Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TEHNOMONT d.o.o.
Sedež ali naslov: Maribor, Razlagova ulica 11
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1851942000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni!e v podjetju TEHNOMONT d.o.o., ki so se poškodovali na delovnem mestu, oz. pri opravljanju dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, nalov začasnega prebivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba; podatki o poškodbi: datum in ura poškodbe, dan v tednu, kraj poškodbe, vzrok, natančnejpi opis poškodbe, poškodovani del telesa, ali je poškodba smrtna, predvideni čas zdravljenja, delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je poškodoval, koliko ur je tisti dan delal preden se je poškodoval, koliko oseb je bilo poškodovanih, stopnja ogroženosti na delovnem mestu, uporaba varsnotnih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3, odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni/e v podjetju TEHNOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcisjekga nadzorstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, število nadur, neopravljene ure (za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila), neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statuta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaj zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno- v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omare. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov so določeni v pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni/e v podjetju TEHNOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o stavkah: naziv, naslov delodajalca, matična številka, šifra dejavnosti, davčna številka delodajalca, šifra proračunskega uporabnika, ime organizatorja stavke, število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, druge morebitne oblike reševanja sporov, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jo je delodajalec utrpel, ocena rezultatov stavke, podatki o arbitraži delovnih sporih (ime, naslov delodajalca, matićna številka, davčna številka, šifra dejavnosti... ter podatki o arbitražah delovnih sporih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O PLAČAH IN STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju TEHNOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična razsikovanja, za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, za potrebe DURSa ter potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega prebivališča, številka TRR; podatki o plačah, nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačila v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zapolsitvi, izredno izplačilo, bruto izplačila na osnovi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača , zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila-namenjena socilani varnosti delavcev, plačila namenjena prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznika, prispevki v breme delodajalca, izplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko in ivalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, DURS, na podlagi izrecne zahteve ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaj, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omere. Postopki in ukrepi za varovanje podatkov s določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O ŠTUDENTIH, NAPOTENIH NA DELO V PODJETJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti/ke, ki opravljajo delo v podjetju TEHNOMONT d.o.o., na podlagi študentske napotnice, oz. pogodbe med študentskim servisom in podjetjem TEHNOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o študentu/ki: ime, priimek, datum rojstva, osebni račun, šola/fakulteta, letnik, datum, iztek statusa, številka osebnega dokumenta, članska številka; podatki o delu: vrsta dela, pričetek dela, konec dela, številka napotnice, število opravljenih ur v posameznem mesecu, urnina-urna postavka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod RS za zaposlovanje, študenstki servis , na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omare. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podtaki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o varsnosti in zdravja pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni/e v podjetju TEHNOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialenga zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega prebivališča, številka osebnega dokumenta, kraj, datum izdaje dokumenta, veljavnost, številka kartice zdravstvenega zavarovanja, telefosnka številka; podatki o delovnem dovoljenju tujca: vrsta del.dov., datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; podatki o sklenjeni pogodbi: datum sklenitve, datum nastopa dela, delovne naloge, delovni čas- število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj opravljanja dela, zavarovalna doba, zapolsitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, kategorija invalidnosti, dopolnilno delo, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, matična številka tega delodajalca, kraj opravljanja dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca; podatki o opravljenem zdravniškem pregledu: datum, kraj opravljanja, rezulttai pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, DURS, Inšpektorat za delo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je zavarovana z geslom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se zaklepa v kovinske omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam