Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADVICE D.O.O.
Sedež ali naslov: Milčinskega ul. 1
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1844067000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): zdr
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališčekraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - MF DURS - vsakokratni partner za računovodske storitve - sodišče - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (Zavod RS za zaposlovanje, ZZZS, Zavod za pokojninski in invalidsko zavarovanje Slovenije, MF DURS).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NAROČITELJEV STORITEV IN DRUGIH STRANK

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o sodiščih, pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih, zakon o nepremičninskem posredovanju, pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki za druga svetovanja, izvedeniška mnenja, cenitve, prodajalci oz. najemodajalci, ki so obenem lastniki nepremičnin in naročitelji posredovanja pri prodaji ali oddaji. Kupci oz. najemniki, ki so naročitelji posredovanja pri nakupu ali najemu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenite
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, poklic, EMŠO, davčna št., tel. številka, e-mail naslov, lastništvo nepremičnine, davčne in druge dolžniške obveznosti
 • Uporabniki zbirke: - MF DURS - zemljiška knjiga - geodetska podjetja, geodetska uprava - ministrstva - občine - upravne enote - notarji, odvetniki, sodišča - Banka Slovenije - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2006 izdal: ADVICE D.O.O.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami (Zemljiško knjigo, MF DURS, upravnih enot, občin, Banke Slovenije, Geodetske uprave, ministrstev, Notarske zbornice Slovenije, Okrožnih in okrajnih sodišč).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O OPRAVLJENIH POSLIH PRI PROMETU Z NEPREMIČNINAMI IPD.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o nepremičninskem posredovanju, sklep družbe: ADVICE D.O.O.O. , o vodenju lastne evidence o opravljenih poslih pri prometu z nepremičninami.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prodajalci oz. najemodajalci, ki so obenem lastniki nepremičnin in naročitelji posredovanja pri prodaji ali oddaji. Kupci oz. najemniki, ki so naročitelji posredovanja pri nakupu ali najemu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne statistične obdelave, segmentacijo trga (razdelitev trga na več skupin povpraševalcev glede na določene značilnosti), obdelave preteklega obnašanja na nepremičninskem trgu, napovedovanja bodočega obnašanja na trgu nepremičnin, za
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, lokacija nepremičnine.
 • Uporabniki zbirke: - uporaba za lastno evidenco - študent za izdelavo diplomskega dela (samo tehnični podatki: površine, lokacija, cena,…, brez uporabe imen in priimkov udeležencev pri nepremičninskem poslu) - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 28.12.2006 izdal: ADVICE D.O.O.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Izjema je samo posredovanje podatkov na pristojno ministrstvo, ki za namene izvajanja zemljiške in stanovanjske politike, tržnega vrednotenja nepremičnin, ter analiz trga nepremičnin vzpostavi in vodi skupno bazo podatkov o posredovanju v prometu z nepremičninami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam