Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Polona Pavlin Bohinc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Notarka Polona Pavlin Bohinc
Sedež ali naslov: Delavska cesta 24
Poštna številka: 4208
Kraj: Šenčur
Matična številka: 2340496000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o strankah

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 4/2006 – uradno prečiščeno besedilo) • Pravilnik o poslovanju notarja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki notarskih storitev- udeleženci pravnih poslov, njihovi pooblaščenci, zapisne priče in tolmači
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen
 • Rok hrambe (neobvezno): Notarske listine, oporoke, vpisniki in knjige, v katerih so navedeni osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek enolična identifikacija naslov stalnega prebivališča številka osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: • udeleženci pravnih poslov, • sodišča (za potrebe zemljiškoknjižnega postopka in izvršilnega postopka) Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski zapis, kolikor iz volje strank ali vsebine pravnega posla ne izhaja kaj drugega. Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnjega odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena veže tudi osebe, zaposlene pri notarju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v notarskih spisih, vpisnikih in knjigah, ki jih notar vodi v skladu z zakonom o notariatu in Pravilnikom o poslovanju notarja. Zavarovanje notarskega arhiva in s tem tudi osebnih podatkov strank je zakonsko urejeno. O tem govorita V. poglavje Zakona o notariatu, ki nosi naslov »Hramba listin in vodenje knjig« in VI. poglavje Pravilnika o poslovanju notarja. Celoten notarski arhiv je urejen tako, da ni izpostavljen vlagi in drugim okoliščinam, zaradi katerih bi se lahko uničil ali poškodoval. Tehnično lahko do podatkov v notarskem arhivu dostopajo samo notar in njegovi zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam