Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EOS, ZORA VADNJAL GRUDEN, DR.MED., ZASEBNA AMBULANTA MEDICINE DELA, PROMETA IN
Sedež ali naslov: STARA CESTA 016
Poštna številka: 4000
Kraj: KRANJ
Matična številka: 1851977000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; b) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,  način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - pogodbeni računovodski servis - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za finance RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi delno računalniško, delno ročno. Računalniški del se hrani v računovodskem servisu in je zaščiten z gesli. Del ki se vodi ročno - v personalnih mapah se hrani prostorih pogodbenega računovodskega servisa in v pisarni podjetja. Na obeh lokacijah se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe oz. pogodbenega računovodskega servisa.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela zaposlenega delavca.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure c) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: • ure letnega dopusta, • ure počitka ob praznikih, • ure odsotnosti z nadomestilom plače, • ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, • ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, • drugo č) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: • ure začasne nezmožnosti za delo, • ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom e) neopravljene ure brez nadomestila plače f) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: a) izplačane plače: • za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, • za nadurno delo b)plače iz dobička c)neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č)nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d)nadomestila neto plače v breme drugih e)neto plače iz dobička f)prejemki delavca: • za solidarnostno pomoč, • odpravnino, • jubilejne nagrade, • regres, • drugo g) številka transakcijskega računa h) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca
 • Uporabniki zbirke: - pogodbeni računovodski servis - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za finance RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi delno računalniško, delno ročno. Računalniški del je zaščiten z gesli, del ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Tekoče evidence se hranijo v računovodskem servisu, iz preteklih let pa v arhivu družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih in otrocih zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o dohodnini, zavarovalne police
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje obračuna plače zaposlenega in poročanje Davčni upravi Republike Slovenije in sklepanje zavarovalnih polic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – ime in priimek – leto rojstva, – davčna številka, – zavarovalna vsota
 • Uporabniki zbirke: - pogodbeni računovodski servis - zaposleni v podjetju, po pooblastilu pooblastil direktor podjetja - Ministrstvo za finance RS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisarna podjetja, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se izven delovnega časa hrani v omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zunanjih sodelavcih (po avtorski pogodbi, po pogodbi o delu, po pogodbi o poslovodenju)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ (Ur.l. RS, št. 40/2006), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) (Ur.l. RS, št. 21/95).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci (po avtorski pogodbi, pogodbi o poslovodenju,…) podjetja EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje avtorske oz. druge pogodbe, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: - pogodbeni računovodski servis - zaposleni v podjetju, po pooblastilu pooblastil direktor podjetja - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,- Davčna uprava Republike Slovenije -na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov se vodi delno računalniško, delno ročno. Računalniški del se hrani v računovodskem servisu in je zaščiten z gesli. Ročni del evidence se hrani na sedežu podjetja in v računovodskem servisu. Vsi dokumenti se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/ (Ur.l. RS, št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje delovne uspešnosti in prisotnosti zaposlenih,načrtovanje dela
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • rojstni podatki, • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, • izobrazba, • poklic, • standardna klasifikacija poklicev, • delovno mesto, • čas zaposlitve, • zadnji preventivni zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: Ni drugih uporabnikov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi delno računalniško, delno ročno. Računalniški del je zaščiten z gesli in se nahaja v računovodskem servisu, del ki se vodi ročno - v personalnih mapah, se nahaja v pisarni podjetja in v pisarni računovodskega servisa. Na obeh lokacijah se izven delovnega časa zaklepa v omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca medicinske dokumentacije o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list Republike Slovenije št. 6/99, ZVZD), Pravilnika o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS št. 87/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe zaposlene pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih, osebe pred prvo zaposlitvijo na delovno mesto, vozniki in športniki, ki opravijo prevetivni zdravstveni pregled pri Zori Vadnjal Gruden, dr.med,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotovitev ocene izpolnjevanja zdravstvenih zahtev in izdaja zdravniškega spričevala iz področju medicine dela in športa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, • EMŠO, • rojstni podatki, • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, • izobrazba, • poklic, • standardna klasifikacija poklicev, • delovno mesto, • čas zaposlitve, • zadnji preventivni zdravstveni pregled.
 • Uporabniki zbirke: - zdravstveno osebje zaposleno v družbi, - ostali izvajalci zdravstvene dejavnosti (Zdravstveni dom Idrija, Psihiatrična bolnišnica Idrija) - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Medicinska dokumentacija je shranjena v zaklenjeni kovinski kartotečni omari, v zaklenjenem prostoru, ki se nahaja v ordinaciji. Vstop v ordinacijo je nezaposlenim prepovedan, če v njej ni nobenega izmed zaposlenih. Izven delovnega časa je ordinacija zaklenjena. Del podatkov je shranjen računalniški bazi podatkov izvajalca zdravstvene dejavnosti, dostop do baze je mogoč samo z geslo. Računalnik se nahaja v ambulanti, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varno delo in varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01), Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom ter urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime; • datum in kraj rojstva; • stalno in začasno prebivališče; • izobrazba; • zaposlitev; • vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pri delu in pred požarom; • vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • izvajalci usposabljanja • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v registru, ki se nahaja v omari v pisarni podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebno ime; • datum in kraj rojstva; • stalno in začasno prebivališče; • izobrazba; • delovno mesto; • napotnica oz. Zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; • datum zadnjega pregleda; • podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • pooblaščeni zdravnik družbe, • Zavod za zdravstveno zavarovanje, • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v registru, ki se nahaja v omari v pisarni podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca oseb, ki delajo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije (študenti, dijaki)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Napotnica izdana iz strani pooblaščena organizacije, ki je s pogodbo o koncesiji pooblaščena za opravljanje strokovnih nalog posredovanja dela, ki vključujejo tudi posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki, ki opravljajo dela v podjetju EOS, Zora Vadnjal Gruden, dr.med., d.o.o., na podlagi napotnice pooblaščene organizacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dela študentov in dijakov ter uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz te pogodbe ter za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (10 let po poteku davčnega leta).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. ime in priimek, 2. datum in kraj rojstva, 3. stalno prebivališče, 4. vrsta dela, 5. urna postavka, 6. šola, 7. izobrazba, 8. druga znanja, delovne izkušnje, 9. dokazilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega dela, 10. drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: • zaposleni v podjetju, po pooblastilu direktorja podjetja • Študentski servis, ki je izdal napotnico, • pogodbeni računovodski servis • na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Študentske napotnice se hranijo v registru, ki se nahaja v omari v pisarni podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 1.1.2007 izdala direktorica družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam