Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE d.d.
Sedež ali naslov: Brodišče 30
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 5066379001
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, delavci kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja, delavci v zvezi z poškodbami pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja in se pošiljajo pristojnim inštitucijam izključno za navedene potrebe ter potrebe statistične obdelave in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • Poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, • Zdravstveno stanje delavca (invalidnost ipd.), sposobnost opravljanja dela, • Delovno mesto, kraj dela, delovni čas, oblika delovnega razmerja, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca, upokojitev, • Ukvarjanje z dopolnilnim delom, dejavnost družbe, • Podatki o družinskih članih, • Podatki iz kazenske evidence, • Podatki o delavcu, ki je utrpel poškodbo pri delu: dela, ki jih je opravljal ob nezgodi, čas opravljanja dela na dan nezgode, število prejšnjih poškodb na delu, vrsta poškodbe, podlaga zavarovanja, drugi podatki o poškodbi pri delu, ki jih zahteva zakon, • Podatki o delavcu, uživalcu pravic iz zdravstvenega, invalidskega in socialnega zavarovanja, vrsta pravice, datum priznane pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, centri za socialno delo, inšpektorat za delo in drugi uporabniki – državne inštitucije, ki zagotavljajo uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki se vodi ročno, se hrani v omarah s ključavnico, ki se po zaključku delovnega dne zaklenejo. Vstop v varovane prostore po zaključku delovnega časa je možen le na podlagi posebnega dovoljenja vodstva družbe. Računalnik, na katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov v elektronski obliki, je zavarovan z geslom, dostop do podatkov pa imajo le pooblaščeni delavci. Za varno hrambo programske opreme in preprečitev dostopa nepooblaščenih oseb je zadolžena služba za informatiko. Arhivska dokumentacija se hrani v ognjevarnih omarah. V poslovnih enotah družbe, kjer se podatki v omenjenem obsegu zbirajo zaradi zagotavljanja pravic delavcev iz delovnega razmerja, so zagotovljeni vsi prej našteti ukrepi varovanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, člani nadzornega sveta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za potrebe obračunavanja in izplačevanja plač in drugih prejemkov in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, • podatki o osebnih bančnih računih, • poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, • delovno mesto, kraj dela delovni čas, oblika delovnega razmerja (za določen, nedoločen čas, skrajšani delovni čas, pripravništvo), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja razlog prenehanja delovnega razmerja, zavarovalna doba, ukvarjanje z dopolnilnim delom, podatki drugega delodajalca, dejavnost družbe, • podatki o plači in drugih stroških dela, • podatki o obremenitvi plače (upravno izplačilne prepovedi in odstopne izjave), • članstvo v sindikatu, • podatki o bolniški odsotnosti, • podatki o zavarovanjih delavcev, • sodne in davčne prepovedi, • podatki o družinskih članih, • podatki o delavcu kot uživalcu pravic iz invalidskega, zdravstvenega ali socialnega zavarovanja, vrsta pravice, datum priznane pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčni urad Republike Slovenije, banke, centri za socialno delo in drugi uporabniki – državne inštitucije, ki zagotavljajo uveljavljanje pravic v zvezi s plačami in drugimi prejemki.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki se vodi ročno, se hrani v omarah s ključavnico, ki se po zaključku delovnega dne zaklenejo. Vstop v varovane prostore po zaključku delovnega časa je možen le na podlagi posebnega dovoljenja vodstva družbe. Računalnik, na katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov v elektronski obliki, je zavarovan z geslom, dostop do podatkov pa imajo le pooblaščeni delavci. Za varno hrambo programske opreme in preprečitev dostopa nepooblaščenih oseb je zadolžena služba za informatiko. Arhivska dokumentacija se hrani v ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, študentje in dijaki na praksi, drugi pogodbeni delavci, stranke in drugi naključni obiskovalci poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja zaradi varnosti ljudi, varnosti premoženja, varovanja tajnih podatkov in varovanja poslovnih skrivnosti s tem, da namena ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • Slika, datum in čas posnetka dostopa v poslovne prostore družbe, • Slika, datum in čas posnetka poslovnih prostorov družbe, razen prostorov izven delovnih mest (sanitarije, garderobe, ipd.)
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom razen v primerih, ko se na podlagi izrecne zahteve drugih uporabnikov, ki imajo za pridobitev osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalnik, na katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, je zavarovan z geslom, baza podatkov je zavarovana z dodatnim geslom, dostop do podatkov pa imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v družbi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kupcih prodajnih izdelkov prek spletne trgovine PPC KOD&KAM.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba in osebna privolitev posameznika na podlagi 2. odstavka 10. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1 – UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki se prek spletne aplikacije upravljavca prijavijo v sistem v skladu z objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja in s tem sprejmejo pogodbene pogoje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje naročil o nakupu, statistično obdelavo podatkov o kupcih, obveščanje kupcev o izdelkih, pošiljanje reklamnih sporočil, anketiranje.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev pravic posameznikov ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kupcih: – osebno ime, – zaposlitev (podatek razviden le, če fizična oseba naroča za delodajalca), – naslov, – telefonska številka, – elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Uporabniki, ki imajo pravico uporabe podatkov na podlagi zakona.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v elektronski obliki. Dostop do podatkov v elektronski obliki ima samo administrator sistema, ki je lahko samo oseba, zaposlena v službi za poslovno informatiko. Dostop do podatkov je zavarovan s programsko kodo za administratorja ter s posebej ločeno programsko kodo za vstop do osebnih podatkov. Vsak dostop do podatkov je zabeležen, kar je določeno v nastavitvah uporabljene programske opreme. Osebni podatki se ne smejo izdajati v fizični obliki (tiskanje podatkov), z izjemo podatkov, ki se natisnejo na elektronski račun . Fizično se podatki nahajajo na strežniku, ki se nahaja v posebni varovani sobi, do katere ima dostop le administrator.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke niso povezane.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik ni določen.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam