Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČZP VEČER d.d.
Sedež ali naslov: ULICA SLOVENSKE OSAMOSVOJITVE 2
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5048362000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Računovodske evidence

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun plač, davkov in prispevkov, zdravstvenega zavarovanja in kreditov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna št., stalno in začasno prebivališče, kraj dela, delovne naloge, delovni čas, delovna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid, zdravstvena zavarovalnica, davki in prispevki, podatki o kreditu, št. transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni finančno računovodske službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o podatkih o slikovnem videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni delavci ČZP VEČER, d.d., ki se gibljejo na območju podvrženem videonadzoru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Presnemavanje vsakih 40 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij, datum in čas vstopa in izstopa iz/v prostor/a
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja posnetkov v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni pooblaščenega delavca družbe, monitor za Ekspedit, na lokaciji Miklavška cesta 61, Hoče-Leykam Tisk v Hočah, je v pisarni vodje prodaje, za poslovno zgradbo na Svetozarevski 14 pa je monitor pri varnostniku - receptorju. Dostopen je samo pooblaščenim osebam oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca telefonskih številk

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji, zaposleni delavci ČZP VEČER, d.d., ki opravljajo telefonske razgovore s ČZP VEČER, d. d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe poslovanja družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v času obstoja potrebe po telefonskih številkah v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni pooblaščenega delavca družbe oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih dodatnega pokojninskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ,št.17/90; Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I. št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina) f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni) - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ,št.17/90; Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I. št. 17/91, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid ali upokojenec, zakonski stan, družinski člani, ki jih preživlja in sorodstveno razmerje, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o zdravstveni zavarovalnici.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca delniške knjige.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gospodarskih družbah / ZGD-UPB1 (Ur. l. RS, št. 15/04), 232. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji družbe ČZP VEČER, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje evidence delničarjev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naziv, naslov, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št.17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta ali skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni finančno – računovodskega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št.17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16.člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu v ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga je opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat d) narava poškodbe e) poškodovani del telesa f) ali je bila poškodba smrtna g) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu f) vir nesreče g) vzrok nesreče h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca honorarnih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Honorarni sodelavci družbe ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obračun avtorskih honorarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna št., stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, trajanje honoriranja, predmet honoriranja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko pravne službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o naročnikih malih oglasov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki malih oglasov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje naročniškega razmerja in obračun naročnine malih oglasov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, cena oglasa, datum objave.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni komercialno – propagandnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o piscih rubrike pisma bralcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pisci rubrike pisma bralcev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco piscev rubrike pisma bralcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni uredništva družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Stanovanjska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki in najemniki stanovanj.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje najemnega razmerja in obračun najemnine ter obrokov za odkup.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, člani gospodinjstva, podatki o odkupu na obročno odplačevanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravne službe družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca disciplinskih postopkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/2002)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v ČZP VEČER d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje evidence disciplinskih postopkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, zadeva, izrečen ukrep, sodišče pri katerem se vodi ugovorni postopek.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja družbe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca terjatev družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravdne stranke.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje dolžniško upniškega razmerja, za obra?un vseh vrst storitev iz naro?niškega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, priimek in ime, naziv firme, naslov, mati?na številka, dav?na št., sodiš?e pri katerem se vodi postopek, podatki o terjatvi, št. transakcijskega ra?una, pri kateri se vodi ra?un.
 • Uporabniki zbirke: pooblaš?eni delavci ?ZP VE?ER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni kadrovsko-pravnega sektorja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. 17. Evidenca podatkov o sodelujočih v nagradnih igrah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi sodelujoči v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za obvestitev sodelujočega v nagradni igri o tem, da je nagrajenec in pridobitev davčne številke nagrajenca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 30 dni od podelitve nagrade.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte in številka telefaksa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjenem zaboju v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni komercialno – propagandnega sektorja, prodajnega sektorja družbe, uredništvu Večera, uredništvu 7 D in uredništvu Naš dom. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem aktu Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 1997 izdal direktor družbe ČZP Večer, d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. 18. Evidenca podatkov o nagrajencih nagradnih iger

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 21/2006) in osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi nagrajenci nagradnih iger, ki jih prireja ČZP Večer, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za podelitev nagrade in za obvestitev pristojnega davčnega organa v skladu s 101. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-1-UPB, Ur. l. RS, št. 59/2006).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo najmanj 1 (davčno) leto in največ 10 let..
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte in številka telefaksa, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor in pristojni davčni organ.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni komercialno – propagandnega sektorja, prodajnega sektorja družbe, uredništvu Večera, uredništvu 7 D in uredništvu Naš dom, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem aktu Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 1997 izdal direktor družbe ČZP Večer, d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. 19. Evidenca podatkov o uporabnikih Večerove spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi uporabniki Večerove spletne trgovine.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za olajšanje nakupovanja kupcem v Večerovi spletni trgovini, za reševanje morebitnih težav pri samem naročilu v Večerovi spletni trgovini in dostavi izdelkov ter za analizo podatkov za tržne raziskave.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma do preklica uporabnika Večerove spletne trgovine.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, naslov za dostavo, nadstropje, telefonska številka, naslov elektronske pošte, številka telefaksa in davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ČZP VEČER, d.d., Svetozarevska 14, 2000 Maribor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni komercialno – propagandnega sektorja, prodajnega sektorja družbe in uredništvu spletnega mesta vecer.com, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in kot določa Pravilnik o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem aktu Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 17. 10. 1997 izdal direktor družbe ČZP Večer, d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. 21. KATALOG EVIDENCE PODATKOV ČLANOV KLUBA VEČER

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo in pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani kluba Večer.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za vzdrževanje članstva v klubu Večer, obračun ter plačilo storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra člana kluba Večer in/ali referenčna oznaka, ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, telefonska št. e-naslov, številka transakcijskega računa (TRR)-IBAN, naziv banke, SWIFT/BIC -koda banke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ČZP Večer, d.d., drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni) omari v pisarni področja marketinga in prodaje, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku, oziroma se hranijo tako kot določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov v ČZP Večer, d.d. Notranji pravni akt: Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ČZP Večer, d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. 22. KATALOG EVIDENCE PODATKOV POŠILJATELJEV REŠITEV ENIGME

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pisna privolitev posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pošiljatelji rešitev enigme.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistično obdelavo, analize, tržne raziskave, segmentacijo kupcev, obdelavo nakupnega vedenje, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil - uporaba posredovanih podatkov za neposredno trženje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ČZP Večer, d.d., drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranijo se v zaklenjeni (vodotesni in ognjevarni ) omari v pisarni področja marketinga in prodaje. Hranijo se tako kot določa Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ČZP Večer, d.d. V računalniško bazo podatkov je dostop možen le s kodo-kodiran pristop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam