Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EXPO BIRO D.O.O.
Sedež ali naslov: PUHOVA ULICA 20
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 5396450000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. Zbirka osebnih podatkov o zaposlenih in bivših delavcih v družbi EXPO BIRO D.O.O.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04), določbe 8.,9.,10. in drugi členI.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, bivši zaposleni delavci ali kandidati za delo v družbi EXPO BIRO d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za statistična raziskovanja in drugeposameznika v zvezi z delom in iz dela; uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, osebna številka delavca, datum in kraj rojstva (kraj in občina), EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče (kraj in občina), državljanstvo, številka osebnega dokumenta, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje); kraj dela, delovno mesto, izobrazba, strokovna usposobljenost,poklic, šolska izobrazba, strokovna delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za nedoločen ali določen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog sklepanja delovnega razmerja, obravnava v postopkih v zvezi z delovnim razmerjem, posebni pogoji dela, izobraževanja ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z zaposlitvijo oz. delovnim razmerjem; število točk datum in kraj izdaje terdelovnega mesta, podatki za pokojninsko zavarovanje, slika evidence o iskalcih zaposlitev,številka delovne knjižice, delavca.
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci družbe Expo Birod.o.o., Zavod za pokojninsko in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovnije..; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o invaisdkem o zavarovanje Slovenije; varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe Expo Biro d.o.o.Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. Zbirka osebnih podatkov o pogodbenih partnerjih, poslovnih strankah in drugih osebah, ki sodelujejo z družbo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1,Uradni list RS, št. 86/2004), določbe 8.,9.,10. in drugih členov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki kot pogodbeni partnerji ali poslovne stranke oziroma njihove pooblaščene osebe stopajo v poslovni odnos z družbo, ter druge osebe, ki sodelujejo z družbo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklepanje pogodbenih razmerij, uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova sklenjenega pogodbenega razmerja oz. poslovnega odnosa z družbo in izvajanje obveznosti iz naslova dogovorov o sodelovanju.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - Ime, priimek, naslov in dejavnost (za samostojne podjetnike posameznike), datum rojstva, stalno in/ali začasno prebivališče, davčna številka, podatek o davčnem zavezancu (da ali ne), enotna matična številka občana, transakcijski račun, naslov elektronske pošte, telefonska številka, uporabniško ime, geslo.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: - Expo Biro d.o.o., Puhova ulica 20, Maribor ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo, vhod v zgradbo ter hodniki, pa so ves čas varovani tudi z varnostnikom sistemom. Zbirke osebnih podatkov, ki se nahajajo na računalniških sistemih , so varovani s sistemi gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni ali spremenjeni v zbirki podatkov, in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (pogodbe, vloge in drugi dokumenti), izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski in drugi nosilci podatkov, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v posebnih prostorih. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): V primeru sodne izterjave neplačanih obveznosti: podatki o naslovu stalnega in začasnega bivališča, podatki o zaposlitvi, lastništvu osebnih vozil in vrednostnih papirjev, davčna številka, podatki o odprtih bančnih računih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III.Zbirka osebnih podatkov v zvezi s plačami in drugimi dohodki fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004), določbe 8.,9., in 10. člena
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi, druge fizične osebe, ki prejemajo dohodke ali druge dohodke, kjer je družba kot izplačevalec dolžna odvesti dajatve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za statistična raziskovanja in drugeposameznika v zvezi z delom in iz dela; uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, naslov, osebna številka delavca, EMŠO, davčna številka in izpostava davčnega urada, številka transakcijskega računa, vzdrževani družinski člani (v primeru, da je podal izjavo), delovno mesto, izobrazba, delovni čas, delovna doba, zaposlitev nedoločen ali določen čas, datum sklenitve delovnega razmerja, datumza prenehanja delovnega razmerja, posebni pogoji dela, število točk delovnega mesta pogodbe, odtegljaji.ali znesek v primeru individualne
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.; Ministrstvo za finance, Davčna uprava, Zavod za invalidsko zavarovanje Slovenije; RS.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. čl. ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. IV. Zbirka osebnih podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04), določbe 8.,9.,10. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi .
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic za statistična raziskovanja in drugeposameznika v zvezi z delom in iz dela; uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, osebna številka delavca, EMŠO, spol, dan, mesec, leto rojstva, stalno prebivališče, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, delovno mesto, datum priznanja pravice, ki se uveljavlja,pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta izvedenskadatum prenehanja pravice, kategorija invalidnosti, mnenja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi Zavod za pokojninsko in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3.odstavka 5. čl ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. V. Zbirka osebnih podatkov o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.: 56/99), določila 15., 20., 28., 38., 39., in 40. člena. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04), določila 8.,9. in 10. čl. .
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni delavci v družbi Expo Biro d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje predpisanih nalog iz
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime, EMŠO, datum rojstva, spol, stalno prebivališče; organizacijska enota, delovno mesto, datum razmerja; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu,sklenitve delovnega opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov, cepljenja,datum in vrsta zmožnost za opravljanje dela, datum in vrsta opravljenih izobraževanj s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, datum in vrsta zadolžitve osebnih varovalnih sredstev in delovne opreme in roke njihovega pregledovanja, obrazci ER-8 (prijava nesreč pri delu); razvid del oziroma nalog z večjo zdravstvene okvare, podatke o izvedenih varstvenihnevarnostjo za poškodbe in ukrepih in normativih pri takih delih oziroma nalogah (v primeru obvestila na podlagi 26. členu ZVZD); periodični preizkusi in pregledi delovne opreme; preizkusi in pregledi sredstev in opreme za osebno varnost pri delu; znanja;opravljanje usposabljanja za varno delo in preizkusi praktičnega preventivni zdravstveni preglediposebne zdravstvene zahteve iz 16. člena ZVZD;  poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljenedelavcev; poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki; obvestila iz 26. člena ZVZD.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: pooblaščeni delavci za področje varnosti in zdravja pri delu, ter požarnega varstva; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve – Inšpektorat RS za delo; pooblaščeni zdravnik družbe, za opravljanje preventivnih pravnazdravstvenih pregledov; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri delu teroseba, ki izvaja izobraževanje s področja varnosti in zdravja požarnega varstva, in drugi uporabniki, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. VI. Zbirka osebnih podatkov o dijakih in študentih, ki opravljajo začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04) določila 8.,9. ali 10. člena.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljajo oziroma so opravljali začasna ali občasna dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v družbi in ki opravljajo oziroma so opravlja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje oziroma opravljanje dela študentov in dijakov in uveljavljanje pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz te pogodbe;
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, EMŠO, spol, davčna številka, izpostava davčnega urada, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, organizacijska postavka, potrdilo o šolanju,enota, vrsta dela, nadrejeni, kraj dela, urna dokazilo o zdravstvenišola, izobrazba, druga znanja, delovne izkušnje, dela, kopija prve strani indeksazmožnosti za opravljanje začasnega, občasnega ter drugi podatki in ustrezna dokazila v zvezi z opravljanjem dela.
 • Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Delavci družbe, Študentski servisi, Pooblaščeni drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe MTB d.o.o.. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOp-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. VII. Evidenca vstopov in izstopov iz prostora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi obračuna plač, kontrole vstopa in izstopa in spremljanja službenih poti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: ime in priimek, EMŠO, delovno mesto, datum in čas vstopa/izstopa, lokacija.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Expo Biro d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe, Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. VIII. Zbirka osebnih podatkov o dolžnikih v postopku izterjave in o bivših dolžnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju. Obligacijski zakonik. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 Uradni list RS, št.: 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dolžniki, v postopku izterjave in bivši dolžniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sodno izterjavo dolga.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, EMŠO; za pravne osebe: matična številka, naslov firme; TRR, davčna številka, podatek o lastništvu motornih vozil, dolgovan znesek, podatek o zaposlitvi, podatki o opravljenem rubeži.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pravna služba Expo Biro,, ZZZS, DURS, Upravne enote, sodišča ter drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, ki so na podlagi zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov iz evidenc imajo le pooblaščeni delavci družbe,. Zbirka osebnih podatkov se vodi ročno in računalniško. Ročno zbrani podatki se fizično hranijo v osebnih mapah, ki se nahajajo v zaklenjenih, ognje varnih omarah, so v enem prostoru, ki se ga zaklepa, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Računalniško zbrani podatki se hranijo v računalniškem programu in so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so urejeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih.podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika v smislu 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam