Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GORGRAD d.o.o.
Sedež ali naslov: Proletarska cesta 4
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2350653000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,če gre za pogodbo za določen čas, klic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Republiški inšpektorat za delo in drugi).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi in statističnih raziskav, za druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače), bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila), plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo. Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom. Uporabnik zbirke je tudi računovodski servis Mattica Nevenka s.p., Ul. Oktobrske revolucije 11/D.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa zaposlenih delavcev in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah za obračun izplačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V evidenci se vodijo naslednji podatki: podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju in računovodski servis Mattica Nevenka s.p., Ul. Oktobrske revolucije 11/D.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi zagotavljanja preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), Podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda; Dodatni podatki iz napotnice: dekliški priimek, enotna matična številka občana, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice Dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik medicine, športa in dela, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu pri delu in njegovih podzakonskih aktih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izvajanja pogodb o zaposlitvi, izplačila osebnega dohodka, kot tudi zaradi zagotavljanja varnega delovnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka,kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas (v urah na teden) ,zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra); Podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa,ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja, Podatki o poškodbi pri delu:kdaj se je zgodila poškodba,kje se je zgodila nesreča,število poškodovanih oseb,koliko oseb je izgubilo življenje,ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče,vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen,uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Zdravnik medicine, športa in dela, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH IZ PRAKTIČNEGA DELA – VARSTVO PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu in zdravju pri delu in njegovih podzakonskih aktih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izvajanja pogodb o zaposlitvi in zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve delavca pri delodajalcu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država). Podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH IZ PRAKTIČNEGA DELA – POŽARNO VARSTVO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravna podlaga se nahaja v Zakonu o varstvu pred požarom in njegovimi podzakonskimi akti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo osebni podatki so delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izvajanja pogodb o zaposlitvi in zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ter požarne varnosti na delovnem mestu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve delavca pri delodajalcu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država). Podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA IZDANIH IN PREJETIH RAČUNOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo podatki so prejemniki in izdajatelji računov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izdaje računov, računovodsko knjiženje računov
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, številka računa, datum izdaje računa, kraj izdaje računa, datum opravljene storitve, rok plačila, datum valute, davčna številka (ID za DDV), postavke računa s količino, cenami in zneski, specifikacija obračunanega DDV z osnovami, skupni znesek računa.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so; nosilec dejavnosti, drugi na podlagi veljavne zakonodaje pristojni organi, računovodski servis Mattica Nevenka s.p., Ul. Oktobrske revolucije 11/D, Izola.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo podatki so zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izdaje plačila potnih stroškov pri izplačilu osebnih dohodkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: a) nalog za službeno potovanje, številka naloga, datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, datum odhoda, ura odhoda, po nalogu, cilj odhoda , naloga , datum prihoda , trajanje potovanja , uporabljena prevozna sredstva , plačnik potnih stroškov ,višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj izdaje, datum izdaje b)predlog obračuna potnih stroškov, ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti,število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge,kraj obračuna, datum obračuna, c) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika,datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so; nosilec dejavnosti, računovodski servis Mattica Nevenka s.p., Ul. Oktobrske revolucije 11/D, Izola in drugi na podlagi veljavne zakonodaje pristojni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O ŠTUDENTSKEM IN DIJAŠKEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca se vodi na pogodbeni podlagi (napotnica študentskega servisa, pogodba o praksi…).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje in dijaki, ki opravljajo študentsko oz. dijaško delo v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca o študentskem in dijaškem se vodi zaradi vodenja podatkov o študentskem in dijaškem delu pri delodajalcu (izplačilo opravljenih ur, varstvo pri delu...).
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se vodi do prenehanja pogodbenega razmerja za obdobje izvajanja dela ali storitve oz. do poplačila študenta oz. dijaka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: ime in priimek, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, šola, univerza – fakulteta, enotna matična številka občana, davčna številka, status študenta, organ, ki je izdal napotnico, delo, ki ga opravlja, delovni čas, število opravljenih ur, znesek plačila, drugi podatki, ki so potrebni za izbiro študenta ali dijaka in izstavitev napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so zaposleni na študentskem servisu ali pri drugi pravni osebi, ki organizira delo študentov, inšpekcijske službe,..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O USPOSABLJANJU IN IZOBRAŽEVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Evidenca se vodi na pogodbeni podlagi (pogodba o izobraževanju napotnica za izobraževanje..).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki se nanašajo na zaposlene pri delodajalcu, ki se izobražujejo ali usposabljajo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi zaradi urejanja pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja iz naslova izobraževanja in usposabljanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas zaposlitve delavca pri delodajalcu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: ime in priimek, ime in priimek,delovno mesto, program, oblika izobraževanja, organizator usposabljanja, datum in trajanje izobraževanja oz. usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so zaposleni pri družbi, ki potrebujejo podatke zaradi narave svojega dela – na podlagi izrecne zahteve pa tudi posamezniki, na katere se nanašajo podatki ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago , osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve kandidata..
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki na katere se nanašajo podatki so kandidati za sklenitev delovnega razmerja v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom sklenitve delovnega razmerja ali pripravništva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izbire kandidata
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, dosežena izobrazba, naziv delovnega mesta, za katero kandidat kandidira, vrste in trajanje delovnih izkušenj, reference, če se te zahtevajo v objavi, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki zbirke so; nosilec dejavnosti, drugi na podlagi veljavne zakonodaje pristojni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 18.04.2008 sprejel direktor Goran Vajdevski. Nosilci podatkov v elektronski obliki so zaščiteni z gesli, nosilci podatkov v papirnati obliki so v varovanih prostorih in nedostopni nepooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam