Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Sedež ali naslov: Koroška 37 a
Poštna številka: 3320
Kraj: Velenje
Matična številka: 2212358000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacije in za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A/ podatki o delavcu, osebno ime (ime, priimek), datum rojstva, enotna matična številka občana, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; B/ podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; C/ podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravljal delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. D/ podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zavoda, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zunanji sodelavci na podlagi sklenjenih pogodb - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list., št. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se shranjujejo v osebnih mapah v zaklenjeni omari v prostorih upravljalca. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in z njegove strani pooblaščeni delavci. Natančni postopek za zavarovanje osebnih podatkov je opredeljen v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov. Zgradba je izven delovnega časa varovana z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam