Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ČESALNICE LJUBLJANA D.D.
Sedež ali naslov: Luize Pesjakove 9
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5072492000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih (in bivših) delavcih in njihovih družinskih članih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90), pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev, bivši delavci (tudi upokojenci), vajenci in dijaki na praksi (v nadaljevanju: delavci)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe: • izvajanja pogodbe o zaposlitvi in urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, • za urejanje pravic in obveznost
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • osebni podatki delavca: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, vzdrževani družinski člani, stacionarni ali GSM telefon; • osebni podatki vzdrževanih družinskih članov: ime in priimek, spol, datum in kraj rojstva, državljanstvo, EMŠO, sorodstveno razmerje, stalno in začasno prebivališče; • izobrazbeni podatki delavca: poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, izobraževanje ob delu; • zaposlitveni podatki delavca: zaposlitev za nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, delovna doba • ostali podatki: zavarovalna doba, podatki za pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje in uveljavljanja, številka tekočega računa in naziv banke, podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi, razporeditev na delovno mesto, plačni razred, TR, prerazporeditve delavca, napredovanja, nagrade, opomini oz. kršitve, določitev in evidenca o letnih dopustih, odsotnosti z dela, zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda), poškodbe pri delu, podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, obračun plač in drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev delavca ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi v personalnih mapah, se zaklepa v omaro. Ravno tako se v omari hranijo papirni nosilci osebnih podatkov za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (vprašalnik, vloga za zaposlitev, izpis iz rojstne matične knjige - tudi za zavarovane družinske člane, potrdilo o zaključenem šolanju, delovna knjižica). Izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih za obdelavo podatkov, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam