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06), Zakon o gimnazijah (UL RS 12/96, 59/01) - 42. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju(UL RS 12/96, 44/00 in 86/04-ZVS) - 79. člen, Pravilnik o računovodstvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, študenti, abonenti in drugi koristniki naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo skladno z roki za hrambi finančnih dokumentov (Oravilnik o računovodstvu)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 31. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: mesečna plačila dijakov, študentov, abonentov in drugih
 • Uporabniki zbirke: - poblaščeni delavci doma - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v registru plačil in izdanih računov v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu zuavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca osebni listi dijaka, študenta

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06), Zakon o gimnazijah (UL RS 12/96, 59/01 - 42. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS 12/96, 440/00 in 86/04-ZVS) - 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki in študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva , za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka oziroma študenta, datum, kraj občina in država rojstva, podatki o napredovanju (letnik šolanja) podatki o dokončanju izobraževanja - leto zaključka bivanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci dijaškega doma, pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni ognjevani omari v svetovalni službi zavoda, kodiran dostov v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06), Zakon o gimnazijah (UL RS 12/96, 59/01) - 42. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS 12/96, 44/00 in 86/04- ZVSI) - 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavljeni kandidati (dijaki, študenti) za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva, za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka, študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka oz. študenta, spol, datum, kraj občina in država rojstva, prebivališče
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda - pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi, v zaklenjeni ognjevarni omari v svetovalni službi zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po vzgojnih skupinah , šolah, letnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (UL RS 97/06), Zakon o gimnazijah (UL RS 12/96, 59/01) - 42. člen in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (UL RS 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI) - 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki oz. študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dijaškega doma in pristojnega ministrstva za potrebe statističnih analiz - identeteta dijaka oz. študenta ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka oz. študenta, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci dijaškega doma - pooblaščeni delavci pristojnega ministrstva drugi uporabniki v skladu z ZVOP1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi, v zakelnjeni ognjevarni omari v svetovalni službi zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZOVP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca video posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 84/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci, zaposleni, dijaki študenti, starši dijakov, najemniki prostorov, stanovalci brez statusa dijaka/študenta
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje dijakov, študentov, zaposlenih, stanovalcev, obiskovalcem doma ter premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): video posnetki se brišejo po 15 dneh oz. se tekoče presnemavajo. V primeru incidenčnih dogodkov se video posnetki hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dohodka in se hranijo na CD v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika) brez generalij, ni zvoka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci zavoda - ravnatelj, komisija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, monitor v pisarni ravnatelja, dostopen samo pooblaščenim osebam. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela - 7. člen, soglasje delavca, pooblastila
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimer, EMŠO, DŠ, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba - usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), telefonske številke, podatki o otrocih
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda: ravnatelj, tajništvo, računovodstvo - drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari na upravi zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so deoločeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela - 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimerk, EMŠO, DŠ, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba in usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikorat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; PODATKI O POŠKODI PRI DELU: kdaj se je pripretila nesreča (datum, dan v tednu, ura dneva), kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varnostnih ukrepov: ali je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnosti in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - tajnica zavoda, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnoh podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov , sprejetem dne 7.6.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področja dela - 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu (ime in priimerk, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor-družbeni, zasebni ), datum priznanja pravice, zatum začetka uveljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci - ravnatelj, tajnica, računovodja in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Prailniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci dijakov, študentov, zaposlenih in drugi (razen najemnikov prostorov in stanovalcev brez statusa)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov, študentov, zaposlenih ter premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek posameznika, ki ni delavec zavoda; obiskani delavec, stanovalec, delovno mesto v zavodu; čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec zavoda - vratar
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno (za tekoče delo v zaklenjenem predalu v recepciji), pozneje pa v zaklenjeni in ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izjajajo iz plač, nadomestilo plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNI PODATKI: ime in priimek, naslov, EMŠO, DŠ, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca PODATKI O DELOVNEM ČASU: možno število ur (s polnim ali krajšim DČ), skupaj opravljenje ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustvitve zaradi stavke), skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomstilom plače, ure za strokovno izobraževanje in spopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmočnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovneg ačasa staršev z otrokom. PODATKI O PLAČAH: bruto plača (osnovna plača, vsi dodatki) za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; neto plača (osnovna plača, vsi dodatki) za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo; bruto in neto nadomestilo plače v breme delodajalca: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila; nadomestila bruto in neto plače v breme drugih; prejemki delavca za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres; plačani prispevki delavca iz brto plač in nadomestil; čiste plače - izplačana plača brez povračil; izplačana plača s povračili za stroške prevoza, prehrano med delom; povračila: prevoz, malica; odtegljaji: krediti, krajevni samoprispevek, sindikalna članarina, sodne prepovedi; obračunana in plačana dohodnina: rekapitulacija po dohodninskih razredih; znesek bonitet, strokov na uredbo Vlade RS.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci računovodstva, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registru plač v zaklenjeni ognjevarni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 7.6.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam