Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: CONTRAST d.o.o.
Sedež ali naslov: Nad izviri 8
Poštna številka: 2204
Kraj: Miklavž na Dravskem polju
Matična številka: 5410215000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali opravljajo delo za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu: osebno ime; EMŠO; kraj rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime drugega delodajalca; matična številka in naslov drugega delodajalca. -Podatki o številu ur: skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnm časom; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca; neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev; neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa; mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih. -Dopust: število dni dopusta; število izkoriščenih dni; število dni dopusta iz preteklega leta.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje RS; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve; Statistični urad RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi; Izvajanje pogodb za opravljanje dela na kakršnikoli drugi pravni podlagi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu: osebno ime; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu; ime in naslov drugega delodajalca ter matična številka podjetja, kjer delavec opravlja dopolnilno delo. -Podatki o delovnem dovoljenju (za tujce): vrsta delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje; datum izteka delovnega dovoljenja. -Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitive pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe za določen čas; poklic, ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj kjer delavec opravlja delo; ali je pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. -Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposltivi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje RS; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; obračun stroškov; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; EMŠO; kraj rojstva; država rojstva; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega oz. začasnega prebivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; ali delavec opravlja dopolnilno delo; naslov drugega delodajalca; matična številka drugega delodajalca; številka transakcijskega računa; telefonska številka; določitev dopusta; družinski člani; podatki iz določenih listin: osebn izkaznica, zdravstvena izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list. -Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec; bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); bruto nadomestila plač; zaostala izplačila in nadomestila plač; izredna izplačila. -Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni delovni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljo pokojninsko zavarovanje; solidarna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela. -Podtki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznika: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje. -Dodatni podatki: krediti (ševilka pogodbe; datum podgodbe; vrsta odtegljaja; tip kredita; znesek obroka; višina kredita; število obrokov; status olajšave pri dohodnini); vzdrževani družinski člani (priimek in ime; datum rojstva; davčna številka; šifra sorodstva).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obelovalec osebnih podatkov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS; Zavod za zdravstveno zavarovanje RS; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosillci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu; vodenje evidenc po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu: ime in priimek; EMŠO; davčna številka; kraj, občina, država rojstva; stalno oz. začasno prebivališče; kraj dela; poklic; šolska izobrazba; strokovna usposobljenost; delovne naloge; delovni čas (v urah na teden); zavarovalna doba; dejavnost podjetja (šifra). -Podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podalaga zavarovanja. -Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba; kje se je zgodila nesreča; število poškodovanih oseb; koliko oseb je izgubilo življenje; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varovalnih sredstev (ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev,;ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; ali so bili izvedeni spološni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; drugi uporabniki v skladu z Zkonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI ZA VARNO DELO IN VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu; Zakon o varstvu pred požarom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva; naslov stalnega prebivališča. -Podatki o usposabljanju: delovno mesto; datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja; datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; izvajalci usposabljanja; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnkikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O KUPCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti; knjiženje računov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; dejavnost; naslov; davčna številka; kraj prebivališča; transakcijski račun; telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca; pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov; davčna uprava RS; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s sistemom gesel za identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Nosilci podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, so izven delovnega časa varovani tako, da so omare in pisalne mize z nosilci podatkov zaklenjena, računalnik in druga strojna oprema pa izklopljena in fizično oz. programsko zaklenjena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam