Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: NANOMONT d.o.o.
Sedež ali naslov: Maribor, Razlagova ulica 11
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 2351404000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ŠTUDENTIH, NAPOTENIH NA DELO V PODJETJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti/ke, ki opravljajo delo za podjetje NANOMONT d.o.o., na osnovi študentskih napotnic, oz. pogodbe med študenstkim servisom in podjetjem NANOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerege se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcijskega nadzorstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek študenta/ke, datum rojstva, osebni račun, šola/fakulteta, letnik, datum pričetka dela, datum izteka statusa, številka osebnega dokumenta, članska številka; podatki o delu: vrsta dela, pričetek, konec dela, številka napotnice, število opravljenem ur (za posamezni mesec), urnina-urna postavka.
 • Uporabniki zbirke: poobalščeni delavci upravljalca, zavod RS za zaposlovanje, študenstki servisi, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah in se izven delovenga časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika na podlagi 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju NANOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanje, za potrebe DURSa, ter potrebe inšpekcijskega nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega prebivališča, številka TRR,; podatki o plačah, nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, bruto plača za polni delovni čas oz. skrajšan delovni čas, bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila, ki bremenijo delodajalca, izplačila v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi, izredno izplačilo, bruto izplačila na osnovi delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača, plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; podatki o drugih stroških dela: povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila-namenjena socialni varnosti delavcev, plačila namenjena prostovoljnem pokojninskem zavarovanju, solidarnsotna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznika: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, prispevki v breme zavarovanca, plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojnisko in invalidsko zavarovanje RS, DURS, na podlagi izrecne zahteve ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih zbirk podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, kakor tudi vsa ostala dokumentacija, vezana na zbirko o stroških dela, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe NANOMONT d.o.o. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju NANOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za statistična raziskovanja, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, za potrebe inšpekcijekga nadzorstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o stavkah: naziv, naslov delodajalca, matična številka PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti iz PRS, šifra proračunskega uporabnika, ime organizatorja stavke, število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, druge morebitne oblike reševanja sporov, trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jo je delodajalec utpel, ocena rezultatov stavke, podatki o arbitražnih delovnih sporih (naziv, naslov delodajalca, matična številka, davčna številka, šifra dejavnosti,...) ter podatki o arbitražah delovnih sporov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrosvke službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika na podlagi 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju NANOMONT d.o.o., ki so se poškodovali pri delu, oz. na delovnem mestu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba; podatki o poškodbah: datum in ura poškodbe, dan v tednu, kraj poškodbe, vzrok poškodbe, natančnejši opis poškodbe, poškodovani del telesa, podatek, ali je poškodba smrtna, predvideni čas zdravljenja, delo, ki ga je delavec opravljal ob poškodbi, koliko ur je tisti dan delal preden se je poškodoval, koliko oseb je bilo poškodovanih, stopnja ogroženosti na delovnem mestu, uporaba varnostnih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju NANOMONT d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična raziskovanja, uveljavljanje pravic iz naslova socialnega zavarovanja in socialnega varstva, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za potrebe inšpekcijskega nadzorstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, varovanih v zbirki osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, število nadur, neopravljene ure (za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila), neopravljene ure, za katere se sprejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako statuta
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninnsko in invalidsko zavarovanje RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahajajo nosilci osebnih podatkov, kakor rudi vsa ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe družbe NANOMONT d.o.o. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju NANOMONT d.o.o., ki so se poškodovali na delu, oz. delovnem mestu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za uveljavljanje pravic iz naslova socialnega varstva in socialnega zavarovanja, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo podatki, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu/ki: ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, naslov stalnega, začasnega prebivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba; podatki o poškodbi: datum in ura poškodbe, dan v tednu, kraj, vzrok, natančnejši opis, poškodovani del telesa, podatek ali je poškodba smrtna, predvideni čas zdravljenja, delo, ki ga je delavec opravljal preden se je poškodoval, koliko ur je tisti dan delal preden se je poškodoval, koliko oseb je bilo poškodovanih, stopnja ogroženosti na delovnem mestu, uporaba varnostnih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci/ke upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Inšpektorat za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zaklepa se tudi v času, ko v prostoru, v katerem se navedena dokumentacija nahaja, ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno-v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, iz dne 03.01.2008.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam