Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Sedež ali naslov: Dalmatinova 8
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 5642981000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur.l. RS, št 56/99 in 64/01) 39 člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci o pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri dlu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državlanjstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj, občina), števila delovnega dovoljenja in datum veljavnosti le tega ( za tujce) invalidnost ( v primeru invalidnosti tudi vsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela(pomembni podatki iz ocene tveganja) : opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznosti delovnega mesta oz. pripombe delodajalca, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje iz predlagano drugo delo in omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško - pooblaščeni zdravnik Ljudske univerze Krško - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve deloaca na invalidsko komisijo, - drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v vodotesni in ognjevarni omari v arhivu (fotokopirnici) zavoda, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari zavoda. Dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravlnene ure, za katere se prejema nadomstilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hrabjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v arhivu ( fotokopirnici) zavoda, dostop v bazo podatko v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imaj le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavoraovanje osebnih prodatkov so določeni v Pravilniku ozavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena, Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur.l.RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rostva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka,državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, širfa države, država), naslov začasnega prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s skrajšanim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa/ nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačina in nadomestila plač; - izredno izplačilo / izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača / za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, lubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavce, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški za izobraževanje delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za za poslovanje:
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško - Zavod za pokojninsk in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaklenjeni v vodotesni in ognjevarni omari v arhivu (fotokopirnici) zavoda, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatko Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena, Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rostva, davčna številka, državljanstvo, naslov stalenga prebivališča ( ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolniln no delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca ( in matična številka) pri katerem delavec opravlja drugo delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo ( ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) b) podatki o delovnem dovoljenju delavca ( tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: vrsta delovnega razmerja, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve - Statistični urad RS - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu (fotokopirnici ) zavoda, dostop v bazo podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu ( Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja in varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitenm prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje de.a, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotvaljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja ( navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, ozroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev ( navedba osnovnih podatkov programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokova izobrazba, z navedbo konkretnih del oz. nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu 8 fotokopirnici ) zavoda, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahanjov zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari vzavda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo je pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom ( Ur. l. RS, št. 71/93,87/01 in 110/02-ZGO-1), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje prevenrivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skaldu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu (fotokopirnici) zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): delovršna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu- predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško, - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o udeležencev izobraževanja odraslih v osnovni šoli ter poklicnem in strokovnem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih ( Ur.l. RS, št. 12/96 in 86/04-ZVSI), 51. člen; Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05- UPB) 95. člen; Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ( Ur. l. RS, št.12/96, 44/00 in 86/04 -ZVSI), 79.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih. Za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; spol; datum, kraj in država rojstva; prebivališče; državljanstvo; telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v arhivu zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih ( Ur.l. RS, št. 12/96 in 86/04- ZVSI) 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - spol - datum,kraj, država rojstva - prebivališče - državljanstvo - telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nunja sporočila - podatki o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja - podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Krško - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu zavoda, avtoriziran dostpp v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Ljudske univerze Krško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidenami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam