Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZGODOVINSKI ARHIV NA PTUJU
Sedež ali naslov: MUZEJSKI TRG 001
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 5052807000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih uslužbencih in poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavodih, UL RS, št. 127/2006. Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS št. 56/99 in 64/01, Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, UL RS 67/2003.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, položaj in delovno mesto, naziv, tarifni razred, količnik, vrsta delovnega mesta, delovne izkušnje, napredovanja, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ali je zaposleni invalid in stopnja invalidnosti, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen v okviru dopolnilnega dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Na podlagi izrecne zahtev tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi takrat, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni sodelavci za pravne in kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih uslužbencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-D) (Uradni list RS, št. 53-2223/2005), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( ZSPJS)- UL RS 56-2760/2002
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče; - Poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, položaj in delovno mesto, naziv, tarifni razred, količnik, vrsta delovnega mesta, delovne izkušnje, napredovanja, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ali je zaposleni invalid in stopnja invalidnosti, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen v okviru dopolnilnega dela, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Na podlagi izrecne zahtev tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi takrat, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni sodelavci za pravne in kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidence o uporabnikih ( fizične osebe, pravniki, pooblaščeni zastopniki, raziskovalci) Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o uresničevanju javn
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje nalog Zgodovinskega arhiva na Ptuju, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za namene nadzora nad spoštovanjem določb ZVDAGA.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, vrsta in številka osebnega dokumenta, status, spol, stopnja izobrazbe, datum rojstva, državljanstvo, namen uporabe, vrsta in količina uporabljenega gradiva, datum uporabe arhivskega gradiva, število izdelanih replikacij, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, fax., e- mail;
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni javni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi takrat, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni sodelavci za pravne in kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog evidence o vlagateljih za pridobitev podatkov iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, UL RS 67/2003 Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, UL RS 96/2002, 123/2006, 7/2007. Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, UL RS 86/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje nalog Zgodovinskega arhiva na Ptuju, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, vrsta in številka osebnega dokumenta, status, spol, stopnja izobrazbe, datum rojstva, državljanstvo, namen uporabe, vloga rešena pozitivno ali negativno, vrsta in količina uporabljenega gradiva, datum uporabe arhivskega gradiva, število izdelanih replikacij, stalno ali začasno prebivališče, telefonska številka, fax., e- mail;
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni javni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi takrat, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni sodelavci za pravne in kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog evidence o osebah, ki so opravljale strokovni preizkus usposobljenosti ravnanja z dokumentarnim gradivom na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, UL RS 67/2003 Zakon o uresničevanju javnega i
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedna številka, priimek in ime, kraj, datum rojstva, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, naziv javnopravne osebe, kjer je kandidat zaposlen, datum opravljanja preizkusa, uspeh na preizkusu, podpis predsednika komisije.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni javni pooblaščeni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi takrat, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno (personalne mape), se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le direktor in pooblaščeni sodelavci za pravne in kadrovske zadeve. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca posredovanj osebnih podatkov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Uredba o upravnem poslovanju UL RS, št. 20/05, 106/05 in 30/06. Zakon o dostopu do informacij javnega zna
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o evidenci oseb, ki jih je Zgodovinski arhiv na Ptuju posredoval tretjim osebam.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco o posredovanih osebnih podatkih na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, enotna matična številka, naslov, kraj in pošta prebivališča, vrsta posla.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca pravnih poslov na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 69/03). Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, UL RS 67/2003
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o nosilcih pravnih poslov na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco o izvršenih pravnih poslih na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Darilna pogodba: Ime in priimek, naslov, kraj in pošta prebivališča, vrsta in predmet posla, datum, podpis. Prodajna pogodba ( nakup arhivskega gradiva): Ime in priimek, naslov, kraj in pošta prebivališča, davčna številka, vrsta in predmet posla, vrednost posla, TRR, datum, podpis.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prisotnosti/odsotnosti na delovnem mestu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zavodih, UL RS, št. 127/2006. Zakon o varnosti in zdravju pri delu, UL RS št. 56/99 in 64/01, Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Zgodovinski arhiv na Ptuju, UL RS 67/2003. Pravilnik o prisotnosti/ odsotnosti na delovnem mestu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o nosilcih pravnih poslov na sedežu Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za evidenco o prisotnosti in odsotnosti oseb zaposlenih v Zgodovinskem arhivu na Ptuju.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, koda ( številka kartice), naslov zaposlitve, čas prihoda in čas odhoda, odmor ( na odmor – z odmora), dopusti, bolniški stalež, odsotnost iz službenih ali zasebnih razlogov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni javni uslužbenci Zgodovinskega arhiva na Ptuju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in računalniška oprema za vodenje zbirke, ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov ter magnetno-optični nosilci zapisov iz računalniško vodene zbirke podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca podatkov o izvajanju videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki vstopajo in izstopajo iz Zgodovinskega arhiva na Ptuju, nadzor nad uporabo arhivskega gradiva v čitalniških prostorih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje arhivskega gradiva pred poškodbami ali morebitno odtujitvijo, za uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Hrani se posnetek uporabnikov v čitalniških prostorih, vhod v ustanovo.
 • Uporabniki zbirke: Direktorica arhiva, informatik. V primeru okvare tudi zunanji pooblaščeni vzdrževalci video nadzornega sistema, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na trdem disku snemalnika, ki je nameščen v sistemskem prostoru, ki je pod stalnim nadzorom kontrole pristopa in alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam