Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d.o.o.
Sedež ali naslov: Celovška cesta 206
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1715615000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o udeležencih nagradne igre Posvet ob kavi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradne igre Posvet ob kavi, ki oddajo in podpišejo anketo/nagradni letak.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen neposrednega trženja, obveščanja o novostih poslovanja oziroma ponudbi družbe ter za namen segmentacije udeležencev na osnovi odgovorov, ki izhajajo iz ankete/nagradnega letaka.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Ulica in hišna številka, Poštna številka in kraj, Telefon /GSM, E-mail, spol (moški, ženska), status (dijak/študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec), letnica rojstva, včlanjen sem v Klub KD Plus (da, ne), Kje že varčujete - možnih več odgovorov?(v skladih, na banki, na zavarovalnici z življenjskim zavarovanjem, z naložbami v delnice, doma, ne varčujem), Zakaj vam je varčevanje pomembno?(zaradi nepredvidljivih izdatkov, zaradi šolanja otrok, zaradi pokojnine, zaradi osebnih finančnih ciljev, drugo), Od spodaj naštetega imate že zavarovano - več možnih odgovorov (nepremičnino:hišo, stanovanje, avto, sebe-življenjsko zavarovanje, življenjskega sopotnika/partnerja, otroke, zdravje), Koliko bi po vašem mnenju mesečno morali nameniti za varčevanje, da bi zadostovalo vašim finančnim potrebam v prihodnosti?(do 50 evrov, od 50 do 150 evrov, od 150 do 300 evorv, več kot 300 evrov, mesečno varčevanje me ne zanima), Prosimo ocenite, koliko je za vas pomembno, da bi vse finančne storitve lahko opravili na enem mestu pri svojem osebnem svetovalcu - vodenje bančnega računa, varčevanje in naložbe, naložbe na trgu vrednostnih papirjev, življenjsko zavarovanje...- (zelo mi je pomembno, mi je pomembno, mi ni pomembno, nasprotno, storitve želim opravljati na različnih mestih).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Finančna točka, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oziroma osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni z internim aktom (Pravilnik).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Vodenje kadrovske evidence na podlagi zakona (Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, idr.), pogodba o zaposlitvi in osebne privolitve (izjave) posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi KD Finančna točka, d.o.o., pogodbeni delavci, študentje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodb, na podlagi katerih osebe
 • Rok hrambe (neobvezno): Ločiti glede na pravno podlago: trajno (na podlagi zakona) oziroma do preklica (na podlagi izjave).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki (zakon): uporabniško ime, naziv, priimek, ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, transakcijski račun, banka transakcijskega računa, stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država), naslov prejema pošte, izobrazba (stopnja, naziv izobrazbe, ustanove, poljuben naziv), skupna delovna doba (dni, mesecev, let), pokojninska delovna doba (dni, mesecev, let), izveden odkup delovne dobe (dni, mesecev, let), beneficirana delovna doba (dni, mesecev, let), invalidnost (stopnja, datum nastanka), datum opravljanja zdravniškega pregleda, datum veljavnosti zdravniškega pregleda, oznaka periode po oceni tveganja, datum opravljanja izpita iz varstva in požarne varnosti, pooblaščenec (evakuacija, prva pomoč), datum sklenitve delovnega razmerja v skupini, datum odhoda iz skupine, sorodniki/ otroci in vzdrževani družinski člani, ime in priimek otroka/vzdrževanega družinskega člana, datum rojstva otroka/vzdrževanega družinskega člana, sorodstveno razmerje, EMŠO otroka/vzdrževanega družinskega člana, davčna številka otroka/vzdrževanega družinskega člana, skrbnik s strani HRM, podpis izjave, nadrejenost s strani člana uprave, neaktiven (čas od do), družba, naziv delovnega mesta, kadrovska številka delavca, zahtevnost delovnega mesta, tarifni razred, delovnemu mestu nadrejena OE, poslovna funkcija, ime in priimek direktno nadrejenega, službeni naslov - pisarna, službeni naslov (ulica, št., poštna št., kraj, država), službeni mobilni telefon, službeni telefon, email naslov, vrsta delovnega razmerja, poskusno delo/pripravništvo (do kdaj), procent zaposlitve v družbi, če je za določen čas – datum izteka, datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, datum prenehanja delovnega razmerja v družbi, pogodba o zaposlitvi, opis del in nalog, znesek za prehrano/dan, znesek za prevoz, število dni dopusta v preteklem letu (neizkoriščeno), število dni dopusta v posameznem letu, št. izkoriščenih dni, seznam koriščenja po dnevih, izplačila (vrsta izplačila, neto izplačilo, prispevki iz bruta, dohodnina, bruto, prispevki na bruto, bruto bruto, bonitete, prevoz, prehrana, ostalo, skupni strošek dela), kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; Zavarovanja: dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, zavarovalna premija); kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje PN-A01 (datum vstopa v PDPZ, datum izstopa, % delavca za PDPZ, % delodajalca za PDPZ, znesek delavca za PDPZ, znesek delodajalca za PDPZ); nezgodno zavarovanje (datum vstopa, datum izstopa, kombinacija/višina premije); skupinsko življenjsko nezgodno zavarovanje KDŽ (datum vstopa, datum izstopa, višina premije delodajalec /boniteta, višina premije delavec/dodatna kritja). Osebni podatki (izjava): slika, domači telefon, privatni mobilni telefon, delovne izkušnje, formalna izobraževalna pot, neformalna izobraževanja, znanja, druga znanja, ki jih ima, seznam bibliografije glavnih strokovnih in znanstvenih del, seznam organizacij, kjer je bil ali je član, pomembnejša prejeta priznanja in štipendije, hobiji, glavne osebnostne značilnosti, glavni osebni cilji, drugi podatki, ki se zdijo pomembni in jih običajno vključijo v življenjepis, ali je zavarovan pri Adriatic Slovenici ali pri KD Življenje, ali varčuje v skladih skupine KD Group.
 • Uporabniki zbirke: pogodbeni obdelovalci, zaposleni v družbi KD Finančna točka d.o.o. v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, ostala dokumentacija ter računalniška oprema vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo začasno in občasno delo v družbi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz naslova dela študentov, za statistična raziskovanja, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo eno leto po zaključku zadnje napotnice študentskega servisa, ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka glede morebitnih terjatev dijaka ali študenta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, naslov, poštna številka, vrsta opravljanja študentskega dela, obdobje opravljanja študentskega dela od do, kraj dela, datum rojstva, davčna številka, letnik študija, naziv izobraževalne ustanove, status do, vpisna številka, številka osebnega dokumenta, številka osebnega računa, količina opravljenih ur dela, urna postavka v EUR, skupen neto znesek v EUR.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Finančna točka, d.o.o.; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacije vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavrovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o registraciji prisotnosti v poslovnih prostorih družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Nadzor delodajalca nad opravljanjem delovnih obveznosti zaposlenih in dijakov oz. študentov (4. člen ter 7. odstavek 217. člena Zakona o delovnih razmerjih, ZDR-1, Url RS št. 42/02 s spremembami in dopolnitvami)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1. delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Kontrola prisotnosti zaposlenih in oseb, ki opravljajo delo pri upravljavcu na podlagi napotnice študentskega servisa, za potrebe obračuna plač in napotnic ter kontrola gibanja in zadrževanja v poslovnih prostorih družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let (zastaralni rok terjatev iz delovnega razmerja).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka kartice, datum, ura in vrsta prihoda v poslovne prostore in odhoda iz njih, stanje rednega letnega dopusta, podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomesrtilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je oibvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Osebne podatke obdejujejo in imajo dostop do njih le pooblaščene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. V računalniškem sistemu lahko do podatkov dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o kolektivnem življenjskem zavarovanju za zaposlene

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje kolektivnega življenjskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, spol, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, tel.št./gsm,davčna številka, elektronski naslov, delovna doba v podjetju, skupna delovna doba, delo, ki ga opravlja, posebni interesi (športi, dejavnosti), podatki o zavarovanju družinskih članov zaposlenih, ime in priimek, datum rojstva, sorodstveno razmerje
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, poštna številka, kraj, davčna številka, spol, upravičenec v primeru smrti
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o plačah in drugih osebnih prejemkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi KD Finančna točka, d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodb o zaposlitvi, za statistične namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Osebni podatki: številka delavca, ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, spol, obstoj invalidnosti, enotna matična številka občana, davčna številka, šifra davčne izpostave, kraj, datum rojstva, kraj rojstva, šifra občine rojstva, državljanstvo, rezident / nerezident, krediti (odtegljaji) – ime kreditorja, začetni in končni datum odplačila, vrsta kredita, znesek obroka, glavnica, datum zaposlitve, vrsta zaposlitve, poskusna doba, pripravniška doba, nadomeščanje, doba veljavnosti zaposlitve, kolektivna pogodba, zaposlen v več podjetjih, delovni čas (polni), število ur na za delovni dan, delovno razmerje, delovni čas (število ur na teden), status (aktiven, neaktiven, zapustil podjetje), datum neaktivnost od / do, šifra vzroka neaktivnosti, datum prenehanja, šifra vzroka prenehanja, izplačana jubilejna nagrada, delovno mesto, šifra , področje dela, vrsta dela, kolektivna pogodba, zahtevana stopnja izobrazbe, osnovna bruto plača, davčna olajšava, letna povprečna stopnja dohodnine, vrsta končane šole, naziv poklicne / strokovne izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, dopust, dopust po odločbi za leto, dopust iz preteklih let, koriščen dopust iz preteklih let, koriščen dopust, preostal dopust, podlaga zavarovanja, datum začetka zavarovanja, datum prenehanja zavarovanja, registrska številka prijave potrebe po delavcu, registrska številka, datum vstopa v PDPZ, datum izstopa iz PDPZ, znesek podjetja PDPZ, znesek delavca za PDPZ, prevoz: mesečna karta / primestni promet / št. km za pri- in odhod, bančni računi, ime banke, številka podružnice banke, številka TRR, delovna doba, usposobljenost in znanja, tip usposobljenosti, šifra usposobljenosti, od datuma do datuma, opis usposobljenosti, stopnja znanja jezika, šolanja, tip šolanja, tip usposobljenosti od datuma do datuma, opis, dodatna izobraževanja, zdravniški pregledi (datum, velja do datuma, inštitucija, strošek, zaključeno), izpiti iz varnosti pri delu (datum, velja do datuma, vrsta, opis, inštitucija, strošek, zaključeno) dokument delavca (tip dokumenta, številka dokumenta, velja od, velja do) sorodniki (šifra sorodnika, ime, priimek osebe, telesno/duševno prizadeta oseba, emšo, davčna številka sorodnika, datum rojstva, telefon, davčna olajšava DA/NE), zavarovanja (vrsta zavarovanja, opis, šifra sorodnika, tip zavarovanja, zavarovan sorodnik, zavarovalna premija, zavarovalna premija v breme delodajalca, datum začetka, datum veljavnosti), bolniška odsotnost (vrsta, vzrok odsotnosti, datum od, datum do, opis, % telesne okvare), invalidnost (vrsta, vzrok, datum od do, opis, % telesne okvare, delovni čas v urah),. Podatki o obračunanih plačah: za vse naštete podatke so na voljo podatki o obračunanih bruto in /oz. neto zneskih in količini (ure ali % ali dnevi), bolniška – do 30 dni, poškodbe izven dela, poškodbe pri delu, tudi refundacije, dopust – redni, izredni, študijski, očetovski, popoldansko delo, porodniška, prazniki, redno delo, dodatek za minulo delo, nedeljsko delo, dodatno pokojninsko zavarovanje – v breme podjetja, v breme delavca, razni bruto poračuni, stimulacije, bonitete – avto, zavarovanja, parkirni prostor, drugo; malica, prevoz, krediti in drugi odtegljaji, regres, davek na izplačane plače po posameznih razredih, osnova za prispevke, prispevki za socialno varnost na bruto plače, prispevki za socialno varnost iz bruto plač, osnova za dohodnino, akontacije dohodnine po razredih.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstevo zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imejo le pooblaščeni delavci finančno računovodskega sektorja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Register zavarovalnih zastopnikov in zastopnikov, ki opravljajo posle pod mentorstvom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 231. člen Zakona o zavarovalništvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalni zastopniki, ki imajo dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in zastopniki, ki dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja nimajo in opravljajo posle pod mentorstvom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe, na podlagi katere je z družbo urejeno pravno razmerje in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (ulica, hišna številka, kraj in pošta), začetek dela, šifra, ime in priimek mentorja, številka odločbe AZN, datum izdaje odločbe, šifra nadrejenega.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi v računalniškem sistemu, do podatkov pa lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka članov Kluba KD Plus

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika in pogodba med družbami ustanoviteljicami Kluba KD Plus.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo za pristop oziroma včlanitev v Klub KD Plus.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nudenje ugodnosti članom kluba za namene neposrednega trženja oziroma za obveščanje o promocijskih aktivnostih ter za namen, opredeljen v Pravilih kluba KD Plus.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po izstopu člana iz kluba, ob smiselnem upoštevanju splošnega zastaralnega roka v skladu s 355. členom OZ glede morebitnih terjatev članov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o članu: Ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne osebe, naslov za pošiljanje, poštna številka, kraj, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka, matična številka pravne osebe, ime kontaktne osebe za pravne osebe. Podatki o zakonitem zastopniku (pri mladoletnih in pravnih osebah): ime in priimek, naslov za pošiljanje, poštna številkaa, kraj, država, elektronski naslov, telefonska številka, GSM številka, faks, davčna številka. Podatki ali oseba pristopa kot komitent katere od družb ustanoviteljic Kluba KD plus ali ne.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe KD Group d.d., na podlagi sklenjene pogodbe pooblaščene osebe drugih družb ustanoviteljic Kluba KD Plus in uporabniki, ki do podatkov lahko dostopajo v skladu z ZVOP 1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. V računalniškem sistemu do podatkov lahko dostopajo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o pogodbenih tržnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev (pisna izjava).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podjemni sodelavci, zavarovalno zastopniške družbe, na podlagi pogodbe o zastopanju, in zaposleni pri njih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen oblikovanja, obdelave, analize baze in uporabe podatkov je za vodenje in usmerjanje procesov in za namen nadaljnjega razvoja, optimizacije poslovanja ter doseganje strategije Skupine KD Group.
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas trajanja pogodbenega razmerja z družbo KD Finančna točka (skupina KD Group) oziroma do preklica osebne privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: vrsta pogodbenega razmerja, veljavnost pogodbe od do, naziv ali firma (s.p., d.o.o.), registrirana dejavnost, sedež s.p., d.o.o., ime in priimek, spol, stalno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država), začasno prebivališče (ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, država), gsm številka, stacionarna številka, e-naslov, datum rojstva, kraj rojstva, najvišja stopnja pridobljene izobrazbe, naziv ustanove, kjer je pridobljena izobrazba, naziv poklicno/strokovne izobrazbe, delovne izkušnje, formalna izobraževalna pot, neformalna dodatna izobraževanja, znanje tujih jezikov, znanje računalniških programov, druga znanja, ki jih ima pogodbeni sodelavec, seznam bibliografije pogodbenika, navedba pomembnejših priznanj in štipendij, ki jih je prejel pogodbenik, hobiji, navedba glavnih značilnosti pogodbenika, navedba glavnih osebnih ciljev pogodbenika, drugi pomembni podatki, storitve skupine KD Group, ki jih pogodbenik koristi (zavarovanje pri družbi Adriatic-Slovenica d.d., zavarovanje pri družbi KD Življenje d.d., varčevanje v vzajemnih skladih Skupine KD, uporabnik storitev KD Banke d.d.)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v kadrovskem sektorju družbe KD Finančna točka, d.o.o., člani projektne skupine za prestrukturiranje in optimizacijo poslovanja KD Group d.d., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, v osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v elektronski in papirni obliki. Osebne podatke obdelujejo in imajo dostop do le teh, le poobšačene osebe upravljavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, dokumentacija, vezana na zbirko in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Zbirka podatkov o potencialnih strankah, ki želijo prejemati reklamni material

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci nagradnih iger, akcij, ki so se, s podpisom in oddajo anketnega lista/letaka, strinjali z uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen neposrednega trženja (pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in obveščanje).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, telefon/gsm, E-mail, spol, status (dijak/študent, zaposlen, brezposeln, upokojenec).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe KD Finančna točka, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu oz. osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se nahaja zbirka osebnih podatkov, računalniški program ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe, podrobnejši postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigamio
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam