Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEBERIT PROIZVODNJA D.O.O.
Sedež ali naslov: BEZENA 55 A
Poštna številka: 2342 RUŠE
Kraj: RUŠE
Matična številka: 5337151000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Člen 1. in čl. 7. Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1. Osebni podatki, shranjeni v zbirki evidenca o zaposlenih de
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in dolžnosti iz naslova sklenitve pogodbe o zaposlitvi, za statistične namene, za druge namene za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neobvezen podatek
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki shranjeni v zbirki evidenca o zaposlenih delavcih so: priimek in ime, EMŠO, spol, kraj rojstva, priimek ob rojstvu, državljanstvo, država rojstva, telefonska številka, stalno in /ali začasno prebivališče, občina bivališča, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, dodatne strokovne usposobljenosti, zavarovalna doba, vrsta zaposlitve za določen ali nedoločen čas, polni ali skrajšani delovni čas, prehodni delodajalci-skupna zavarovalna doba, status invalida, telesne okvare, zaposlitev pri drugem delodajalcu, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega časa, predhodni in obdobni zdravniški pregledi, bolniška odstonost, porodniški dopust, izobraževanje, nadaljevanje šolanja, odmera dopusta, očetovski dopust, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, kolektivno nezgodno zavarovanje, administrativne prepovedi, plača, seznami izplačil jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, regresa, nagrad delavcev, izjave o vzdrževanih družinskih članih, izjave o prevozih na delo, evidenca za malico, članstvo v sindikatu, društvih, davčna številka, št. davčnega urada, številka osebnega računa (TRR), funkcionalna znanja, usposobljenost za opravljanje določenih del, podatki o razporedih - delovna izmena, nadurne odločbe. Družinski čani (zavarovani in/ali vzdrževani družinski člani oz. otroci): priimek in ime, EMŠO, spol, naslov, status, sorodstvena relacija, davčna številka, davčni urad, potrdilo o šolanju, rojstni list, poročni list.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, banke posazmeznikov, na podalgi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov pravno podlago ali osebno privolitev posazenika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se med delovnim časom kot tudi izven delovnega časa zaklepajo. Del zbirke osebnih podatkov, kot so člače in kadrovksa evidenca, ni povezan v mrežo, preostanek podatkov, ki so na računalniški opremi, ki je povezana v mređo, je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovanem s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, pa so zaklenjeni v omarah, nekateri nosilci podatkov (delovne knjižice, mape delavcev) pa v ognjevarni omari. Prostor je izven delovnega časa in med delovnim časom fizično varovan. Zavarovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenga v tretjem odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na prodročju dela in zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki so delavci in osebe, ki pri upravljalcu opravljajo delo zaradi prakse, usposabljanja, najema. Najem obdelave osebnih podatkov: nadzor delodajalca nad opravljan
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obvedalev osebnih podatkov: nadzor delodajalca nad opravljanj
 • Rok hrambe (neobvezno): Neobvezen podatek
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, osebna številka delavca, vrsta zaposlitve, področje - oddelek dela, stroškovno mesto, datum pričetka dela, datum in ura vhoda ali izhoda iz prostov podjetja, vzrok odstonosti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Geberit - Sanitarna tehnika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniškem sistemu, varovana s sistemom omrežnih in programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko so zaklenjeni v omarah. vsi prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Zavaroanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA S PODROČJA VARSTVA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in druge osebe, ki pri upravljalcu opravljalo delo zaradi prakse, usposabljanja ali najema.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhaja iz poškodb pri delu in urenje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neobvezen podatek
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: osebna številka delavca, ime in priimek, datum rojstva, naziv delovnega mesta, stopnja izobrazbe, področje ali oddelek dela, datum nastopa dela, datum zdravniškega pregleda: predhodnega in obdobnega, datum opravljenega izpita iz varstva pri delu in požarne varnosti, datum nezgode, renost nezgode in posledice, izgubljeni dnevi zaradi nezgode, prijava inšpekciji, osebni podatki na ER 8 obrazcu: priimek in ime, spol, matična številka zavarovanca, stalno prebivališče, datum rojstva, zakonski stan, poklic - delo, ki ga opravlja, čas dela pred nastopom poškodbe, kraj poškodbe, opis poškodbe, kratek opis poškodbe, uporaba zaščitnih sredstev, število poškodovanih ali so bili izvedni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Geberit - Sanitarna tehnika d.o.o., Ruše, zunanji strokovni sodelavec za področje varstva pri delu, republiški inšpektor za delo, preiskovalni sodnik, osebni zdravnik zaposlenega, zdravnik medicine dela, SPIZ, zavarovalnica, pri kateri je delavec nezgodno zavarovan.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, pa so zaklenjeni v omarah. Prosto je zven delovnega časa tehnično varovan. Zavarovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odst. 5.čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O DABAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in potencialni dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca dobaviteljev in potencialnih dobaviteljev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Neobvezen podatek
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podatka: podjetje, naslov, odgovorna in kontaktna oseba, davčna številka podjetja, s.p., matična številka podjetja, rok dobave, rok plačila, vsta izdelka, polizdelka, e-mail, telefonska številka, številka faksa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Geberit - Sanitarna tehnika d.o.o. Ruše
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov,ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemuz, varovana s sistemom programskih gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko, pa so zaklenjeni v omarah. Prostor je izven delovnega časa tehnično varovan. Zavarovanje osebnih podatkov ureja Pravilnk o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenga v tretjem odst. 5. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEO NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): člen 75 ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Geberit proizvodnja d.o.o., osebe inpodjetja, ki so najemniki poslovnih prostorov, osebe, ki opravljajo delo pri upravljalcu na drugi podlagi (kot napr. praksa, usposabljanja ipd.), obiskovalci, poslovni partnerji, zunanji izvajalci storitev, kupci, dobavitelji in ipd.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varnost ljudi in premoženja družbe - zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki so določene v členu 19 (3) ZVOP-1, členu 19 (4) ZVOP-1 ter členu 30 ZVOP-1 ter členu 32 ZVOP-1 niso omejene
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - slikovni posnetek (videozapis) posameznika in slikovni posnetek njegovega gibanja v videonadzorovanem območju, - datum in čas vstopa in izstopa iz videonadzorovanega območja
 • Uporabniki zbirke: - upravljalec osebnih podatkov (pooblaščene osebe pri upravljalcu) - pogodbeni obdelovalec ORG.TEND d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Geberit proizvodnja d.o.o. z dne 14.06.2016 ter Pravilnikom o videonadzoru v družbi Geberit proizvodnja in njeni ožji okolici z dne 12.02.2018.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika, navedenega v tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam