Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADO Beltinci
Sedež ali naslov: cvetno naselje 6
Poštna številka: 9231
Kraj: Beltinci
Matična številka: 2268710000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 27. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov in 4. člena Pravilnika o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): pet let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delavno mesto, delovni čas (ur tedensko),zavarovalna doba,oblika delovnega razmerja ( za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca,pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca ( šifra)
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,Drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni upravljalca. Prostori se izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklepaj. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v ADO
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca inpotrebe statističnih analiz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ima in priimek,EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delavno mesto, delovno mesto, delavni čas ( tedensko),zavarovalna doba,podatki o delovnem času( s polnim ali krajšim del.časom),skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delovne organizacije,nadomestila plače v breme ZZZS; ure letnega dopusta, ure na dan praznikov in ob nedeljah, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure za čas porodniškega ali starševskega dopusta, ure daljšega delovnega časa od polnega delovnega šasa-podatki o plačah, izplačane plače, nadurno delo,solidarnostne pomoči, jubilejne nagrade,drugo, regres.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.Tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov pravno podlago, osebno privolitev posameznika ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško, ter se hrani v ognjevarni in zaklenjeni omari. Računalniški podatki so dostopni upravljalcu s šifro. Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov so izven delovnega časa in ko v njih ni zaposlenih zaklenjeni. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal ADO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabnikov zdravstvene nege na domu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvene nege na domu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Ime in priimek, EMŠO,spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov ( kraj, občina), izobrazba, socialni status, podlaga zavarovanja, anamneza zdravstvene nege ob prvem obisku; datum priznanja pravice, datum prenehanja pravice, storitve zdravstvene nege, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se izven delovnega časa in ko v njej ni zaposlenih zaklepajo. Zbirka se vodi ročno in računalniško. Dostop imajo le pooblaščene osebe , podatki so varovani s šifro, ročno vodeni pa so zbrani v mapi in shranjeni v zaklenjeni in ognjevarni kovinski omari.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel ADO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah na delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali na delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe delodajalca in za potrebe statističnih analiz.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni podatki, EMŠO, spol,davčna številka,kraj rojstva, stalno bivališče, začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba,strokovna usposobljenost, delavno mesto,delovni čas (v urah/teden), zavarovalna doba; podatki o poškodovanem delavcu,delo ki ga je opravljal ob nezgodi, ko0liko ur je delal tistega dne,ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat,narava poškodbe, poškodovani del telesa,ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, datum, dan v tednu,doba dneva,kraj nezgode,naredni poti do dtanovanja in kraja dela,na službenem potovanju, koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveno ustanovo. Ali se je nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče in vzrok nesreče,ali je bilo ugotovljeno da je delavec na delovnem mestu ogrožen. Uporaba osebnih varstvenih ukrepov,ali je bila odrejena uporaba varstvenega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana v zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo,zaklepajo pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenega. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki so shranjeni v kovinski in ognjevarni in zaklenjeni omari. Postopki in ukrei za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku v varovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejela ADO.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam