Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: G-CENTER D.O.O.
Sedež ali naslov: Maistrova ul. 50
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 5418712000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o zaposlenih delavcih se vodi za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sestavo pogodbe o zaposlitvi ter za namene določene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: ime in priimek, EMŠO oz datum rojstva (država rojstva, če je kraj rojstva v tujini), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajacu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo. Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovojenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ ki je izdal delovno dovoljnje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenjene pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zapolitvi za določen čas, poklic ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ure tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zaposleni v podjetju, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slvoenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišča, DURS ter drugi uporabniki, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do evidence je omogočen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki iz zbirke se nananšajo na podatke o delodajalcu, o organizatorjih stavke, o sindikalnih organizacijah ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v postopku, o arbitraži.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za lastne potrebe in potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavki: Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. Podatke o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko,ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševnja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: Podatke o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodjalca po SKD, ime kolektivn p ogodbe in šifra, število zaposelnih,šifra proračunskega porabnika. Podatke o sindikalni organizaciji ali skupini organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. Podatke o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Dostop je omogočen samo pooblaščenimi osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe sestave evidence o stroških dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki dalavcu: ime in priimek, EMŠO oz. datum rojstva, kraj rojstva(država rojstva, če je kraj rojstva v tujini), davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen,ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime in naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnlno delo, številko transakcijskega računa na kterega se izplačujejo plače in ostali prejemiki. Podatki o plačah in andomestiih plač, ki bremenijo delodajalca; podtki o drugih stroških dela (povračilo stroŠkov prevoza, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, odpravnina...); podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca in prispevki v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v podjetju, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišča, DURS ter uporabniki, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca se hrani v zaklenjeni omari v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do evidence je omogočen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov vse ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca o izrabi delovnega časa se vodi za vsakega posameznega delavca, ki je v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene določene v zakonu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Skupno število opravljenih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zaposleni v podjetju, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, sodišča, DURS ter drugi uporabniki, ki imajo zakonsko podlago za pridobivanje podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Evidenca s hrani v zaklenjeni omari v prostoru, ki se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do evidence je omogočen samo pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam