Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DENTALEN - TERJAK , družba za zobozdravstveno dejavnost d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica Markljevih 14
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5835984000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in - delavci, ki opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe ali druge pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kot določa ZEPDSV, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za izvajan
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi in druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo,…), računovodski servis s katerim ima upravljavec zbirke sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je omogočen pooblaščenim osebam, nepooblaščenim osebam pa je dostop onemogočen, saj so prostori v katerih se nahaja računalniška oprema, ki je namenjena za obdelavo podatkov in prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, zaklenjeni v času izven delovnega časa in v času odsotnosti pooblaščenih oseb. Prostori so varovani tudi z protivlomno opremo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo in s sistemom gesel. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v kovinskih ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA PACIENTOV- KARTOTEKE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen izvajanja zobozdravstvene dejavnosti (zdravljenje, povračilo stroškov zdravljenja,…)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pacientu: - ime in priimek, - št. zdravstvenega zavarovanja, - naslov, - EMŠO, - telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Zobozdravnik, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, drugi uporabniki, ki imajo za uporabo osebnih podatkov podlago v zakonu ali v osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je varovana v skladu Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je omogočen pooblaščenim osebam, nepooblaščenim osebam pa je dostop onemogočen, saj so prostori v katerih se nahaja računalniška oprema, ki je namenjena za obdelavo podatkov in prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, zaklenjeni v času izven delovnega časa in v času odsotnosti pooblaščenih oseb. Prostori so varovani tudi z protivlomno opremo. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo in s sistemom gesel. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so zaklenjeni v kovinskih ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam