Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI ZAVOD FAGANELJ BUT MARIBOR
Sedež ali naslov: Gosposvetska cesta 41
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2302837000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o pregledanih pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi pacienti Zdravstvenega zavoda Faganelj But Maribor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zdravljenje bolnikov in povračilo stroškov zdravljenja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, EMŠO, spol, telefonska številka, številka zdravstvenega zavarovanja, izobrazba, poklic, datum stika, diagnoza, načrtovani stiki, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, načrt zdravljenja, socialna in družinska anamneza, podatki o osebnem zdravniku.
 • Uporabniki zbirke: Metka Faganelj But, dr. med., spec. psihiater, Olga Pleteršek medicinska sestra, zavarovalnice: Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, IVZ in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebne podatke hranimo v kartotekah, ki jih hranimo v kartotečnih omarah. Poleg tega podatke hranimo tudi v računalniku, ki je zaščiten z geslom. Navedene podatke hranimo v ordinaciji. Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci zavoda. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe Zdravstvenega zavoda Faganelj But, za potrebe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za potrebe Zavo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek , spol, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), državljanstvo, enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država), zakonski stan, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje), poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki za pokojninsko zavarovanje, datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice, delovna doba, zavarovalna doba, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, številka transakcijskega računa in naziv banke, podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi letnega dopusta, razporeditev na delovno mesto in količnik, določitev in evidenca o letnih dopustih, odsotnosti z dela, zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda), podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Zdravstveni zavod Faganelj But, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna z.v.d., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago ali osebno privolitev delavca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omaro. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete in zgoščenke, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdala direktorica zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam