Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DOM OB SAVINJI CELJE
Sedež ali naslov: Jurčičeva ulica 6
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5049571000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca osnovne medicinske dokumentacije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/00); - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 UPB-2); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Varovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentacija služi tudi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti bolnika. Ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, vzrok smrti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.
 • Uporabniki zbirke: varovanci; izvajalci zdravstvene dejavnosti; delavci v zdravstveni administraciji, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih DU upravljavca ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/06).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega razmerja; - datum izdaje delovnega dovoljenja; - datum izteka delovnega dovoljenja; - številka delovnega dovoljenja; - organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; - datum nastopa dela; - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; - poklic, ki ga opravlja delavec; - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; - število ur tedenskega rednega delovnega časa; - razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v kadrovski službi ter v računalniških bazah podatkov – kadrovska evidenca Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime; - datum rojstva, če oseba nima EMŠO; - kraj rojstva; - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; - enotna matična številka občana; - davčna številka, - državljanstvo; - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država); - izobrazba; - ali je delavec invalid; - kategorija invalidnosti; - ali je delavec delno upokojen; - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo; - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto plača za delo s polnim delovnim časom; - bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, - bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: - bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): - bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; - dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): - plača, - zaostalo izplačilo; - nadomestilo plače; - izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom; - regres za letni dopust; - jubilejna nagrada; - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; - solidarnostna pomoč; - odpravnina; - stroški izobraževanja delavcev, - - davki na izplačane plače; - ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo; - plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: - plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; - plačani prispevki za starševsko varstvo, - plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah ter v računalniških bazah podatkov v Domu ob Savinji Celje. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatke o številu ur; - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrsta opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela; - neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrsta nadomestila; - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila; - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; - število ur pri delih na delovnem mestu, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, ZPIZ ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah ter v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06, 113/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke stavkah: a) podatke o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca in PRS; - davčna številka delodajalca; - šifra dejavnosti delodajalca po SKD; - ime kolektivne pogodbe in šifra; - število zaposlenih; - šifra proračunskega porabnika. b) podatke o stavki: - število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno; - število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki; - število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki; - razlogi za stavko; - ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža); - trajanje stavke; - število izgubljenih delovnih dni; - ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec; - ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: - ime delodajalca, - naslov delodajalca, - matična številka delodajalca in PRS; - davčna številka delodajalca; - šifra dejavnosti delodajalca po SKD; - ime kolektivne pogodbe in šifra; - število zaposlenih; - šifra proračunskega porabnika. b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: - ime sindikalne organizacije; - naslov sindikalne organizacije; - število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: - vrsta delovnega spora; - razlogi za delovni spor, - ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Statistični urad RS ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih pisarniških omarah ter računalniški bazi podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS-stari št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS št. 13/93, 66/93 in 65/00-ZZPPZ), 16. člen.; Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, ZZZS, Inšpektorat RS za delo; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih vodotesnih in ognjevarnih omarah v prostorih kadrovske službe ter v računalniških bazah podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca finančno-računovodske dokumentacije.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o ra
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji, uporabniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sestava in obdelava računovodsko finančnih listin, seznamov, poročil.
 • Rok hrambe (neobvezno): V skladu z Zakonom o računovodstvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/06).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije zavoda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca, poslovni partnerji in uporabniki storitev, Ministrstvo za finance RS, Ministrstvo za zdravje RS, občine ustanoviteljice, ZZZS, AJPES, Računsko sodišče RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah DU ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o obrambi (Ur. l. RS, št. 103/04 UPB-1); Uredba o kriterijih za razporejanje državljanov (Ur. l. RS, št. 80/04); Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporejanje uslužbencev na delovna mesta po vojno organizacijski shemi.
 • Rok hrambe (neobvezno): V času razporeditve na delovno dolžnost s področja obrambe, zaščite in varnosti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov prebivališča, delovno mesto, telefonska številka (doma, služba).
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Maribor vodstvo zavoda; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v prostorih DU ter v računalniških bazah podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca razporejenih pripadnikov civilne zaščite.

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni upravljavca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Razporejanje uslužbencev v enote civilne zaščite zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): V času razporeditve v enoto CZ.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, rojstni podatki, naslov prebivališča, telefonska številka (doma, služba) delovno mesto, izobrazba, poklic.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR , drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v prostorih ter v računalniški bazi podatkov upravljavca. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 17.12.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/06).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam