Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EGP Embalažno grafično podjetje d.d.
Sedež ali naslov: Kidričeva cesta 82
Poštna številka: 4220
Kraj: Škofja Loka
Matična številka: 5156963000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE O DELAVCIH IN NEKDANJIH DELAVCIH TER NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): – Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) – Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l.RS št. 40/2006) – Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št.117/2006) – Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, družinski člani delavcev, nekdanji delavci (tudi upokojenci), dijaki in študenti na praksi in/ali začasnem delu, »najeti« delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: – urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, – urejanje pravic in obveznosti iz socialnega zavarovanja in socialnega varstva, – statistično spremljanje in raziskovanje – potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Evidenca se začne voditi z dnem, ko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi oz. nastopi delo. Evidenca se preneha voditi z dnem, ko delavec preneha z delom oz. mu preneha pogodba o zaposlitvi. Dokumenti s poda
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delavcu: šifra zaposlenega, osebno ime (ime, priimek, priimek ob rojstvu), očetovo ime, spol, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, občina rojstva, država rojstva, narodnost, državljanstvo, zakonski stan, naslov stalnega, začasnega in /ali dejanskega bivališča: kraj, ulica, hišna številka, krajevna skupnost, občina bivališča, poštna številka, država; izobrazba: stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne izobrazbe, končana šola in leto zaključka šolanja, dejanska kvalifikacija, dejanski poklic, stopnja strokovne usposobljenosti, štipendija družbe med šolanjem, število let štipendiranja, izobraževanje ob delu: naziv in naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, smer, letnik, stroški šolanja, kopije spričeval, pogodba o izobraževanju, funkcionalno usposabljanje, zaposlitev: datum pogodbe o zaposlitvi, začetek dela, določen čas do datuma, poskusno delo, rang zaposlenega, razred zaposlenega, rezidenti, delovno razmerje, št. mesecev določenega časa, razlogi za določen čas, vrsta del, podatki o drugem delodajalcu, pri katerem je delavec tudi zaposlen (dopolnilno delo), suspenz pogodbe o zaposlitvi (razlog, čas), datum prve sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlogi prenehanja delovnega razmerja, način prenehanja del.razmerja, podatki o delovnem dovoljenju delavca (za tujce) delovno mesto: naziv, šifra, organizacijska enota, staro delovno mesto izraba delovnega časa: tip delovnega časa, ure na dan, ure na teden ,vrsta izmenskega dela, ure nadurnega dela, ure, za katere se/se ne prejema nadomestilo plače z oznako vrste nadomestila v breme EGP ali drugih organizacij podatki o osebnih dokumentih: osebna izkaznica (številka, izdajatelj, datum in kraj izdaje), banka in številka osebnega bančnega računa invalidnost: številka odločbe, datum nastanka, vzrok, kategorija, vrsta invalidnosti, omejitve, delna upokojitev, datum delne upokojitve status (aktiven, nekdanji), delovna knjižica: registrska številka, izdajatelj, datum izdaje, delovna doba: delovna doba pred vstopom, delovna doba v EGP –neprekinjeno, delovna doba v EGP-prekinjena, skupna delovna doba v EGP, skupna delovna doba, dokupljena delovna doba, delovna doba v tujini, pokojninska doba na zavodu, datum predvidene upokojitve, plača: davčna številka, davčna izpostava, plačilni razred, koeficient plačilnega razreda, bruto plača, bruto nadomestila plače, neto plača in/ali neto nadomestila plače, napredovanje, delovna uspešnost, dodatki, stimulacije, posebne nagrade, drugi stroški dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), stroški izobraževanja, % davčne olajšave, sindikalna članarina (naziv sindikata, številka bančnega računa sindikata) , samoprispevek, davki na izplačane plače, podatki o prispevkih za socialno varnost (prispevki iz obveznega zavarovanja, plačila za nezgodno zavarovanje, znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija PDPZ odtegljaji: šifra prejemnika plačila, prednostni red, vrsta odtegljaja, šifra dokumenta, saldo odplačila ali število obrokov, znesek obroka, prostovoljno zdravstveno zavarovanje: datum začetka in zaključka zavarovanja, zavarovalnica, za družinske člane tudi priimek in ime ter EMŠO, družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, naslov, sorodstveno razmerje, EMŠO, davčna številka za davčno olajšavo, obvezno zdravstveno zavarovani po delavcu, drugi podatki: zgodovina sprememb razporeditev delavca, e-mail intranet, e-mail internet, št. telefona, pohvale, zaščitna sredstva, sredstva družbe v uporabi (npr. službeni GSM, prenosni računalnik, osebno vozilo), št. dni dopusta, št. dni izrabljenega dopusta.
 • Uporabniki zbirke: – pooblaščeni delavci družbe – direktor, vodja splošno kadrovskih zadev – vodje posameznih procesov za zaposlene v tem procesu – drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (npr. vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige – tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica ipd.) se hranijo v osebnih mapah v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov so v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. KATALOG PODATKOV O OSEBAH, KI IMAJO SKLENJENO PODJEMNO ALI AVTORSKO POGODBO

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006) - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 140/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki imajo sklenjeno podjemno ali avtorsko pogodbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za urejanje pogodbenega razmerja - obračun dohodnine - za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, davčna številka, davčna izpostava, naslov stalnega bivališča, banka in osebni bančni račun
 • Uporabniki zbirke: poslovna sekretarka, vodja spl.kadr.zadev, direktor, knjigovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni delavcev. Računalniška oprema je povezana v mrežo. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, so varovane s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (npr. pogodba ipd.) se hranijo v posebnih mapah v kovinskih ognjavarnih omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov so v zaklenjenih omarah. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE DELAVCEV ZA POTREBE CIVILNE ZAŠČITE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 51/06) s podzakonskimi akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - priprava načrta in izvedba nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah -statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj in občina rojstva, stalno in začasno prebivališče, telefon doma in v službi, stopnja šolske izobrazbe, poklic, delovno mesto, številka in datum izdaje osebne izkaznice, funkcija v CZ
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - poverjenik CZ - Ministrstvo za obrambo - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v računalniku, ki je varovan z geslom, dokumenti pa v ognjavarni omari v pisarni, ki se izven delovnega časa zaklepa in je tudi tehnično varovana. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O IZOBRAŽEVANJU, USPOSABLJANJU IN PREVERJANJU ZNANJA IZ VARNOSTI PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/2001) s podzakonskimi akti Zakon o varstvu pred požarom, uradno prečiščeno besedilo (Ur.l.RS, št, 3/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja - dokazilo o opravljenem izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja - za nadaljnje izvajanje usposabljanja v predpisanih rokih
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Inšpektorat za delo - Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov o izobraževanju, usposabljanju in preverjanju znanja iz varnosti pri delu in požarne varnosti, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca se vodi ročno in računalniško. Računalnik je varovan z geslom. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE O OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) s podzakonskimi akti - Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ-UPB3, uradno pre
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ter varnosti in zdravja pri delu - urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva in pokojninsko invalidskega zavarovanja - statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, datum in kraj rojstva, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, zdravstvena sposobnost oz. omejitve za delo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - zdravstveni zavodi oziroma zdravniki, ki so opravili zdravstveni pregled - ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenca se vodi ročno in računalniško. Računalnik je varovan z geslom Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l.RS, št. 40/06) - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01) s podzakonskimi akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali na delu ali na poti na delo oz. z dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz posledic poškodbe urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega ali začasnega ali dejanskega prebivališča, datum rojstva, spol, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost za delo, delovno mesto, delovni čas (v urah / dnevih na teden), koliko časa je opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, število delovnih ur oziroma dni odsotnosti zaradi poškodbe, podatki o neposrednem vodji, podatki o očividcu, opis poškodbe (datum, opis, vzrok, posledice)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - strokovni delavec za varnost pri delu, vodja spl.kadr.zadev - ZZZRS in ZPIZ - Inšpektorat za delo - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v zaklenjenih omarah. Evidenčna knjiga zbira podatkov se vodi ročno in je tudi shranjena v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko podatkov o poškodbah pri delu, so izven delovnega časa zaklenjeni. Vsi prostori, vhod v zgradbe ter hodniki so tudi izven delovnega časa fizično in tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG EVIDENCE O KUPCIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03,18/04, 47/06, 9/07 in 18/07 ) - Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06, 33/07 in 45/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci, ki so odkupili stanovanje od družbe - druge osebe, ki so odkupile stanovanje od družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obračunavanje mesečnih anuitet v primeru obročnega nakupa - izvajanje obveznosti zaradi spremembe lastništva
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime kupca oz. kupcev, naslov bivališča, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, vodja spl.kadr. zadev - Stanovanjski sklad RS - Odškodninski sklad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Prostori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. KATALOG EVIDENCE O PREJEMNIKIH STANOVANJSKIH POSOJIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 69/03,18/04, 47/06, 9/07 in 18/07 ) - Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06, 33/07 in 45/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prejemniki stanovanjskih posojil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz posojilne pogodbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še 5 let po prenehanju veljavnosti posojilne pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, naslov bivališča, znesek posojila
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, vodja spl.kadr.zadev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (pogodba ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so hranjeni v računalnikih in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Postori so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. KATALOG EVIDENCE O ŠTIPENDISTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS št. 40/06) - Zakon o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06, 33/07 in 45/07) - Zakon o državni statistiki (Ur.l.RS št, 45/95 in 9/01) - osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o štipendiranju - statistična raziskovanja - potrdilo za dohodnino
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let po izteku pogodbe o štipendiranju.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, banka, osebni bančni račun, datum sklenitve pogodbe o štipendiranju, naziv šole, vrsta izobraževalnega programa, smer šolanja, letnik šolanja, zadnja dokončana šola, podatki o opravljenih izpitih, kopije spričeval, višina štipendije in nadomestila za prevoz, potrdilo o vpisu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod RS za zaposlovanje - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (vloga za štipendijo, potrdilo o šolanju in uspehu), ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniški sistem ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Prostori v zgradbo so izven delovnega časa tehnično varovani. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v osebnem računalniku računovodje in vodje splošno kadrovskih zadev, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. KATALOG EVIDENCE O DELNIČARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94, 1/96, 30/98, 72/98 in 101/99) - Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, uradno prečiščeno besedilo ZNVP-UPB1 (Ur. l. RS, št. 2/07) - Pogodba o vo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izplačilo dividend - obveščanje delničarjev
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega prebivališča, državljanstvo, število delnic (davčna številka, banka in osebni bančni račun)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, direktor, vodja spl.kadr.zadev - KDD in njeni člani
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Računalniška oprema je povezana v mrežo, vendar je zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, varovana s sistemom gesel za avtorizacijo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko (davčne številke in bančni računi delničarjev), so zaklenjeni v omarah. Prostori v zgradbo so izven delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. KATALOG VIDEOPOSNETKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 67/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, poslovni partnerji, obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - varovanje zaposlenih in premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 30 dni.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika) brez glasu in generalij, datum in čas vstopa oz.izstopa
 • Uporabniki zbirke: vodja VEE, poslovna sekretarka, vodja spl.kadr.zadev pooblaščeni delavci podjetja za varovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se le ti hranijo na računalniku, ki je zaščiten z geslom; računalnik se nahaja v ves čas zaklenjenem prostoru. Prostor je izven rednega delovnega časa tehnično varovan. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. KATALOG EVIDENCE O POSLOVNIH PARTNERJIH –FIZIČNIH OSEBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 67/07) - Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01, 31/04, 28/06, 29/07 in 40/07) - Zakon o DDV (Uradni list št.117/06) s podzakonskimi akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: poslovni partnerji – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - izdaja računa - plačilo računa - obračun DDV
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, znesek
 • Uporabniki zbirke: komercialisti, poslovna sekretarka, vodja komerciale, vodja financ, računovodja, knjigovodja, vodja logistike, pomočnik vodje logistike
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija (npr. naročila, pogodbe ipd.), vezana na zbirko podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni. Podatki so hranjeni v računalnikih, varovanih s sistemom gesel za avtorizacijo in omarah. Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v omarah. Prostori so izven rednega delovnega časa tehnično varovani. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. KATALOG PODATKOV O KANDIDATIH V OBRAVNAVI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št.86/04 in 67/07) - Osebna privolitev kandidata
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za objavljena delovna mesta oz. za delo pri upravljavcu zbirke podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - aktivnosti v zvezi s selekcijo kandidatov
 • Rok hrambe (neobvezno): do zaključenega postopka izbora oz. v dogovoru s kandidatom še 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika po 36. členu ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum, kraj, občina in država rojstva, spol, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega/začasnega bivališča, poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, prejšnje zaposlitve in delovne izkušnje, zdravstvene omejitve, invalidnost, datum zadnjega zdravniškega pregleda. Splošni podatki iz zaposlitvenega intervjuja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v obliki listin v zaklenjeni omari. Prostor, v katerem se nahaja omara, se izven delovnega časa zaklepa , zaklepa pa se tudi v času, ko v njem ni zaposlenih. Prostor je izven delovnega časa tehnično varovan. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam