Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA
Sedež ali naslov: KARDELJEVA PLOŠČAD 17
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5051690000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče; kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen/nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec redno zaposlen (dopolnilno delovno razmerje), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Inštituta za ekonomska raziskovanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, štev. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu inštituta, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na Upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja 29. novembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Inštituta za ekonomska raziskovanja; - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu in računovodstvu inštituta, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na Upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja 29. novembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, datum in kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, delovno mesto, delovni čas, datum zaposlitve na IER; - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že preje poškodoval in kolikokrat, vrsta poškodbe, poškodovani del telesa, podlaga zavarovanja; - podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je nesreča pripetila (datum, dan, ura), kje se je nesreča zgodila (na delovnem mestu, na poti do delovnega mesta oziroma na poti od kraja dela domov, na službenem potovanju), koliko oseb se je poškodovalo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, uporaba varnostnih ukrepov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščleni delavci Inštituta za ekonomska raziskovanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, štev. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v posebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu inštituta, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na Upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja 29. novembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); - podatki o delovnem času: a možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure c) skupaj neopravljene ure d) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanja in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije e) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih f) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom g) neopravljene ure brez nadomestila plače h) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo d) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila e) nadomestila neto plače v breme drugih f) neto plače iz dobička g) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Inštituta za ekonomska raziskovanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, štev. 86/2004).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v finančno-računovodski službi inštituta, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku; postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na Upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja 29. novembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca članov panela raziskave SHARE v Sloveniji

 • Pravna podlaga (neobvezno): V Sloveniji, na podlagi 8. člena Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list, št. 96/2002, 115/2005, 112/2007, 9/2011), raziskovalno in inovacijsko strategijo sprejema Državni zbor RS na predlog Vlade RS, ki svoje predloge oblikuje na podlagi izhodišč in usmeritev Sveta za znanost in tehnologijo RS. Za uresničevanje raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije pa sta odgovorna minister, pristojen za znanost, oz. minister, pristojen za tehnologijo. Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006-2010 (ReNRRP) je bila sprejeta leta 2006 (Ur. l. RS, št. 3/2006) in v njej je Vlada RS, v sodelovanju z Državnim zborom RS, kot enega temeljnih in prioritetnih ciljev določila izboljšanje raziskovalne infrastrukture. Potrebe po izboljšanju raziskovalne infrastrukture so jasne izražene tudi na evropski ravni in Evropski strateški forum o raziskovalnih infrastrukturah je leta 2008 izdal Evropski kažipot raziskovalne infrastrukture, v katerem so navedeni temeljni projekti za uresničevanje interesov EU. Evropska komisija je naslednje leto oblikovala tudi pravni okvir za delovanje teh infrastruktur, in sicer Evropski konzorcij za raziskovalne infrastrukture (ERIC – European Research Infrastructure Consortium). Ministrstvo, pristojno za znanost, je na podlagi Resolucije o Nacionalnem razvojnem programu za obdobje 2006-2001 (Uradni list, št. 3/06) in v skladu s pristojnostmi, ki so opredeljene v 16. in 39. a členu Zakona o državni upravi (Uradni list, št. 113/05 – UPB4, 89/07Odl. US, 126/07-ZUP-E in 48/09), sklepom ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o imenovanju Projektne skupine za pripravo načrta za določitev prioritetnih projektov velikih raziskovalnih infrastruktur na nacionalni ravni (št. 511-57/2005/12 z dne 12. 5. 2009) ter sklepom Projektne skupine za pripravo načrta za določitev prioritetnih projektov velikih raziskovalnih infrastruktur na nacionalni ravni (sprejetega dne 12. 11. 2009), v letu 2009 objavilo javni poziv (št. 900-3/2009) za zbiranje predlogov mednarodnih projektov razvoja velike raziskovalne infrastrukture (RI). Javni poziv, v skladu z 8. Členom Pravilnika o postopkih (so)financiranje, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/2008, Ur. l. RS, št. 23/2009, 86/2009, 97/2010, 4/2011), za raziskovalne in infrastrukturne programe, nadomešča javni razpis. Javni poziv je nevladne organizacije, zainteresirano in strokovno javnost pozival k oddaji predlogov za vključitev Slovenije v mednarodne projekte, ki so navedeni v Evropskem kažipotu za raziskovalne infrastrukture iz leta 2008 (»ESFRI Roadmap 2008«). Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani se je na poziv odzval s predlogom za uvrstitev Raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanja v Evropi (SHARE). Rezultate evalvacije zbranih predlogov na javnem pozivu je ministrstvo objavilo z osnutkom načrta razvoja raziskovalne infrastrukture, ki ga je vlada sprejela (sklep št. 63000-1/2011/4) na 132. redni seji dne 28. 4. 2011. Državni zbor, je na podlagi tega sklepa vlade in na podlagi 109. Člena Poslovnika državnega zbora (Ur. l. RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) sprejel Resolucijo o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20) (Ur. l. RS, št. 43/2011), s katero določa politiko in sprejema nacionalni program na tem področju. V njej že uvodoma opredeljuje starajočo se populacijo kot izziv 21. stoletja in učinkovit raziskovalni sistem kot družbeni cilj. V okviru razvoja raziskovalnih infrastruktur je cilj Slovenije, da do leta 2020 zagotovi dostop do mednarodnih raziskovalnih struktur. Infrastrukturne programe, v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanje raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, Ur. l. RS, št. 72/2011, 45/2012), financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Ta spremlja izvajanje raziskovalne dejavnosti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanje raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, Ur. l. RS, št. 72/2011, 45/2012) in pogodbo o financiranju. Podatki na terenu se zbirajo na podlagi 8. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007), v nadaljevanju ZVOP-1-UPB1, ki dovoljuje, da »je za obdelavo določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika«. Osebna privolitev posameznika je v skladu s 14. točko 6. člena ZVOP-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 94/2007) »prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.« V primeru raziskave SHARE je privolitev ustna oz. kot jo opredeljuje 16. točka 6. člena ZVOP-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 94/2007), je to »ustno ali s telekomunikacijskim ali drugim ustreznim sredstvom ali na drug ustrezen način dana privolitev, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na posameznikovo privolitev.« Vsi, z raziskavo zbrani, mikropodatki se v skladu s 4. točko 17. člena ZVOP-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 94/2007) obdelujejo v anonimizirani obliki. Osebni podatki posameznikov, ki sodelovanje v raziskavi zavrnejo, se izbrišejo. Osebni podatki posameznikov, ki v raziskavi sodelujejo in postanejo del panela, bodo varovani v skladu s 24. členom ZVOP-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 94/2007). Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo izven Slovenije. Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Anketiranci, fizične osebe, ki jih v reprezentativni vzorec vključi Statistični urad RS (na podlagi 41. člena ZDS, Uradni list RS, št. 45/1995) in so pred začetkom posameznega vala raziskave dopolnile 50 let ali več oz. so že bile anketirane v predhodnih valovih raziskave in so s tem člani panela raziskave SHARE.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba interdisciplinarne raziskave SHARE - Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi; vzpostavljanje stika z anketiranci, obveščanje o rezultatih in novih valovih anketiranja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do konca trajanja raziskave, do najmanj 2024.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - leto rojstva, - starost, - spol
 • Uporabniki zbirke: - zaposleni delavci Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki so odgovorni za raziskavo SHARE; - skupina zaposlenih pri pooblaščenemu zunanjemu izvajalcu terenskega dela raziskave, ki je odgovorna za izvedbo terenskega dela raziskave SHARE. - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je vstop v te prostore izven delovnega časa (t. j. vhod v prostore inštituta) varovana z alarmno napravo, ki pooblaščeni varnostni službi v namene intervencije javlja nepooblaščene vstope v zgradbo. Vhod v prostore inštituta je znotraj in izven delovnega časa varovan z video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki je na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil direktor inštituta v skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 29. novembra 2006 izdal Upravni odbor Inštituta za ekonomska raziskovanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem na Upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja 29. novembra 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam