Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Discret d.o.o.
Sedež ali naslov: Senčna pot 2
Poštna številka: 6320
Kraj: Portorož
Matična številka: 5519659000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca iz registrov kadrovske službe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni; družinski člani; študenti in dijaki; zunanji pogodbeni sodelavci; kandidati za zaposlitev (prošnje).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obdelovanje kadrovskih evidenc p
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki zaposlenih/zunanjih sodelavcev: priiimek in ime; EMŠO; datum rojstva; priimek ob rojstvu; kraj rojstva; državljanstvo; davčna številka; spol; stalno prebivališče; začasno prebivališče; občina; kraj bivanja; dekliški priimek; ime očeta, matere; telefonske številke; e-mail; - Podatki o izobrazbi zaposlenih: leto pridobitve izobrazbe; datum opravljanja pripravniškega izpita; šolska izobrazba; poklic; stopnja šolske izobrazbe; stopnja strokovne izobrazbe; stopnja strokovne usposobljenosti; druga funkcionalna znanja; program izobraževanja; izpiti, tečaji; članstva; dovoljenja. - Podatki o delovnem mestu: delovno mesto; tarifni razred; oddelek; organizacijska/poslovna enota oziroma tarifni center; kraj dela; oblika delovnega razmerja; delovni čas; pogoji dela; podatki o delovni knjižici; zavarovalna doba do zaposlitve v podjetju; dopolnilno delo; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog za prenehanje delovnega razmerja; delovna doba. - Zdravstveno stanje:opis invalidnosti in datum ter vzrok nastanka; opis telesne okvare in datum ter vzrok nastanka; kronična bolezen; nega težje telesno ali zmerno, težje in težko duševno prizadete osebe; odločbe; mnenja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; obrazci DD1 in DD1A. - Zdravniški pregledi: datum zdravniškega pregleda; izvajalec; rezultat pregleda; naziv pregleda; začasna delovna nezmožnost; ocena tveganja; ocena delovne zmožnosti; periodika. - Varstvo družinskih članov: porodniški dopust; očetovski dopust; dopust za nego varstva otrok; odsotnost z dela; vsebina odločbe. - Podatki obveznega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja: matična številka PRS; registrska številka zavarovanca; podlaga zavarovanja; šifra dejavnosti; registrska številka prijave potrebne po delavcu; datum pričetka zavarovanja; delovni in zavarovalni čas; izpolnjeni M1, M2, M3, MDČ obrazci. - Podatki dodatnega pokojninskega zavarovanja: premija; način plačevanja; prejemanje obvestil; upravičenec/ime, priimek, EMŠO, datum rojstva, naslov, davčna številka, izjava; podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju. - Podatki o vzdrževanih družinskih članih: priimek in ime; EMŠO; datum rojstva; državljanstvo; sorodstvo; stalno ali začasno prebivališče; potrdilo o šolanju; podlaga zavarovanja; otroci stari do 15 let/davčna številka, spol, invalidnost, zavarovanje, občina, država. - Pogodbeno in študentsko delo: ime in priimek; dekliški priimek; kraj rojstva; država; občina; EMŠO; davčna številka; stalno prebivališče; naslov podjetja zaposlitve; vrsta dela; čas dela; honorar; račun za nakazilo honorarja/ transakcijski račun in naslov banke; napotnica; izobrazba - šola; zdravstvena kartica; zdravstveno stanje; izobrazba; ostala funkcionalna znanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavc; vsi vodstveni delavci; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenjije; Statistični urad RS; Družbe(dodatnega pokojninskega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja); Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnim knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci; pogodbeni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur; skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu z osnako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavca; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; Ministrsvo za finance - davčni urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnkov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, pogodbeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izjajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca; matična številka drugega delodajalca; številka transakcijskega računa. - Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec; bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač; zaostala izplačila in nadomestila plač; izredna izplačila (za delovno uspešnost, za uspešnost poslovanja; za mesec poročanja); - Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela; - Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznika: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanej.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavca; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; Ministrstvo za finance - davčni urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidncami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja ter usposobljenosti za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe; študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu; delavci po pogodbi o delu; zaposleni delavci drugih podjetij, ki se usposabljajo pri Discret d.o.o..; usposabljanje kandidatov za bodoče varnostnike.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu in varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; datum in kraj rojstva; podatki o strokovni izobrazbi delavca; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in čas usposabljanja; seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja; testne pole in potrdila o opravljenem teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja; zapisnik o preizkusih praktičnega znanja; podatki usposabljanj za vodje skupin za delo na objektih varovanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavca; Pooblaščeni zdravnik podjetja; Inšpekcijski organi države; Posamezniki in vodilni podjetij naročnikov usposabljanj; Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristopi do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela; Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o zdravstvenem zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu; Vodenje evidenc po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO; stalno prebivališče in naslov; poklic; strokovna usposobljenost; delovno mesto - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, narava škode, poškodovani del telesa; -Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva); kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela; na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju; vir nesreče; vzrok nesreče; poročilo zdravnika; diagnoza poškodbe; priimek in ime osebnega zdravnika.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavca; Zdravstvena organizacija, kjer je poškodovanec pregledan; Inšpektorat RS za delo; strokovni delavci za varnost in zdravje pri delu; Zavod za zdravstveno zavarovanje; Osebni zdravnik poškodovanega; Zavarovalnice; Na podalagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebno privolitev posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidnecami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov; Zakon o zasebnem varovanju; Zakon o delovnih razmerjih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci; poslovni partnerji; zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih, premoženja, poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov družbe; nadzor delovnega procesa v varnostno nadzornem centru; spremljanje nevarnosti oziroma ogroženosti objekta.
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se presnemavajo vsakih 31 dni in se ne hranijo, razen v primerih, ko gre za kaznivo dejanje ali sum kaznivega dejanja. V tem primeru se podatki hranijo 6 mesecev oziroma do konca postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika; datum in čas vstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Discret d.o.o.; pooblaščeni delavci pogodbenega obdelovavca; na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki izrednih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi nastalega izrednega dogodka v prostorih varnostno nadzornega centra. Videoposnetke sme pregledovati oziroma spremljati na ekranu operater VNC, ki vodi tudi evidenco o videoposnetkih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku dužbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam