Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 9
Naziv ali firma: SGP Posavje Svenica d.d.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 8290
Kraj: Sevnica
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek EMŠO, davčna številka, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra); podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure - dejansko opravljene, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali skrajšanim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestila neto plače v breme podjetja za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestilo neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnina, jubilejne nagrade, regres in drugo.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, poklic (šolska izobrazba oziroma strokovna izobrazba - dejanska ali priznana), delovno mesto, oblika delovnega razmerja (določen ali nedoločen čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, status (invalid, tujec, pripravnik), potek delovnih dovoljenj, tarifni, plačilni razred, index, izpit iz varstva pri delu, opravljeni zdravniški pregledi, naslov in občina bivanja, podatki o prejetih zaščitnih sredstvih, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas).
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost oziroma delovne naloge, delovne naloge, dejavnost podjetja (šifra); podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, opis poškodbe; podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba (datum, dan, ura), kje se je zgodila nesreča.
 • Uporabniki zbirke:
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam