Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE
Sedež ali naslov: ROPRETOVA CESTA 23
Poštna številka: 1234
Kraj: MENGEŠ
Matična številka: 5110742000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SEZNAM ČAKAJOČIH ZA SPREJEM V STORITEV VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca vsebuje osnovne podatke o »bodočih« uporabnikih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, ki so vložili prošnjo za sprejem, po vrstnem redu in sicer: zaporedno številko, datum prejema popolne prošnje, priimek in ime »bodočega uporabnika«, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, s katerim datumom in v katero enoto želi biti vključen, datum sprejem in v katero enoto.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni skupinskega habilitatorja - socialne delavke, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SEZNAM ČAKAJOČIH ZA SPREJEM V STORITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve institucionalnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Evidenca vsebuje osnovne podatke o »bodočih« uporabnikih institucionalnih storitev in sicer: zaporedno številko, datum prejema popolna prošnje, priimek in ime »bodočega uporabnika«, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, s katerim datumom želi biti vključen, datum sprejema.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni skupinskega habilitatorja - socialne delavke, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O UPORABNIKIH, NJIHOVIH STARŠIH IN ZAKONITIH ZASTOPNIKIH OZ. SKRBNIKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitev varstveno delovnega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbrano in p
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, prebivališče in državljanstvo, podatki o dovoljenju za prebivanje tujca, podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja), podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti, podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, oblika varstva. Dokumenti, ki se nanašajo na posameznega uporabnika, so zbrani v posebni, osebni mapi uporabnika. Osebna mapa uporabnika vsebuje dokumente, kot so: prošnja za sprejem v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, prošnja za sprejem v institucionalno varstvo, dogovor o opravljanju storitev, odločbo Centra za socialno delo o vključitvi v zavod, zdravniško dokumentacijo, dokumentacijo o zakonitem zastopniku, skrbniku in ostalo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni skupinskega habilitatorja - socialne delavke, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku (dokumenti, ki se nanašajo na posameznega uporabnika, so zbrani v posebni, osebni mapi uporabnika).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O OSNOVNI MEDICINSKI DOKUMENTACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upravičenci do storitve varstveno delovnega centra – storitev institucionalnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo upo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V zbirki so negovalni listi in dokumentiranje zdravstveno negovalnih storitev za vsakega uporabnika posebej, dogodki se dnevno dokumentirajo: EMŠO, ime in priimek, številka zdravstvenega zavarovanja, diagnoza, šifra po mednarodni klasifikaciji bolezni, redna terapija, dodatna terapija, stopnja motorične prizadetosti, podatki o alergijah, potrebni pripomočki, osnovna nega (vstajanje, osebna higiena, oblačenje, slačenje, priprava na spanje, kopanje, odvajanje), zdravstveno vzgojno delo, timska obravnava, spremstvo pri vseh dejavnostih, ki potekajo v naši ustanovi in izven nje, spremstvo na specialistične preglede oziroma k osebnemu zdravniku, sodelovanje pri zdravstvenih in specialističnih pregledih, stalni nadzor splošnega stanja, priprava, razdeljevanje in aplikacija zdravila, delna pomoč pri vstajanju in hoji, oblačenju, hranjenju, izločanju, osebni higieni in komunikaciji, evidenca psihičnega stanja, merjenje vitalnih funkcij, oznaka za zdravstveno nego duševno prizadetih in motenih oseb, aplikacija zdravil na kožo pri kroničnih dermatozah in preventivi dekubitusa, subkutane in intramuskularne injekcije, manjše preveze (defekt usnjice velikosti 5x5 cm).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, - izvajalci zdravstvenega varstva oziroma zdravstvene nege, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v enoti institucionalnega varstva INCE – Naša hiša, v pisarni vodje zdravstvene nege.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O NAGRADAH UPORABNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o socialnem varstvu, - Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, - ravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja uporabnikov, vključenih v Varstveno delovni center INCE.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda, spremljanje zaposlitvene dejavnosti uporabnikov in njihovega napredka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebne podatke o uporabnikih storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, mesečna nagrada in kumulativa, letni podatki o nagradah in kumulativa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni administrativno – računovodske delavke, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN ZUNANJIH SODELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci v Varstveno delovnem centru INCE, - zavarovani in vzdrževani družinski člani – otroci, - delavci, ki opravljajo delo po podjemni pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbrano in pregledno zbiranje podatkov in dokumentov o posameznih delavcih in zunanjih sodelavcih. Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zaposlenih: priimek in ime; dekliški priimek; očetovo ime; datum rojstva; spol; EMŠO; zakonski stan; kraj, občina in država rojstva; narodnost; državljanstvo; zadnji plačilni razred; zadnja šolska izobrazba; strokovna izobrazba; strokovna usposobljenost; poklic; vrsta delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, status invalida; delovni kraj; delovni čas; status; datum opravljenega strokovnega izpita; ocena sposobnosti za opravljanje dela (specialni zdravniški pregled); delovno mesto; datum sklenitve delovnega razmerja; serijska in registrska številka delovne knjižice ter datum izdaje; številka osebne izkaznice; davčna številka; disciplinski ukrepi; stalno in začasno prebivališče; občina stalnega prebivališča; telefon; napredovanja; izobraževanja (šolanje); dodatna izobraževanja; šolnina pri dodatnem izobraževanju; pridobivanje naziva; projektna dela; mentorstva; izpiti iz varstva pri delu; vozniški izpit; datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja; podatki o letnem dopustu; izjave -pooblastila delavcev; podatki o delovni dobi. Osebna mapa vsebuje pogodbo o zaposlitvi, odločbe o napredovanjih, dokazila o izobraževanju, delovno knjižico in ostalo, - otroci: ime in priimek otroka; sorodstveno razmerje; rojstni datum; EMŠO; - delavci, ki opravljajo delo po podjemni in avtorski pogodbi: ime in priimek; prebivališče (ulica, kraj, pošta, občina) davčna št., EMŠO, številka osebnega računa, njihovi podatki o prejemkih.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci: vodja javnih naročil in kadrovske službe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani, zaklenjeni, ognjevarni omari v pisarni vodje javnih naročil in kadrovske službe, kodiran pristop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Vsi zaposleni v zavodu, - delavci na podlagi podjemnih pogodb, - delavci na podlagi avtorskih pogodb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča zaposlenih davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), podatki o vzdrževanih družinskih članih za dohodnino, osebni račun - podatki o delovnem času: a. možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b. skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c. skupaj neopravljene ure, d. skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, e. neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, f. skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, g. neopravljene ure brez nadomestila plače, h. ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: a. izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b. plače iz dobička, c. neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, d. nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, e. nadomestila neto plače v breme drugih, f. neto plača iz dobička, g. prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, h. krediti – administrativne prepovedi zaposlenih, - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a. število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b. število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnemu statusu zavarovanca, c. odstotek povečanja, - osebni prejemki na podlagi podjemne pogodbe in avtorskega dela, - priimek in ime, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, osebni račun, opravljene ure, bruto, neto izplačilo.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda - administrativno računovodska delavka, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O PREDHODNIH IN PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Zaposleni delavci v Varstveno delovnem centru INCE, - kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov, kraj in občina, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, stopnja izobrazbe, datum zaposlitve v zavodu, delovno mesto in kratek opis delovnega procesa, izpostavljenost tveganjem na delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani, zaklenjeni omari v pisarni tajništva. Zdravniška spričevala in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni, ognjevarni omari v pisarni vodja javnih naročil in kadrovske službe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O USPOSABLJANJU DELAVCEV IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v Varstveno delovnem centru INCE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, datum izobraževanja in teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja, - izjava o praktičnem usposabljanju na delovnem mestu - obseg praktičnega preizkusa dela, - oseba,ki je delavca usposabljala, ocena usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani, zaklenjeni omari v pisarni tajništva Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni ognjevarni omari v pisarni vodja javnih naročil in kadrovske službe Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je dovoljen le pooblaščenim.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci - invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a. ime in priimek, b. enotna matična številka občana, c. spol, d. datum rojstva, e. stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f. poklic, g. šolska izobrazba, h. podlaga zavarovanja, i. sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni), - datum priznanja pravice, - datum začetka uveljavljanja pravice, - vrsta pravice, ki se uveljavlja, - datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci, - Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi, zavarovani in ognjevarni omari v pisarni vodja javnih naročil in kadrovske službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a. delo, ki ga opravljal ob nezgodi, b. koliko ur je delal tistega dne, c. ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d. narava poškodbe, e. poškodovani del telesa, f. ali je bila poškodba smrtna, g. podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu: a. kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura, b. kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, pot na delo, pot iz dela, službena pot, drugo, c. koliko oseb se je skupaj poškodovalo, d. koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e. ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f. vir nesreče, g. vzrok nesreče, h. ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i. uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Varstveno delovnega centra INCE, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v namenski mapi, v zavarovani in zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCE SKLENJENIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o javnem naročanju, - Obligacijski zakonik, - ostala veljavna zakonodaja.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi pogodbeniki, ki so z Varstveno delovnim centrom INCE sklenili pogodbe (pogodbe o poslovnem sodelovanju, kupo prodajne pogodbe, pogodbe o izvajanju storitev,...).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe zavoda.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki, ki so v zbirki: oznaka firme oziroma ime in priimek pogodbene stranke, pravnoorganizacijska oblika, naslov pogodbene stranke, ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov, telefon in fax kontaktne osebe, davčna številka pogodbenika, matična številka pogodbenika, številka poslovnega računa, priimek in ime odgovorne osebe za podpis pogodbe, datum sklenitve in prenehanja pogodbe, vrednost ali cene.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani, zaklenjeni omari v pisarni tajništva na INCE - upravi . Podatki iz te zbirke so dostopni, v kolikor niso po 6. členu Zakona o dostopu informacij javnega značaja izvzeti iz dostopa do informacij (npr. poslovne skrivnosti zavoda, tajni podatki, osebni podatki ter podatki iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo zavoda in bi njihovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA JAVNIH NAROČIL

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o javnem naročanju (ZJN-2)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe (samostojni podjetniki), ki oddajo javno ponudbo na razpisu za javna naročila Varstveno delovnega centra INCE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira najugodnejšega ponudnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): V skladu z 22. členom Zakona o javnem naročanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Oznaka firme oziroma ime in priimek ponudnika, pravnoorganizacijska oblika, naslov ponudnika, številka poslovnega računa, ime in priimek kontaktne osebe za ponudbo, elektronski naslov, telefon in faks kontaktne osebe, davčna številka ponudnika, matična številka ponudnika, ime in priimek odgovorne osebe za podpis pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci zavoda, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zavarovani, zaklenjeni omari v pisarni vodje javnih naročil in kadrovske službe. Podatki iz te zbirke so dostopni, v kolikor niso po 6. členu Zakona o dostopu informacij javnega značaja izvzeti iz dostopa do informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam