Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Sedež ali naslov: Novi trg 5
Poštna številka: 8000
Kraj: Novo emsto
Matična številka: 5051738000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic in obveznosti delavecv iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, EMŠO, kraj rojstva, državljanstvo, davčna številka, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o napredovanju delavca v naziv ali plačilni razred, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delvci RIC Novo mesto, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 izdala direkrorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, pokic, izobrazba, delovne naloge, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, status upokojenca, ime in naslov drugega delodajalca, če delavec opravlja dopolnilno delo, podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MInistrstvo za šolstvo in šport, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v zaklenjeni omari v pisarni računovodskega delavca, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoritiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 izdala direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti idelavcev z delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja ter socialnega in pokojninskega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo za plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neporavljene ure, z katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neporavljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, RIC Novo mesto, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slvenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socilane zadeve, Ministrstvo za šolstvo, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirka je hranjena v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 izdala direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto,pooblaščeni zdravnik RIC Novo mesto, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, pooblaščeni izvajalec za izvajanje varstva in zdravja pri delu v zavodu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 izdala direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/07-UPB1), 32. in 33. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v evidenci varstva pri delu, ki se nahaja v omar v tajništvu. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zunajih sodelavcih ter skleniteljih avtorskih in podjemnih pogodb

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zunanje sodelavce in zunani sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje zbirke kandidatov za zunanje sodelavce
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in naprej) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Predpogodbe se hranijo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Katalog evidenc prijavljenih kandidatov za vpis v javno veljavne programe formalnega izobraževanja (osnovna šola za odrasle, trgovec, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zbirka podatkov o prijavljenih kandidatih za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe RIC Novo mesto, Ministrstva RS za šolstvo in šport in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, ime in sedež šole, kjer je prijavljeni kandidat končal zadnji razred oz. letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oz. letnik, podatki o prvem tujem jeziku, podatki o pozitivnih ocenah pri premetih v nezaključenem razredu ali letniku, podatki o programu, v katerega se prijavlja, status, telefon in elektronski naslov za obveščanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v sprejemni pisarni, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidence vpisanih udeležencev v javne programe formalnega izobraževanja ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3 in 102/07), 95. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo predhodno pridobljena izobrazba, status, telefon in/ ali elektronski naslov za obveščanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, pooblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Hranijo se v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, adostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.3.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Katalog matičnega ali osebnega lista

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3 in 102/07), 95. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih v programih osnovna šola za odrasle, trgovec, ekonomski tehnik in ekonomski tehnik PTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe RIC Novo mesto, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, podatki o splošnem učnem uspehu, podatki o opravljenih izpitih,podatki o napredovanju, podatki o dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajaeo zbirke, so izven delovnega časa zaklenjeni. zbirke so hrranjene v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Dostop v elektronsko bazo podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 sprejela direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3 in 102/07), 95. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe RIC Novo mesto, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi, za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, podatki o dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se hranijo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke so hranjene v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 sprejela direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidence o izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe RIC Novo mesto, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi ter za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, podatki o splošnem učnem uspehu, podatki o opravljenih izpitih, podatki o napredovanju, podatki o dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerme se nahajajo evidence, je izven delovnega časa zaklenjen. Evidence se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 sprejela direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zapisniki sej izpitnega odbora za zaključni izpit in sej šolske maturitetne komisije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Os
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebo ime udeleženca, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, poblaščeni delavci Državnega izpitnega centra, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo evidence, je izven delovnega časa zaklenjen. Evidence se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev, dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 sprejela direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Zapisniki zaključnih izpitov in zapisniki o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za šolstvo, Državnega izpitnega centra in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi, za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, pooblaščeni delavci državnega izpitnega centra in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev dostop do elektronske baze podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.4.2008 sprejela direktorica RIC Novo mesto.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Poročila o zaključnem izpitu in poročila o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi in za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, enotna matična številka občana, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, kjer se hranijo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke so hranjene v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev, dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zapisniki o izpitih (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. L. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primeri v skladu s posebnimi predpisi ter za potrebe statističnih in drugih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebo ime udeleženca, spol, datum, rojstva, stalno in začasno bivališče, podatki o prijavi k izpitu, o poteku izpita in doseženi oceni na izpitu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se hranijo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke se hranijo v osebni mapi udeleženca v zaklenjeni ognjevarni omari v sprejemni pisarni, dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06-UPB3 in 102/07), 95. člen, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. L. RS, št. 79/06), 86. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za šolstvo in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi ter za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, status
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, kjer se hranijo zbirke podatkov, je izven delovnega časa ter v odsotnosti delavcev zaklenjen. Evidence se hranijo v v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev. Dostop do elektronsko vodenih evidenc je avtoritiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zbirka podatkov o strankah v infrastrukturnih dejavnostih (svetovalno središče, središče za samostojno učenje)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke v infrastrukturnih dejavnostih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe organizacij
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, prebivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, interesi, naslov in elektronski naslov, na katerega je mogoče posredovati sporočila, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati sporočila, status, stopnja izobrazbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih, pooblaščeni delavci ACS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerem se nahajajo zbirke, so izven delovnega časa zaklenjeni. Evidence se hranijo v zaklenjeni omari v tprostorih, kjer se izvaja dejavnost in v tajništvu zavoda. Dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca vpisanih udeležencev v programe splošnega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe zavoda, ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi ter za potrebe statističnih in drugih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, zaposlitev, državljanstvo, status, stopnja izobrazbe, davčna številka, telefonska številka in elektronski naslov za obveščanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke se hranijo v programski mapi v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev. Dostop do eklektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Zbirka podatkov o prijavljenih kandidatih za vpis v splošno izobraževalne programe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih, Andragoškega centra Slovenije ter za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih pooblaščeni delavci ACS in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo zbirke, je izven delovnega časa zaklenjen. Zbirke se hranijo v programski mapi v zaklenjeni omari v pisarni strokovnih delavcev., Dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidence o članih interesnih združenj ali učnih skupin v okviru zavoda (Univerza za 3. življenjsko obdobje, borza znanja, študijski krožki, učna pomoč)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani interesnih združenj ali učnih skupin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe zavoda in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih, iAndragoškega centra Slovenije in za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, status, stopnja izobrazbe, naslov in elektronski naslov, na katerega je mogoče posredovati sporočila, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati sporočila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ACS in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v akterih se nahajajo zbirke, so izven delovnega časa zaklenjeni. Zbirke so hranjene v programskih mapah v zaklenjeni omari v prostorih, namenjenih izvajanju dejavnosti in v tajništvu zavoda. Dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca izdanih potrdil o udeležbi na izobraževanju v programih splošnega izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB1), 51. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe zavoda in ministrstva, pristojnega za izobraževanje odralih in v drugih primerih v skladu s posebnimi predpisi in za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek udeleženca, datum, kraj, občina in država rojstva, podatki o izobraževanju
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci RIC Novo mesto, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za izobraževanje odraslih, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, vkaterem se nahajajo zbirke, jeizven delovnega časa zaklenjen. Zbirke, se hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, dostop do elektronsko vodenih podatkov je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.4.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam