Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): RAFAEL BRANCE
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): TRNOVELJSKA CESTA 100, 3000 CELJE
Naziv ali firma: PEKARNA GERŠAK-RAFAEL BRANCE S.P.
Sedež ali naslov: CESTA NA LJUBEČNO 26
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5010102000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in upokojeni delavci; delavci, ki jim je bilo delovno razmerje prekinjeno in so odšli iz podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja; urejanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebna številka delavca (interna šifra, ki jo dodeli podjetje), ime in priimek, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, kraj, občina in država rojstva, priimek ob rojstvu, stalno in začasno prebivališče (ulica, pošta, krajevna skupnost, država, telefon), državljanstvo, vrsta stanu, delovno razmerje (način objave, datum objave), strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum pričetka statusa presežnega delavca, vrsta poslovnega razloga), mirovanje delovnega razmerja (vzrok mirovanja, pričetek, prenehanje), prenehanje delovnega razmerja (vzrok prenehanja, datum), način prihoda na delo (način prihoda, oddaljenost-km), delovni čas (ure/teden, delo ob sobotah, izmensko delo), delovno mesto (organizacijska enota, datum spremembe, delovno mesto, datum razporeditve, neposredni vodja), podatki za obračun plač (napredovanje, št. napredovanj, datum napredovanja, plačilni razred delavca), priznana doba (opis, datum pričetka in prenehanja), doba v tujini (opis, datum pričetka in prenehanja), dokupljena delovna doba (opis, datum pričetka in prenehanja), podatki za letni dopust (prispevek delavca, delovni pogoji, delo ob nedeljah in praznikih, nočno delo, sorazmerni del dopusta), izobrazba (poklic, stopnja izobrazbe, vrsta šole, leto pridobitve izobrazbe), šolanje ob delu (naziv, naslov šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, stroški šolanja, kopije spričeval oz. indeksov), funkcionalno izobraževanje (dodatna znanja in izpiti), dodatne zmožnosti - sposobnosti, zdravstveni pregledi, omejitve dela, invalidnost, starševski dopust (pričetek in prenehanje porodniškega dopusta, očetovskega dopusta), družinski člani, ki so zavarovani po delavcu (ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna številka), otroci do 15 let starosti (ime in priimek, datum rojstva, davčna številka), družinski člani za katere delavec uveljavlja olajšave (ime in priimek, sorodstveno razmerje, datum rojstva, davčna številka), predhodne zaposlitve (podjetje, trajanje zaposlitve), članstvo, funkcije, priznanja in nagrade, vrste kršitev in izrečeni ukrepi, osebni dokumenti (vrsta in registrska številka dokumenta, datum izdaje, občina izdaje), zgodovina sprememb razporeditev delavca, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra) itd.).;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (kadrovska služba, tajništvo uprave), Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad RS, drugi uporabniki, ki imajo pravno podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kadrovskih štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje, privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki oziroma študenti, ki prejemajo kadrovsko štipendijo družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, pošta, občina, telefon), šolanje (naziv šole, vrsta izobraževalnega programa, oddelek, smer, letnik, trajanje pogodbenega razmerja, bodoči poklic, podatki o uspehu, kopije spričeval oziroma indeksov), številka transakcijskega računa, kopije mesečnih vozovnic, ime in priimek staršev oziroma skrbnikov
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (kadrovska služba, tajništvo uprave), Statistični urad RS, drugi uporabniki, ki imajo pravno podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, od katerih smo prejeli vlogo za sprejem v delovno razmerje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: morebitno kasnejše obveščanje kandidatov o prostih delovnih mestih
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, datum rojstva, stalno prebivališče (ulica, pošta, občina, telefon), izobrazba, delovne izkušnje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (kadrovska služba, tajništvo uprave)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca občasnega dela dijakov ali študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki oziroma študenti na občasnem oziroma praktičnem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun izplačila dijakom in študentom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, davčna številka, številka osebnega dokumenta, št. opravljenih ur, vrsta dela, urna postavka, izplačilo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (kadrovska služba, tajništvo uprave), študentski servisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o plačah delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, za statistična raziskovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, vzdrževani družinski člani, za katere delavec uveljavlja davčno olajšavo, davčna številka vzdrževanih družinskih članov, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, podatki o delu s polnim ali krajšim delovnim časom, skupaj opravljene ure, dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa, podatki o izplačanih plačah za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila neto plače v breme drugih, prejemki delavca za solidarnostno pomoč, odpravnino, jubilejne nagrade, regres in drugo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (splošno kadrovska služba, finančno računovodski sektor), Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zakon za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Davčna uprava Republike Slovenije, bančne organizacije, Center za socialno delo, sodišča, drugi uporabniki, ki imajo zakonsko podlago oziroma privolitev delavcev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavca na področju zdravstvenega varstva, za statistična raziskovanja, za inšpekcijski nadzor
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, spol, EMŠO, stalo prebivališče, občina, datum rojstva, kraj rojstva, zakonski stan, poklic oz. delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, šolska izobrazba delavca, podatki o poškodovanem delavcu: koliko časa je poškodovanec opravljal delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl, podatki o poškodbi pri delu: datum, dan in čas nezgode, kje se je pripetila poškodba: na delu, na poti na delo, na poti z dela, na službeni poti, število umrlih na kraju dogodka, število poškodovanih na kraju dogodka, zunanji vzrok poškodbe, materialni povzročitelj poškodbe, nastanek poškodbe-kratek opis poškodbe, ali je bila nudena prva pomoč, pričakovani bolniški stalež, podatki o neposrednem vodji: ime in priimek, stalno prebivališče, občina, podatki o očividcu: ime in priimek, stalno prebivališče, občina
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljavca (splošno kadrovska služba, strokovna oseba za varstvo pri delu in požarno varstvo), Inšpektorat Republike Slovenije za delo, osebni zdravniki delavcev, drugi uporabniki, ki imajo zakonsko podlago
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklepanje poslov in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno, dokler je poslovanje aktivno, po prenehanju poslovanje se podatki hranijo v podjetju 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, številka TRR, matična številka, naziv podjetja
 • Uporabniki zbirke: podjetje za lastno uporabo (izdajanje faktur)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke se hrani v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni in ognjevarni omari v upravi na sedežu podjetja. Prostori, katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam