Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AKRIPOL, d.d. Trebnje
Sedež ali naslov: Prijateljeva 11
Poštna številka: 8210
Kraj: TREBNJE
Matična številka: 5038677000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je bil delavec rojen v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba, podatki o invalidnosti, delna upokojitev, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu. Bruto plača za delo s polnim delovnim časom, plača za delo s skrajšanim delovnim časom od polnega, plača za nadurno delo, bruto nadomestila ki bremenijo podjetje, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, bruto izplačila na podlagi delovne uspešnosti, izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plača, zaostalo plačilo, nadomestilo plače, izredno plačilo. Povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, dodatna plačila za socialno varnost, plačila za pokojninsko zavarovanje, solodarnostne pomoči, odpravnina, stroški izobraževanja, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje, ki se plačujejo v breme delodajalca, ki se po zakonodaji plačajo v breme delojemalca, plačano akontacijo dohodnine
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca: finančno računovodske službe, direktorji sektorjev, kadrovska služba, vodje programov, vodje proizvodenj. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št 86/04 in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l. RS 40/06). Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago po zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenemu razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana za zbirko osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo osebnih podatkov, vodenih v računalniku je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski in tehnični postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zapolenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, izobraževanja in invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oseno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je bil delavec rojen v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, podatki o invalidnosti, delna upokojitev, podatki o dopolnilnem delu pri drugem delodajalcu. Podatki o delovnem dovoljenju, vrsti dovoljenja, datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja in organ, ki ga je izdal. Podatki o datumu sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datumu nastopa dela, vrsto sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna usposobljenost, delovno mesto, število ur rednega delovnega časa na teden, davčna olajšava, vzdrževani družinski člani, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela in podatki o konkurečni klavzuli. Podatki o datumu prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pododbe o zaposlitvi. Opis delovnega mesta / pred in po nastanku invalidnosti, višina bruto plače na drugem ustreznem delu - zaradi odmere nadomestila zaradi manjše plače. Podatki o predhodnih izobraževanjih, naziv izbraževanja - tečaja katerega se bo posameznik udeležil
 • Uporabniki zbirke: direktor, direktorji sektorjev, računovodske službe, pravno - kadrovska služba, izobraževalni center. Drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS 86/04 in Zakon o evidencah s področja dela socialne varnosti (Ur.l.RS 51/06). Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago po zakonu, osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostiri, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zakenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski in tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zasopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, matična številka delavca, število ur, skupno število ur s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, nepravljene ure z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure v breme drugih z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure brez nadomestila plače, opravljene ure v izjemnih pogojih
 • Uporabniki zbirke: finačno računovodske službe, vodje službe operative in operativne vodje del. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04 in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 40/06). Na podlagi izrecne zateve tudi drugi uporabnki , ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo osebnih podatkov, vodenih v računalniku je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski in tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca vstopov in iztopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec družbe, zaposlitev obiskovalca, obiskani delavec družbe, čas prihoda in odhoda, reg. številka avtomobila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščenec G 7 družba za varovanje, d.o.o.. V podjetju: direktor, direktorji sektorjev, vodje proizvodenj, pravno - kadrovska služba, komerciala
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo osebnih podatkov, vodenih v računalniku je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski in tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in pravic nesreč pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, stalno bivališče z naslovom, poklic in delo, ki ga opravlja, stopnja šolske izobrazbe, strokovna izobrazba za delovno mesto. Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravlja ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali je poškodovan med delom, če je poškodovan na svojem delovnem mestu, ocena nevarnosti delovnega mesta, uporaba zaščitnih srdstev, ali je poškodba smrtna. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča, kje se je pripetila, število poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, oblika nesreče, vzrok nesreče, opis nastanka nesreče, podatki o imenu, priimku, naslovu stalnega prebivališča za neposrednega vodjo in očividca. Datum opravljenega teoretičnega in praktičnega usposabljanja za varno delo in preizkusu usposabljanja. Datum opravlčjenega preventivnega zdravstvenega pregleda delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena Strokovna služba za varstvo pri delu in požarna varnost "VARING" Novo mesto. V podjetju: direktor, vodje sektorjev, vodje proizvodenj, pravno - kadrovska služba. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04 in Zakonom o evidencah s področja dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 40/06). Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago po zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter druga dokumentacija, vezana na zbirke osebnih podatkov, je zunaj delovnega časa zaklenjena v omarah, zaklenjene pa so tudi pisarne. Pristop v bazo osebnih podatkov, vodenih v računalniku je kodiran in ima možnost vpogleda le pooblaščeni delavec. Organizacijski in tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam