Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA
Sedež ali naslov: KARDOŠEVA ULICA 2
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5948193000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih in pogodbenih sodelavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1., 13. in 14. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006, z dne 14.4.2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v delovnem razmerju v Razvojnem centru Murska Sobota, praktikanti na praksi, zaposleni preko Študentskega servisa ali Mladinskega servisa, člani Upravnega odbora, zaposleni preko avtorske ali podjemne pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: (osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država; naslov začasnega prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države, država; izobrazba (ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: (datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Razvojnem centru Murska Sobota, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Statistični urad RS, Davčna uprava RS in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebni podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Razvojnega centra Murska Sobota.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 14. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ, št. 17/90)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime delavca; matična številka; kraj rojstva; stalno prebivališče in naslov: kraj dela; poklic; šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma nalog; dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja; delovni čas delavca – v urah; zavarovalno dobo do zaposlitve v organizaciji ali pri delodajalcu; - dejavnost delodajalca - podatki o poškodovanem delavcu (delo, ki ga opravlja delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu, koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, naravo poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Razvojnem centru Murska Sobota in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebni podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov Razvojnega centra Murska Sobota.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Razvojnem centru Murska Sobota.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo in obdelujejo za potrebe izplačil plač zaposlenim.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: (osebno ime; datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča: ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra države, država; izobrazba (ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca,pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in drugi prejemki; - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu z kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu z kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo pri drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače); bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila) – plača, zaostalo izplačilo,, nadomestilo plače, izredno izplačilo - podatki o drugih stroških dela: Povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače in ostali stroški dela. - podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v Razvojnem centru Murska Sobota, finančnik za obračun plač in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so vodeni računalniško ter shranjeni še v pisni obliki. Računalniški podatki so zavarovani z vstopnim geslom v računalniški sistem ter geslom v aplikativni program za plače. Podatki so hranjeni v pisni obliki v železnih protipožarnih blagajnah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam